Skip to main content

Ämnesområden

Ämnesområden

Uppdragsutbildning erbjuder kurser inom en mängd olika ämnesområden. Här presenterar vi ett urval. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar.

Fortbildningskurser för läkare och tandläkare

Exempel på kurser:

 • Att leda grupper och gruppaktiviteter i hälso- och sjukvården
 • Magisterutbildning i demensvård för läkare 60 hp
 • Oto-Rhino-Laryngologi för tandläkare
 • Sundkurs
 • SK-kurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under vidareutbildning i Sverige. Kursgivarna står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kursen. De delmål som framgår i kursbeskrivningarna är angivna av kursgivarna. KI Uppdragsutbildning ansvarar för samordning av Karolinska Institutets anbud och kursredovisningar. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning. Vissa SK-kurser kan även komma att erbjudas som uppdragsutbildning. Läs mer om SK-kurser på Karolinska Institutet här.

För att se aktuella kurser sök under ämnesområdet i menyn i katalogen.

Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen

Riksdagen har i socialtjänstlagen inrättat en bestämmelse om att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund, vilket innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ge kursen: Fördjupad värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen med betoning på ledarskapet, 7,5 hp. Kurserna är kostnadsfria för deltagarna.

För att se aktuella kurser sök under ämnesområdet i menyn i katalogen.

Företagshälsovård

Företagshälsovården behöver ständigt utvecklas och svara upp mot de nya krav som ställs. För att utveckla en hälsosam och säker arbetsmiljö behövs rätt kompetens.

Exempel på kurser inom företagshälsovård:

 • Alkohol- och narkotikaproblem, möjliga åtgärder i praktiken
 • Bedömning av funktion och aktiviteter relaterat till arbetsförmåga 7,5 hp
 • Fysisk aktivitet och hälsa i alla åldrar
 • Koordinering av rehabprocessen 7,5 hp
 • Livsviktigt med livsstil
 • Sundkurs.se

Vi erbjuder också kurser inom andra områden för dig som jobbar inom företagshälsovården. Vi skräddarsyr efter just ert behov och genomför utbildningen på er arbetsplats, på annan ort eller i våra lokaler på Karolinska Institutet i Stockholm.

För att se aktuella kurser sök under ämnesområdet i menyn i katalogen.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning vars fokus är utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar inom ett flertal neuropsykiatriska/neurologiska tillstånd. Autismspektrumstörningar och ADHD är exempel på några av de vanligaste. Tillsammans med KIND kan vi erbjuda kurser inom området neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som uppdragsutbildning.

För att se aktuella kurser sök under ämnesområdet i menyn i katalogen.

Patientsäkerhet

Vårdgivare har ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna har också en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. I patientsäkerhetslagen, som trädde i kraft 2011, ställs tydliga krav på patientsäkerhetsarbete. Karolinska Institutet erbjuder kurser inom området. För att se aktuella kurser sök under ämnesområdet i menyn i katalogen.

Exempel på kurser inom patientsäkerhet:

 • Händelseanalys, 2 dagar + handledning
 • Riskanalys, 2 dagar + handledning
 • Evidensbaserad medicin, 2,5 dagar

Psykiatri och beroendevård

Karolinska Institutet uppdragsutbildning tillsammans med Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF) har för avsikt att erbjuda ett heltäckande utbildnings- och kursutbud inom psykiatri och beroendevård.

Vi erbjuder också kurser inom andra områden för dig som jobbar inom psykiatri och beroendevården. Vi skräddarsyr efter just ert behov och genomför utbildningen på er arbetsplats, på annan ort eller i våra lokaler på Karolinska Institutet i Stockholm.

Exempel på återkommande kurser är:

 • Beroendetillstånd
 • Återfallsprevention

För att se aktuella kurser sök under ämnesområdet i menyn i katalogen.

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Vid Karolinska Institutet bedrivs specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot: Anestesisjukvård, Ambulanssjukvård, Intensivvård och Operationssjukvård, Barn och ungdom, Distriktssköterska, Psykiatrisk vård, Onkologisk vård samt Vård av äldre. Samtliga program kan genomföras som uppdragsutbildning.

Läs mer om specialistutbildning för sjuksköterskor

Värdegrundsledare i äldreomsorgen

Äldreförvaltningen i Stockholms stad erbjuder denna högskoleutbildning kostnadsfritt för medarbetare inom äldreomsorgen. Syftet med utbildningen är att du ska medverka till att äldre inom äldreomsorgen får ökade möjligheter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande genom att få ökad förståelse för den äldres perspektiv.

För att se aktuella kurser sök under ämnesområdet i menyn i katalogen.