Skip to main content

Läkarprogrammets organisation

Programnämnden har det övergripande ansvaret för läkarprogrammets genomförande och samordning. Till sin hjälp har nämnden ett antal kommittéer, arbetsgrupper och administrativ personal. Kursansvarig institution ansvarar för kursernas genomförande.

Innehåll på denna sida:

 • Programnämnden
 • Programrådet
 • Tema- och strimmakollegier
 • Kommittén för SVK
 • LINK
 • Urvalskommittén för PIL
 • Kanslipersonal
 • Arbets- och delegationsordning för
  programnämnden för läkarprogrammet

Programnämnden

Programnämnden för läkarprogrammet har det direkta ledningsansvaret för att utbildningen fungerar väl. Programnämnden är sammansatt av en ordförande, en programdirektor, ytterligare fyra lärarrepresentanter, tre studentrepresentanter, en representant för Region Stockholm samt adjungerade ledamöter. I nämnden diskuteras och beslutas övergripande frågor, som till exempel policybeslut, vilka kurser som ska ingå och längden på dessa, ekonomi, kvalitetsarbete samt utvecklingen av utbildningen.

Om du som student vid KI:s läkarprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till dina studentrepresentanter som är valda av Läkarsektionen, som är en sektion av Medicinska Föreningen. De är med i programnämnden för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Om du vill läsa ett protokoll, kontakta programhandläggare Carolina Carneck eller registrator@ki.se.

Kontaktuppgifter Programnämnden

Ordförande

Li Felländer-Tsai , Professor, överläkare
Tel: 08-585 871 91 

 

Programdirektor

Marie Dahlin, docent, överläkare
Tel: 08-123 492 84

 

Lärarrepresentanter

Gunnar Nilsson, vice ordförande,professor, överläkare

Anna Freyschuss, biträdande programdirektor, adjungerad universitetslektor, överläkare
Tel: 08-585 86718

Ellinor Kenne, programstudierektor, universitetsadjunkt

Daniel Andersson, docent, leg. läkare

 

Avnämarrepresentant

Tora Almquist

 

Studentrepresentanter

William Lindström, Medicinska föreningen

Adele Kastensson, Medicinska föreningen

Daniel Söderberg, Medicinska föreningen

 

Programhandläggare

Carolina Carneck
Karolinska Institutet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm
Tel: 08-524 867 54 

 

Adress till Programnämnden

Karolinska Institutet
Programnämnden för Läkarprogrammet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Programrådet

Programrådet är programdirektorns (PD) rådgivande organ och bereder programspecifika frågor för beslut i programnämnden (PN). Programrådet har utöver det ett operativt ansvar för programmet. Programrådet leds av PD och består av temaordförande för programmets respektive sju teman, samt av en företrädare för vardera av följande: Kommittén för studentvalda kurser (SVK), Tentamenskommittén (TK), primärvård (PV), professionell utveckling (PU) samt vetenskaplig utveckling (VetU). Dessutom ingår två studentrepresentanter.

Tema- och strimmakollegier

Temakollegier 1-7

Under programnämnden finns sju temakollegier (Tema 1-7) som hanterar detaljplanering av respektive tema, samordning mellan kursgivare, uppföljning av kurser, och rapportering till programnämnden. I dessa kollegier medverkar de kursansvariga och momentansvariga lärare och studentrepresentanter. 

Tema 1

Tema 1 omfattar kurserna Upptakten, Den friska människan 1, Den friska människan 2 och Den friska människan 3. Ordförande för temakollegium 1 är Ellinor Kenne:

Ellinor Kenne
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (FyFa)
Tel: 08-524 872 12 

ellinor.kenne@ki.se

Tema 2

Tema 2 omfattar kurserna Den sjuka människan 1, Den sjuka människan 2 och Integrerad deltentamen. Inger Johansson och Eli Westerlund delar på ordförandeskapet för temakollegium 2:

Inger Johansson
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (FyFa)
Tel: 08-524 877 54

Inger.Johansson@ki.se

Eli Westerlund
Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus
Tel: 08-123 588 22

eli.westerlund@ki.se

Tema 3

Tema 3 omfattar kursen Klinisk medicin samt valbara kurser på dessa terminer. Ordförande för temakollegium 3 är Pia Lundman:

Pia Lundman
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), 
Tel: 08-123 564 04

Pia.Lundman@ki.se

Tema 4

Tema 4 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi samt valbara kurser på denna termin. Ordförande för temakollegium 4 är Wilhelmina Ekström:

Wilhelmina Ekström
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Tel: 08-517 798 554

Wilhelmina.Ekstrom@ki.se

Tema 5

Tema 5 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Neuro, sinnen och psyke. Ordförande för temakollegium 5 är Åsa Magnusson:

Åsa Magnusson
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS)
Tel: 070-761 98 54

Asa.Magnusson@ki.se

Tema 6

Tema 6 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Reproduktion och utveckling samt valbara kurser på denna termin. Ordförande för temakollegium 6 är Aida Wahlgren:

Aida Wahlgren
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), 
Tel: 08-517 773 64

Aida.wahlgren@karolinska.se

Tema 7

Tema 7 omfattar kursen Hälsa i samhälle och miljö, den integrerade sluttentamen samt valbara kurser på denna termin. Ordförande för temakollegium 7 är Karin Leander:

Karin Leander
Institutet för miljömedicin (IMM), 
Tel: 08-524 874 98

Karin.Leander@ki.se

VetU-, PU- och PV-kollegier

Utbildningens innehåll avseende vetenskaplig utveckling (VetU), professionell utveckling (PU) och primärvård (PV) hanteras av egna kollegier. VetU-kollegiet hanterar de inslag av vetenskaplig utveckling som löper genom hela utbildningen samt examensarbetet. PU-kollegiet hanterar de inslag av professionell utveckling som löper genom hela utbildningen. PV-kollegiet hanterar de inslag av primärvård som löper genom utbildningen. 

