Skip to main content

MRSA-screening

Inför din första praktikperiod kommer du bli informerad av Studenthälsan om gällande rutiner för MRSA-provtagning enligt aktuella rekommendationer från Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting.

Ska du göra praktik utomlands får du motsvarande information. Om du som student enbart auskulterar och därmed inte deltar i vårdtagarnära arbete, behöver du inte screenas avseende MRSA.

Du måste MRSA-screena dig på Studenthälsan om:

  • du de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Norden, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
  • du har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen
  • du under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.

Du kan delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar, med undantag för praktik på riskenhet, dvs där vården innebär stor risk för smittspridning och där patienterna är särskilt mottagliga. Har du riskfaktorer såsom sår, eksem eller andra hudlesioner, ska du ej delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar. Du kan dock utföra uppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare.

Du kan komma för MRSA-provtagning på öppen mottagning eller efter tidsbokning per telefon. Provtagning bör ske i god tid innan praktikperioden, då det kan ta upp till en vecka från provtagning till provsvar.

Vad händer om jag är MRSA positiv?

Du blir kontaktad av företagssköterskan för en ny provtagning vid Studenthälsan. Om denna odling också är positiv träffar du Studenthälsans läkare som gör en smittskyddsanmälan och i samråd med MRSA-teamet på Karolinska universitetssjukhuset tar ställning till behandling. Uppföljning och fortsatt provtagning sköts av MRSA-teamet. Du blir erbjuden professionellt psykosocialt stöd.

I de flesta fall tar kroppens immunförsvar själv hand om och oskadliggör bakterierna. Man bör undvika antibiotika men man kan försöka behandla lokalt, s.k. eradikeringsförsök. Om bakterierna orsakar allvarliga infektioner kan det dock bli nödvändigt att medicinera med antibiotika.

Kan jag bli avstängd från mina studier?

Nej, men du kan eventuellt tvingas skjuta upp praktiken eller byta praktikplats.

Mer information

Vårdhygien

Smittskydd Stockholm

Referenser

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA, Socialstyrelsen 2007

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA, Stockholms läns landsting, 2008

MRSA teamet, Karolinska sjukhuset

Vårdprogram MRSA

Kontakt

Kontakta Studenthälsan