Skip to main content

Programöversikt läkarprogrammet

Denna programöversikt gäller för de studenter som läser i enlighet med utbildningsplan 2LK13. Programmet är indelat i teman, och i varje tema ingår kurser som varierar i längd från en del av en termin till två och en halv terminer. Genom programmet ingår också strimmor som är löpande inslag med nära anknytning till respektive temakurs.

Programöversikt över läkarprogrammet

Utöver temana och strimmorna finns även studentvalda fördjupningskurser (SVK) och examensarbete. Längre ned på sidan kan du komma till respektive kurswebb för de kurser som ingår i temana.

Teman

Tema 1: Den friska människan

I temat ingår kurserna:

Termin 1 (T1): Upptakt - introduktion till läkaryrket (6hp)

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till läkarutbildningens mål och dess utformning vid Karolinska Institutet, läkaryrket, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt betydelsen av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i läkaryrket.

T1: Den friska människan I

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande biokemiska och cellbiologiska kunskaper för läkaryrket. För det behövs en sammanhållen bild av cellens struktur och funktion i kroppen med utgångspunkt från basvetenskapliga kunskaper om den friska människans utvecklingsbiologi, matsmältning och ämnesomsättning.

T2: Den friska människan II

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kroppens normala struktur och funktion från cell- till organsystemsnivå med utgångspunkt från en sammanhållen bild av den friska människans funktionssystem. Studenten ska också tillägna sig förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen och läkaryrket.

T3: Den friska människan III

Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande anatomiska och neurobiologiska kunskaper för läkaryrket. För detta erfordras en sammanhållen bild av den friska människokroppens ytanatomi och topografi samt nervsystemets normalfunktion.

Under kursen deltar du ett kursval som anger vilket bassjukhus du kommer att ha under kurserna Den sjuka människan 1 (termin 3) t o m Klinisk medicin - inriktning kirurgi (termin 7).

Tema 2: Den sjuka människan

I temat ingående kurser:

T3: Den sjuka människan I

Kursen syftar till att ge förståelse för sjukdomars uppkomst, förlopp och kliniskt funktionella betydelse samt hur sjukdomar kan diagnostiseras och i vissa fall förebyggas och behandlas. Detta sker genom att studenten integrerar kunskap om cell-, molekylär- och mikrobiologiska sjukdomsmekanismer, med makro- och mikroskopiska organförändringar vid olika sjukdomstillstånd och klinisk presentation till en meningsfull bild av ett sjukdomsförlopp.

T4: Den sjuka människan II

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom och kliniska diagnostik samt att integrera kunskaper om farmakologiska principer, mikrobiologi, immunologi och smittspridning. Vidare att genom patientmöten träna en grundläggande kompetens i bemötande, kommunikation, anamnes, status, kliniskt resonerande och diagnostik samt att ställa en preliminär diagnos.

Integrerad deltentamen
T4: Integrerad deltentamen (IDT)

Kursen utgörs av examinationer, vilka syftar till att studenten ska visa sin förmåga att integrera uppnådda teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och värderingsförmåga från de basvetenskapliga kurserna i en ny kontext. Studenten ska utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna redogöra för och motivera hur grundläggande förklaringsmekanismer kan bidra till förståelse av hälsa och sjukdom ur ett kliniskt perspektiv.

Tema 3: Klinisk medicin

T5: Klinisk medicin Termin 5

Kursens syften är att facilitera studenternas utveckling av kunskaper och färdigheter från preklinisk till en professionell och vetenskapligt baserad klinisk kompetens, med de kliniska kompetenser inom specialiteterna internmedicin, infektionsmedicin, hud- och könssjukdomar, geriatrik, klinisk farmakologi och primärvård som krävs för den fortsatta läkargärningen.

Medicinsk vetenskaplig metodologi (4,5 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Kursen förbereder studenten för praktiserande av evidensbaserad medicin och för att kunna följa den medicinska vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom vården.

T6: Klinisk medicin Termin 6


SVK (7,5 hp)

Tema 4: Klinisk medicin - inriktning kirurgi

T7: Klinisk medicin - inriktning kirurgi

Syftet med kursen är att studenten, med hela vårdkedjan som bas, inom specialiteterna kirurgi, urologi, ortopedi, onkologi, anestesi och intensivvård, bild- och funktionsmedicin, primärvård samt rättsmedicin, ska uppnå de kliniska kompetenser som krävs för att påbörja sitt arbete som läkare. Lärandemålen avgränsas till det som är vanligt och viktigt i klinisk verksamhet inom de ingående specialiteterna.

SVK (3hp)
 

Examensarbetet

T8: Examensarbetet i medicin (30 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin förståelse för forskningsprocessen, utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt visavi den medicinska kunskapsutvecklingen och skapa en grund för eget forskningsarbete.

Under kursen deltar du ett kursval som anger vilket bassjukhus du kommer att ha under kurserna Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke (termin 9) t o m Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (termin 10).

Tema 5: Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke

T9: Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke (30 hp)

Kursen utgör Läkarprogrammets tema 5 och syftar till att studenten utifrån primär- och specialistvårdsperspektiv ska bredda och fördjupa sin medicinska kompetens med ämnesområdena neurologi, oftalmologi, oto-rhino-laryngologi, psykiatri/beroendelära och rehabiliteringsmedicin.

