Information till studenter om undervisning med anledning av corona

[Uppdaterad 2021-04-26] Denna information riktar sig till studenter rörande undervisning med anledning av covid-19-pandemin. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer. Studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

 • Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus. Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen. KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget. Läs mer under rubriken Information om höstterminen 2021.

 • Rektor har fattat beslut att ställa in utbytesstudier för inresande utbytesstudenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen 2021. Läs mer under rubriken Studentutbyte.

 • En vaccinerad person som får symptom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.

För KI gäller fortsatt:

 • I så stor utsträckning som möjligt har KI infört distansundervisning och möjligheter till examination på distans.
 • Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö på universitetets campus och i samhället i stort. Studier visar att ungdomar liksom vuxna kan sprida viruset. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Se till att även hålla dig uppdaterad med informationen på sidan Information till medarbetare och studenter om covid-19.

För vissa utbildningsmoment bedömer KI att campusförlagd praktisk färdighetsträning och examination är nödvändig för att säkerställa kvalitet och kontroll av kunskapsnivåer – under förutsättning att det samtidigt går att ordna en säker miljö ur smittskyddssynpunkt.

Följande aktiviteter ska prioriteras i KI:s lokaler:

 • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
 • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.
 • Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
 • Disputationer genomförs på plats med möjlighet till digital medverkan.

KI:s forskning och utbildning fortgår, med rekommendationerna och riktlinjerna nedan i beaktande.

Rekommendationer på KI

Rekommendationer och riktlinjer är baserade på detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI:s resursgrupper för covid-19. På vissa punkter kompletterar våra rekommendationer de som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, vilket återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför. Samtliga följande faktorer måste iakttas för att effektivt begränsa spridningen av covid-19:

Stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst sju dagar efter de första symptomen och två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI.

Detta gäller om du eller någon i ditt hushåll känner sig sjuk med symptom på covid-19:

 • Om någon i ditt hushåll har förkylningssymptom ska du stanna hemma när du inte har obligatoriska utbildningsmoment. 
 • Om du har en person i ditt hushåll som fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakt med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Om du har testat dig för covid-19, ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma i väntan på ditt provsvar och undvika nära kontakt med andra.
 • En vaccinerad person som får symptom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.

Detta gäller om du har en hushållsmedlem som är konstaterad smittad:

 • Om någon i ditt hushåll har konstaterad covid-19 ska du också stanna hemma. Har du utbildningsmoment som är obligatoriska, kontakta kursansvarig om möjligheten att genomföra examinationen vid ett annat tillfälle eller om det går att komplettera för frånvaron.
 • Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Student ska vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.

Om du testats positivt för covid-19

I det fall du är konstaterat smittad ska du stanna hemma i minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till KI. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakta med andra. Smittspårning sköts av regionen och deras instruktioner ska följas.

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd och inte samlas i stora grupper eller på platser med mycket folk. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Universitetet har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på campus.

Munskydd vid utbildning där fysisk distansering är svår att upprätthålla

Munskydd kan hjälpa till att hindra spridningen av droppar och rekommenderas på angivna platser där fysisk distansering är svår att åstadkomma och fysisk närvaro nödvändig, till exempel i klinisk praktisk utbildning, laboratorier och dissektioner. Engångsmasker och användarinstruktioner kommer att finnas tillgängliga på berörda platser.

Viktigt:

 • Munskydd ska inte användas som alternativ till andra försiktighetsåtgärder såsom fysisk distansering eller att stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
 • Detta är inte en generell rekommendation att bära ansiktsskydd på campus.

Ladda ner instruktion för användning av munskydd

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Individer i Region Stockholm kan även boka tid för ett antikroppstest via 1177.se. För att kunna göra det måste du ha varit symptomfri i mer än 14 dagar. Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

KI uppmuntrar studenter och anställda att testa sig.

Information till studenter

KI centralt informerar studenterna generellt om vad som gäller för genomförande av utbildningarna, angående hygienrutiner m.m. Institutionerna informerar om det som gäller specifikt på varje utbildning/kurs.