VetU-kollegiet

Ordförande i VetU-kollegiet är Riitta Möller:

Riitta Möller
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
Tel: 0852486759

Riitta.Moller@ki.se

PU-kollegiet

Ordförande i PU-kollegiet är Mini Ruiz:

Mini Ruiz
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Mini.Ruiz@ki.se

PV-kollegiet

Ordförande i PV-kollegiet är Helena Salminen:

Helena Salminen
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Tel: 08-524 887 70

Helena.Salminen@ki.se

Kommittén för SVK

Kommittén för Studentvalda kurser handhar samtliga kurser och projekt under de valbara perioderna i den äldre utbildningsplanen, samt de studentvalda kurserna (SVK) i den nya utbildningsplanen. I kommittén handläggs och beslutas om övergripande frågor, till exempel urval av studentvalda kurser, ekonomi, samt kvalitets- och utvecklingsarbete för SVK.

Ordförande

Anna Freyschuss, Institutionen för medicin, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter
Specialistläkare Virginija Karrenbauer
Docent Lena Sahlin
Överläkare Malin Holzmann
Universitetsadjunkt Hugo Zeberg
Bitr överläkare, Katarina Hagwall
Universitetslektor Per Svensson

Studentrepresentanter
Irene Kessler, Medicinska föreningen
Nabeel Aziz, Medicinska föreningen
Isabela Möller, Medicinska föreningen

LINK

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK) arbetar för internationella frågor på programnämndens delegation. Ledamöter i LINK är lärare och studenter som med stöd av internationella och programhandläggare sluter avtal med internationella partneruniversitet, samt beslutar om regler för prioritering och urval av studenter till utbytesprogrammen. LINK tar även fram strategier och arbetar aktivt för att inom läkarprogrammet öka de internationella aktiviteterna på hemmaplan. Målsättningen är att minst 50 % av läkarprogrammets studenter ska ha studerat utomlands någon period under sin utbildning vid KI.

Arbetet sker i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering.

Ordförande

Aida Wahlgren, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Solna

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter
Professor Sten Fredrikson
Adjungerad universitetslektor Anna Freyschuss
Universitetslektor Anders Åhlin

Studentrepresentanter
Timo Oosterveld
David Björklund
Malin Granbom Koski

Mer information om utbytesstudier på läkarprogrammet

Är du lärare och nyfiken på att bredda dina vyer, läs mer om internationalisering och lärarutbyte.

Urvalskommittén för PIL

Urvalskommittén för prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) arbetar med frågor avseende alternativt urval till programmet och bereder frågor avseende regler, arbetsformer och rutiner inför beslut i programnämnden (PN).

Kommittén för PIL:s ansvar

 • rutiner och riktlinjer för alternativt urval
 • utveckling och kvalitetssäkring av alternativt urval
 • genomförande av det stegvisa urvalet
 • att ta fram förslag till meritvärdering av behöriga sökanden i enlighet med KI:s antagningsordning
 • att löpande rapportera till PN

Ordförande

Claes Hultling, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter                 
Stephan Haas
Peter Henriksson
Ellinor Kenne
Ioannis Parodis
Dinos Verouhis

Studentrepresentanter            
Robert Lilford
Jennifer Sebghati

Kanslipersonal

  

Besök
Alla handläggare och studievägledare har kontor på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd på Berzelius väg 3, plan 5 (via trapphus 1). På grund av den rådande situationen arbetar många hemifrån men kan nås via e-post eller telefon. 

 

Handläggare

Lena Ahlberg
Tel: 08-524 864 12
lena.ahlberg@ki.se

Carolina Carneck
Tel:08-524 867 54 
carolina.carneck@ki.se

Liliana Morales
Tel: 08-524 867 13
liliana.morales@ki.se

Maria Westin
Tel: 08-524 836 31
maria.westin@ki.se

Keyo Dixon Sedenrej
Tel: 08-524 866 82 
keyo.dixon.sedenrej@ki.se


 

Studievägledning

Läkarprogrammet termin 1-4

Karin Söderström 
Tel: 08-524 864 50
vagledning-lakare-t1-t4@uf.ki.se

Läkarprogrammet termin 5-11

Isabel Johnson 
Tel: 08-524 864 53
vagledning-lakare-t5-11@uf.ki.se


 

Internationella handläggare

Internationell studenthandläggare, utresande studenter

Talia Adamsson
08-524 865 41
talia.adamsson@ki.se

Internationell studenthandläggare, inkommande studenter

Magdalena Palmqvist
Tel: 08-524 864 71
Magdalena.Palmqvist@ki.se

Arbets- och delegationsordning för programnämnden för läkarprogrammet