Skip to main content
Kursplan för

Medicinsk akupunktur, 15 hp

Medical Acupuncture, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT13 , VT14 , HT14 , VT15 , HT16 , VT17 , VT18
Kurskod
9H1017
Kursens benämning
Medicinsk akupunktur
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Klinisk medicinsk vetenskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-08-16
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2014-02-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som  arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen i medicinsk akupunktur syftar till att studenten ska uppnå kompetens att integrera behandlingsmetoden medicinsk akupunktur vid indikationen smärta i sin kliniska verksamhet.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- förklara uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv.
- beskriva hur medicinsk akupunktur modulerar nervsystemet och påverkar fysiologiska processer.
- beskriva, förklara och motivera dosering, indikationer och kontraindikationer, risker, legala aspekter och journalföring samt
-  beskriva och kritiskt granska behandlingsprinciper utifrån ett fysiologiskt perspektiv.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- klassificera ett givet smärttillstånd samt motivera valet utifrån kunskaper i smärtfysiologi och kända undersökningsfynd samt kunna tillämpa principer för smärtanalys och smärtskattning.
- självständigt planera, genomföra och utvärdera behandling med manuell akupunktur/ elektroakupunktur vid olika smärttillstånd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- reflektera över individuella variationer som kan påverka smärtupplevelsen, planeringen och genomförandet av akupunkturbehandlingen såsom t.ex. inverkan av kön, ålder, fysiologiska samt psykologiska faktorer.
- reflektera och värdera design och resultatanalys i vetenskapliga artiklar inom området akupunktur.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment.

Smärtfysiologi, 3 hp
Moment 1 innehåller egna förberedande studier i smärtfysiologi, smärtklassifikation, endogena smärtkontrollerande system, placebo samt smärtanalys och smärtskattning.

Medicinsk akupunktur - fysiologi och behandling, 4 hp
Moment 2 innehåller föreläsningar och seminarium i t.ex. akupunkturfysiologi, behandlingsprinciper, dosering, risker och biverkningar, sham- och placeboakupunktur samt elektroakupunktur.

Praktisk tillämpning och patientfallsseminarier, 5 hp
Moment 3 innehåller praktisk tillämpning (stickpraktik) med lokalisation av nålpunkter och praktisk stickträning samt patientfallsseminarier.

Skriftligt fördjupningsarbete, 3 hp
Moment 4 innehåller ett skriftligt fördjupningsarbete.

Arbetsformer

Samtliga i kursen ingående moment utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Centralt är att ta ansvar för lärandet samt att söka och värdera ny kunskap.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och praktisk tillämpning. Till detta kommer självstudier. Utöver det kommer studenterna att skriva och muntligt presentera ett fördjupningsarbete.

Praktisk tillämpning (stickpraktik) sker parvis under hela kursen varför du som deltagare behöver känna dig bekväm med att själv bli stucken under kursens gång.

Obligatoriska delar i kursen är seminarier och praktiska tillämpningsmoment vilka markeras i schemat. Närvaro vid övriga inslag i kursen är inte obligatoriskt, men är starkt rekommenderat.

Examination

Moment 1. Smärtfysiologi
Examineras skriftligt vid första kurstillfället.

Moment 2. Medicinsk akupunktur; fysiologi och behandling
Examineras via obligatoriska seminarier och workshops* samt skriftligt i slutet av kursen.

Moment 3. Praktisk tillämpning och patientfallseminarier
Examineras via genomförande av obligatoriska praktiska övningar och seminarier*.

Moment 4. Skriftligt fördjupningsarbete
Examineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete som även ska presenteras muntligt.

* Viss frånvaro kan kompenseras via uppsamlingstillfälle för de praktiska övningarna samt med ersättningsuppgift för seminarierna. Vid alltför stor frånvaro ges underkänt på momentet. Möjlighet att komplettera obligatoriska delar kan erbjudas max en gång vid kommande kurstillfälle under förutsättning att det finns ett beslutat kurstillfälle. Detta kan ej garanteras och gäller i mån av plats.

Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är helt överlappande: 2QA177, Medicinsk akupunktur, 15 hp

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Norrbrink, Cecilia (red); Lundeberg, Tomas (red) Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv
Akupunktur : punkthandbok Andersson, Sven; Ottosson, David; Lundeberg, Thomas
White, Adrian.; Cummings, T. M.; Filshie, Jacqueline. An introduction to Western medical acupuncture
Utöver den obligatoriska litteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar.

Fördjupningslitteratur

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas
Sluka, Kathleen A. Mechanisms and management of pain for the physical therapist