KI:s lokaler är öppna i syfte att ge studenter som inte har möjlighet att studera på distans plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Att samlas i grupp ska dock inte ske i KI:s lokaler.

Information om höstterminen 2021

Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus.

Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen.

KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

För planering av undervisning på campus gäller följande:

 • trängsel i undervisningslokaler ska undvikas, restriktioner av antalet platser i undervisningssalarna kan komma att införas i bokningssystemet
 • lokaler för salsexamination får inte fyllas till mer än 50 procent

Närmare rekommendationer vad avser undervisningen i höst kommer senare.

Examination i skrivsal under pandemin

För att upprätthålla kvaliteten i utbildning bedömer KI att campusförlagd utbildningsverksamhet inte helt kan undvikas. Detta inkluderar vissa tentamina. För att minska risken för smittspridning vid examination i skrivsal har KI vidtagit en rad smittförebyggande åtgärder i examinationslokalerna. Dessa hittar du i dokumentet med instruktioner för tillträde till examinationssal under pandemin.

Läs mer om examination på campus för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet.

Riskbedömning för all campusförlagd utbildningsaktivitet sker enligt anvisning för respektive utbildningsnivå (se nedan) och i bedömningen ska också hänsyn tas till övrig pågående verksamhet i lokalerna.

Kursplanen gäller

Grundförutsättningen är att det som står i kursplanen, bl. a. gällande examinationsformer och lärandemål gäller precis som vanligt. Hur skrivningarna i kursplanerna och kurserna realiseras i praktiken kan dock behöva modifieras p.g.a. att resurser behövs på annat håll. Det kan t.ex. vara så att man väljer att ge färre föreläsningar för att läraren istället ska hinna arbeta med att göra fler tentor eller på annat sätt anpassa undervisning och examination till den nya situation som råder.

Skulle examinator bedöma att det är nödvändigt, och möjligt, att ändra examinationsform ska examinator fatta ett särskilt beslut om detta. Vid eventuella förändringar av examinationsformer m.m. får innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor dock inte ändras, tas bort eller sänkas.

Kursansvarig institution ansvarar för att riskbedömningar görs och att rekommendationerna följs.

Läs mer om digital examination i dokumenten information till studenter kring skriftlig digital examination på distans och information till studenter vid muntlig digital examination på distans.

Studentutbyte

Inresande studenter

Rektor har fattat beslut att ställa in utbytesstudier för inresande utbytesstudenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen 2021. Bakgrunden är den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården p.g.a. covid-19 med en vårdskuld, samt verksamhetsförlagda utbildningsmomenten från tidigare terminer för ordinarie programstudenter. Utbildningstandvården på Campus Syd har befunnit sig i samma situation. Kl har tillmötesgått Regionens begäran och inte antagit inresande utbytesstudenter för VFU under läsåret 20/21. Regionen har nu återkommit med samma önskemål inför höstterminen 2021, då situationen i vården fortfarande är mycket ansträngd. 

Utresande studenter

I takt med ökad vaccinationstäckning och därav sjunkande smittspridning förväntas den internationella pandemisituationen utvecklas mot att fler länder öppnar upp igen och att reserestriktioner hävs för många länder. Trots detta är situationen osäker och Kl råder studenter som planerar utlandsstudier under höstterminen att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och att i sin planering ta hänsyn till att situationen kan komma att ändras med kort varsel. Skärps situationen kan Kl besluta om att omedelbart återkalla nomineringsbeslut för utbytesstudier, på grnnd av tvingande säkerhetsskäl.

Mer information om utlandsstudier hittar du på sidan Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset. 

VFU och praktik

Studenter som just nu gör praktik eller är på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Inom vården är det t. ex. viktigt att stanna hemma om man har förkylningssymptom.

Från och med 14 december ska all personal (samma rekommendationer gäller för studerande som för personal) inom hälso-sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård ska alltid bära heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd. Detta gäller under hela arbetspasset och även i personalutrymmen. Läs mer på Vårdgivarguiden.

Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU inte kan genomföras p.g.a. att arbetsplatsen stänger. Lärandemålen ska vara uppfyllda och examinator avgör om hela perioden behöver göras om eller att det endast är den resterande tiden som behöver kompletteras.

Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som hen kan gå nu så att inte studenten blir utan studiemedel.

Information om vaccination av studenter mot covid-19 i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen

Region Stockholm har informerat KI att studenter ute på VFU i patientnära vård kommer inkluderas där det sker personalvaccinationer.

Den 16 maj avslutades möjligheten för  personal inom vård- och omsorg att boka in första dosen via sin arbetsgivare. Medarbetare hänvisas istället till spåret för allmänheten och bokar själva vaccination utifrån sin ålder och individuella riskfaktorer. 

Se Region Stockholms information om vaccinationsplaneringen. 

Nya arbetsmiljöregler för gravida i vården av covidpatienter

Gravida ska inte vårda covidpatienter. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder.

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar även studenter och därför ska kursansvarig lärare informera studenterna om detta inför en VFU-placering. Om student, på grund av risk, är förhindrad att genomföra VFU-perioder så är det skäl för studieuppehåll.

Region Stockholm

Se till att hålla er uppdaterade med Region Stockholms rekommendation gällande studerande med anledning av corona, och Rekommendationer för medarbetare om covid-19.

Verksamhetsförlagdutbildning inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningen har fått frågan om hur äldreomsorgens verksamheter ska förhålla sig till studenter som ska göra sin VFU.

Studenterna har samma förhållningsregler som alla medarbetare i äldreomsorgen. De ska följa basala hygienrutiner och stanna hemma om de har de minsta symptom på luftvägsinfektion eller feber. Kunskap om smittspridning och basala hygienrutiner ingår i läroplanen och är förstås ännu mer aktualiserade just nu.

Studenterna är framtida medarbetare och det är angeläget att de får göra sin praktik i äldreomsorgen. Så länge folkhälsoinstitutet inte meddelar annat är det stadens bedömning att verksamheterna ska fortsätta att ta emot studenter även när det finns coronavirus i samhället.

Tjänstgöring i vården

Med anledning av det stora behov av extrapersonal som finns i vården under virusutbrottet covid-19 behöver vården kunna rekrytera studenter. KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse

Studenter kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti om de erbjudits anställning eller återkallas i tjänst pga. förstärkning av personal i vården med anledning av virusutbrottet.

Ansökan om studieuppehåll skickas in till studievägledaren för programmet. Kontaktuppgifter finns på programmens hemsidor.

Det är varje program som prövar och beslutar om studieuppehåll.

Denna ansöknings- och beslutsblankett kan användas. De särskilda skälen ska i ansökan styrkas genom intyg eller anställningsbevis där det framgår att det är en förstärkning p.g.a. virusutbrottet.

Kan arbete som genomförs i vården tillgodoräknas inom utbildningen?

Den verksamhetsförlagda utbildningen har strukturerad handledning och bedömning av måluppfyllelse (t.ex. omsättning av teoretisk kunskap till praktisk) mot kursens lärandemål. Förvärvsarbetet har ett annat mål och det är därför troligt att kursens lärandemål inte uppfylls. Det kan vara möjligt att delar av lärandemålen bedöms kunna motsvaras av den reella kompetensen.

Läs mer om tillgodoräknande av reell kompetens och vilka underlag KI vill få in tillsammans med ansökan om tillgodoräknande.
För blankett och självvärderingsmall se studieadministrativa blanketter.

KI ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande utan ansökan prövas först när den kommer in.

Det är kursens examinator som prövar ansökan och beslutar om tillgodoräknande. Information om var ansökan ska lämnas in framgår av kursens hemsida.

Frågor och svar

Vad ska jag göra om jag känner mig frisk men någon i mitt hushåll har symptom/är smittad?

