Skip to main content

Att bli läkare - lärande på läkarprogrammet

Läkarprogrammet leder till läkarexamen, som är en skyddad yrkestitel. Efter examen behöver en genomgå allmäntjänstgöring för att få legitimation och då självständigt få utöva yrket.

Innehåll på denna sida:

 • Att bli läkare - lärande på läkarprogrammet
 • Utbildningsplaner för läkarprogrammet
 • Läkarprogrammets pedagogiska profil
 • Professionell kommunikation
 • Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet
 • Värdegrund

Läkaryrket är mångfacetterat – grunden är att en arbetar kliniskt med patienter på mottagningar, vårdcentraler, sjukhus, vid hembesök eller digitalt – men yrket kan också innebära forskning, undervisning, handledning, myndighetsutövning, chefskap och i nästan alla dessa funktioner någon form av ledarskap. Läkarprogrammet ska förbereda dig för allt detta.

Mål

Samhället och omvärlden har höga förväntningar på läkare. Utöver rent medicinska kunskaper ska en läkare vara omdömesgill, kunna kommunicera väl, sätta patientens behov i centrum, samtidigt som hen värnar samhällets resurser, kunna värdera vetenskap och ny kunskap, kunna samarbeta väl med andra yrkesgrupper och aktörer inom och utom sjukvården samt ha förståelse för hälsoaspekter i en globaliserad värld. Allt detta omfattas i de mål för läkarexamen som anges i utbildningsplanen i enlighet med Högskoleförordningen. Målen är gemensamma för alla läkarutbildningar i Sverige. 

Läkarprogrammet på KI är uppbyggt av sju teman och består av många kurser. Varje kurs har lärandemål som tillsammans avspeglar examensmålen. Kursernas lärandemål är indelade i kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. För att bli godkänd på en kurs behöver du visa att du nått alla mål, vilket görs genom olika former av bedömningar som kan vara praktiska eller skriftliga. De flesta kurser har skriftliga prov, men det är alltså inte bara de som utgör grund för godkännande. Ett gemensamt mål avseende förhållningssätt återfinns i programmets alla kurser:

Studenten ska uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Du förväntas alltså själv ta ett stort ansvar för ditt lärande och din utveckling och det är vårt mål och vår stora ambition att ge de allra bästa förutsättningarna för dig att nå så långt du kan.
 

Marie Dahlin, programdirektor

Utbildningsplaner för läkarprogrammet

Studenter antagna from HT13 läser enligt utbildningsplanen 2LK13:

Utbildningsplan för läkarprogrammet 2LK13

Undantag

Det är inte säkert att studenter som har en individuell studieplan (där kurser eller terminer läses i annan ordning än normalt), eller har gjort ett längre studieuppehåll, läser enligt den utbildningsplan som gällde när studenten först antogs till utbildningen. Studievägledaren kan ge korrekt information om vilken utbildningsplan som gäller.

Äldre utbildningsplaner

Studenter som påbörjat sina studier på läkarprogrammet mellan höstterminen 2010 och vårterminen 2013 läser enligt utbildningsplanen 2LK10.

Studenter som påbörjade sina studier på läkarprogrammet mellan höstterminen 2007 och vårterminen 2010 läste enligt utbildningsplanen 2LK07.

Studenter som påbörjade sin utbildning mellan höstterminen 2003 och vårterminen 2007 läste enligt en modifierad utbildningsplan, med infasning i den nya utbildningen på termin 6, respektive termin 9.

Läkarprogrammets pedagogiska profil

Fastställd av Programnämnd 2, 16 december 2010

 • Undervisningen är patientcentrerad och utgår från viktiga symtom, diagnoser och problem. Basvetenskapliga ämnen och kliniska discipliner är tydliga och integrerade.
 • Läkarprofessionen står i fokus genom tidig och omfattande klinisk träning, samt de vetenskapliga och professionella utvecklingsstrimmorna som löper genom hela utbildningen. Basvetenskaplig kunskap och förståelse tillämpas återkommande, och exemplifieras i det kliniska sammanhanget. Interprofessionellt lärande ger ytterligare träning i att utöva läkarrollen.
 • Genom programmet finns en tydlig progression i lärandet med tydliga samband mellan nivåsatta mål* och val av undervisnings- och examinationsformer.
 • Karolinska institutet har fastställt att forskningsprocessen används som metafor för lärande och undervisning. Inom läkarprogrammet innebär detta att mål för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt uppnås genom egen aktivitet, uthållighet, kritisk granskning och ett undersökande arbetssätt. Problem och frågor utgör utgångspunkt för lärandet och det finns tid för reflektion och återkoppling. Undervisningsformerna är baserade på bästa tillgängliga evidens i medicinsk pedagogik.
 • Innehållet i utbildningen vilar på vetenskaplig grund och leds av forskande lärare. Aktuell forskning vägleder undervisande lärare, och studenten tränas i att själv söka och förhålla sig till evidensbaserad medicin och aktuell forskning. Forskningsanknytningen betonas specifikt i examensarbetet och säkras där genom handledning av etablerade forskare.
 • Studenternas intressen tillvaratas genom ett stort utbud av valbara fördjupningskurser som ger ytterligare möjlighet att fördjupa sig professionellt och vetenskapligt.

  * Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin : S1) enkel (t.ex. känna till, identifiera), S2) sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva), S3) relaterad (t.ex. analysera, relatera), och S4) utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera). Färdighetsmålen är nivåindelade enligt Millers pyramid: M1) veta, M2) veta hur man utför, M3) kunna visa, och M4) kunna utföra yrkesmässigt.

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med lärare, administratörer, studievägledare m fl i studieärenden, t ex via epost eller lärplattformar:

 • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
 • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
 • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
 • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, t ex vid grupparbeten mm, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Ett bra tips är att i ditt epostprogram lägga in en signatur med ditt program och termin. Detta är särskilt viktigt om du inte använder ditt studentmejlkonto. Tänk på att uppdatera när du byter kurs/termin.
 

Mall för epostsignatur:

Förnamn Efternamn

Student på (kursnamn), termin (siffra), (program)

Karolinska Institutet

(Ev telefonnnummer)

Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har i din tur ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna. Du har själv också möjlighet till inflytande över din utbildning via studentkårerna och deras delaktighet i KI:s samråds- och beslutsorgan.

Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student vid KI.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Värdegrund

Fastställd av Programnämnd 2, 16 december 2010

Läkarprogrammet vid KI präglas av

 • ett personligt ansvar och engagemang för lärande och utveckling.
 • att blivande läkare, lärare, handledare och organisatörer är goda förebilder genom ett seriöst, kreativt, empatiskt, etiskt och respektfullt arbetssätt i samarbetet med andra.
 • ett patientcentrerat förhållningssätt med beaktande av miljö och sammanhang.
 • ett samhällsansvar.
 • ett vetenskapligt och humanistiskt förhållningssätt.
 • mångfald och öppenhet.