Skip to main content

Forskarskola KI/SLL för kliniker inom epidemiologi

Karolinska Institutet erbjuder i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) en forskarskola för kliniker med inriktning mot epidemiologi och forskningsmetodik. Syftet är att ge en fördjupad utbildning i kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva personer med stort forskningsintresse.

Utlysning

Utlysningen är nu stängd. Besked om antagning lämnas senast i slutet på maj.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till doktorander vid Karolinska Institutet. Sökande som redan är antagen som doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll.

Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Stockholms läns landsting och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden.

Om den sökande inte är antagen till utbildning till forskarnivå vid ansökningstillfället behöver den tilltänkta huvudhandledaren ge en kort beskrivning av i vilket skede man är i antagningsprocessen och när registrering kan tänkas ske. Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2019 och efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till kursadministratör Eva Willis.

Behörighet

Behörig att söka är den som:

 • är kliniskt verksam och har ett varaktigt förordnande inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL under forskarskoletiden
 • är doktorand vid Karolinska Institutet eller förväntas bli det senast tre veckor innan kursstart HT 2019

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån två aspekter:

 • Projektet - vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans
 • Sökanden - erfarenhet och motivering

Ansökan

Ansökan inlämnas i 1 original samt 8 sammanhäftade kopior.

Ansökan ska innehålla och sorteras i här nämnda ordning:

 • Ansökningsblankett
 • CV (max två sidor) på engelska
 • Beskrivning av forskningsplanen (max tre sidor inklusive referenser) på engelska
 • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning) på engelska
 • Intyg på engelska från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildningen
 • Intyg från klinisk verksamhetschef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet för de aktuella kursperioderna
 • LADOK-utdrag med genomförda kurser på doktorandnivå (observera endast på doktorandnivå)
 • Ev. kompletterande beskrivning från tilltänkta handledare för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället. (Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2019 och efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till kursadministratör Eva Willis).

Ansökan är stängd för denna gång.

Kursperioder

Forskarskolan ersätter kursdeltagarens klinik med 6748 kr + lönekostnadspåslag per vecka under de aktuella kursperioderna under förutsättning att klinikchef/motsvarande intygar att kursdeltagaren kommer att beviljas tjänstledigt med lön under varje kursperiod. Under kursperioderna kommer det inte att ges utrymme för parallell klinisk verksamhet.

Forskarskolan som startar 2019

Utbildningsprogrammet som startar till hösten 2019 kommer att omfatta sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Från Till
Block 1 2019-09-16 2019-10-11
Block 2 2020-01-20 2020-02-14
Block 3 2020-09-14 2020-10-09
Block 4 2021-01-25 2021-02-19

Forskarskolan som startade 2017

Utbildningsprogrammet som startade till hösten 2017 omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågå under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor.

Från Till
Block 1 2017-09-18 2017-10-13
Block 2 2018-01-22 2018-02-16
Block 3 2018-09-17 2018-10-12
Block 4 2019-01-21 2019-02-15

Målet efter fullgjord utbildning

Målet är att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna:

 • formulera specifika vetenskapliga hypoteser
 • designa kliniska experimentella såväl som observationella studier
 • skriva ansökningar för forskningsanslag och till etikprövningsnämnd
 • självständigt och i samarbete med statistiker analysera data
 • tolka resultat
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • kritiskt granska vetenskapliga publikationer

Kontaktperson

För ytterligare information, kontakta:

Malin Holzmann

Studierektor