Du ska stanna hemma, undvika kontakt med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Om en person i ditt hushåll har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler som ska följas. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Ta kontakt med kursen/examinator om du har utbildningsmoment som kräver obligatorisk fysisk närvaro.

Jag har testat mig för covid-19 men inte fått svar än, vad ska jag göra?

Om du har testat dig för covid-19, på grund av förkylningssymptom eller på uppmaning på grund av risk för att ha utsatts för smitta, ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma i väntan på ditt provsvar och undvika nära kontakt med andra. Ta kontakt med kursen/examinator om du har utbildningsmoment som kräver obligatorisk fysisk närvaro.

Jag har covid-19 eller känner symptom men har ett obligatoriskt moment på kursen/programmet, vad ska jag göra?

I båda fall ska du stanna hemma, och kontakta kursen/examinator för att få information om kompletterande moment.  

I det fall du är konstaterat smittad ska du stanna hemma i minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till KI. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakta med andra. Smittspårning sköts av regionen och deras instruktioner ska följas.

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst sju dagar efter de första symptomen och två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till KI.

Jag är student och i riskgrupp, måste jag skriva tenta på campus?

Prata med din examinator för att komma fram till en lösning.

Vad gäller för undervisningen under vår- och höstterminen 2021?

För vårterminen 2021 gäller fortsatt i så stor utsträckning som möjligt undervisning och examination på distans. Viss examination sker på campus för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet, läs mer om vilka åtgärder som görs för att dessa moment kan genomföras så säkert som möjligt.

Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget. Läs mer under rubriken Information om höstterminen 2021.

Det är KI centralt som informerar studenterna generellt om vad som gäller för genomförande av utbildningarna, angående hygienrutiner, med mera. Institutionerna på KI informerar om det som gäller specifikt på varje utbildning/kurs. Se till att även hålla dig uppdaterad med informationen på sidan Information till medarbetare och studenter om covid-19.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Är du orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Är stödfunktioner som studievägledare, bibliotek och studenthälsan fortfarande tillgängliga?

Alla stödfunktioner, som exempelvis studie- och karriärvägledare, språkverkstaden, Funka och Studenthälsan är öppna, men större delen av deras arbete bedrivs just nu på distans. Kontakta dem per telefon eller mejl. Instruktioner och kontaktinformation hittar du respektive stödfunktions webbsida.

Jag har nominerats till utbytesstudier, kommer jag att kunna åka?

Då läget i världen är fortsatt osäkert med anledning av coronapandemin avråder KI från att åka på utbyte under vårterminen 2021 i linje med reserestriktioner utfärdade av UD samt med hänvisning till att förutsättningarna för dina studier kan komma att förändras med kort varsel. Läs mer om information gällande utlandsstudier samt utbytesstudier med anledning av covid-19.

Jag tillhör riskgrupp och är orolig att vara på VFU

Du måste själv avgöra om du kan genomföra praktiken nu. Kontakta studievägledare eller VFU-samordnare om du behöver genomföra VFU:n vid annat tillfälle. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Jag gör min VFU och känner mig lite förkyld, men det är ingen fara tycker jag. Vad ska jag göra?

Hör av dig till din handledare. Du ska inte åka dit utan att du har fått ok för det. Om du åker dit men är sjuk kan du bli hemskickad och i värsta fall kan det bli beslut om avbrytande av VFU p.g.a. risk för patientsäkerheten och/eller risk för patienternas förtroende för vården. Då blir det ett förbrukat examinationstillfälle och i regel begränsas antalet examinationstillfällen för VFU till två gånger. Om du får besked om att du ska stanna hemma beslutar examinator sedan om möjligheten till att komplettera eller genomföra VFU:n senare. Du förbrukar inte ett examinationstillfällen under de senare förutsättningarna. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad med covid-19 under VFU?

Gör en anmälan i KI incidentrapporteringssystem och kontakta din kursansvarige för mer information.

Önskar du prata med någon om din oro, kontakta studenthälsan.

Jag upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen, vad ska jag göra?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.