Tema 6: Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling

T10: Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (22,5 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap, kompetens och färdigheter för att på ett patientsäkert och professionellt sätt kunna diagnostisera och handlägga vanliga och allvarliga pediatriska, gynekologiska samt obstetriska hälsoproblem. För detta behövs en grundläggande kompetens i att bemöta och kommunicera med patienter och familjer, genomföra åldersadekvat och riktad anamnes och klinisk undersökning och integrera tidigare basvetenskaplig och kliniska kunskaper.

SVK (7,5 hp). Från och med VT19 ska alla studenter ska välja en fördjupningskurs inom området Akutsjukvård denna period. Mer information om förändringen

Tema 7: Hälsa i samhälle och miljö

T11: Hälsa i samhälle och miljö (12 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en helhetsyn på individens och befolkningens hälsa ur ett samhälls- och miljöperspektiv
liksom att förstå läkarens roll, ansvar och befogenheter i relation till sjukvårdens organisation, styrsystem och ekonomi samt andra samhällsfunktioner.

T11: Integrerad sluttentamen (3 hp)

Kursen utgörs av två examinationer som syftar till att studenten ska visa sin integrerade förståelse av innehållet i läkarutbildningen och utifrån det demonstrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt som krävs för allmäntjänstgöringen (AT).

SVK (7,5 hp + 7,5 hp)

Terminstider/självstudier

För generella principer om terminstider se Terminstider.

Idrottsdag infaller den 5:e onsdagen på terminen.

HT 2019 2019-09-02 - 2020-01-19
VT 2020 2020-01-20 - 2020-06-07
HT 2020 2020-08-31 - 2021-01-17
VT 2021 2021-01-18 - 2021-06-06
HT 2021 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022 2022-01-17 - 2022-06-05
HT 2022 2022-08-29 - 2023-01-15
VT 2023 2023-01-16 - 2023-06-04
HT 2023 2023-08-28 - 2024-01-14
VT 2024 2024-01-15 - 2024-06-02
HT 2024 2024-09-02 - 2025-01-19

Självstudier under jul

Programnämnden för läkarprogrammet rekommenderar självstudieperioder i samband med jul.
Den rekommenderade perioden ingår i terminstiden. Kontakta respektive kursansvarig vad som gäller för kursen.

HT 19: 2019-12-21 - 2020-01-06

HT 20: 2020-12-24 - 2021-01-06 

Examenshögtid

  • HT-19 fredag 17 januari
  • VT-20 fredag 5 juni
  • HT-20 fredag 15 januari
  • VT-21 torsdag 3 juni

Ramschema

Termins- och kurstider för nedanstående terminer är fastställda men vissa förändringar kan förekomma.

Kursplacering

Under utbildningen sker kursplacering vid två tillfällen:

  1. På termin 3 inför kursen DSM 1, som avser termin 3–7
  2. På termin 8 Inför termin 9, som avser termin 9–10.

Inför respektive kursplacering kommer du att få möjlighet att fylla i önskemål/prioritera de olika alternativ som finns i en webbanmälan.

Information med länk samt vilka datum som gäller för webbanmälan kommer att skickas till din KI-studentmejladress.  Det är viktigt att alla studenter som planerar att gå kursen deltar i webbanmälan och prioriterar alla alternativ, även de som beviljats förtur. För mer information om vad som gäller för förtur, läs under rubriken ”Förtur vid kursplacering” nedan.

Det är viktigt att du tänker igenom dina prioriteringar eftersom student inte kan ansöka om  byte av sjukhus genomförs efter kursplaceringen. Du skickar din webbanmälan från en korrekt KI-studentmejladress. Om du av någon anledning vill ändra din ansökan går det bra att göra en ny anmälan fram till sista datum. Det är den sist inkomna anmälan som går vidare och genererar ett lottnummer. Lottnummer genereras när anmälan har stängts och placering sker i lottnummerordning.  De som har beviljats förtur placeras först.

När placeringarna är klara mejlas listorna till berörda studenter senast veckan efter kursplaceringens sista datum.
 

Bestämmelser för fördelning av kursplatser

Programnämnden beslutar om ramarna för kursplatsfördelningar. Målet är att studenter ska fördelas i sådana grupper att största utbildningseffektivitet uppnås. Beroende på lokala förhållanden i sjukvården, till exempel ombyggnader av vårdavdelningar, kan antal platser också variera mellan terminerna för de olika alternativen

Studenter kan därför i vissa sällsynta fall behöva flyttas senare under kursplaceringsperioden. Om någon/några studenter behöver flyttas från ett alternativ till ett annat, skickas en förfrågan via mejl till alla de studenter som berörs.. Om inte tillräckligt många anmäler sig sker omfördelning genom lottning.

När du gör ett återupptag av studier efter uppehåll kan du också behöva byta alternativ från det du blev tilldelad vid kursplaceringstillfället.

Val till termin 3, Den sjuka människan 1 (DSM 1) till och med termin 7, Klinisk medicin inriktning Kirurgi

Termin 3: DSM 1 består till största delen av patologi som kursplaceringar på Karolinska sjukhuset Solna (NKS) och Danderyds sjukhus (DS) läser på Karolinska sjukhuset Solna, och alternativen Karolinska sjukhuset Huddinge (HS) och Södersjukhuset (SÖS) läser på Karolinska sjukhuset Huddinge.

Termin 4: DSM 2 moment 1 ges på KI Campus Solna och moment 2 på respektive kursplacering. 

Termin 5 och 6: Klinisk medicin ges till största delen på respektive kursplacering med undantag för vissa moment och delar av kursen. Alla läser hudmomentet på NKS och infektionsmomentet läser de med kursplaceringar på NKS och DS på NKS och de med kursplaceringar på HS och SÖS, läser på HS.

Termin 7: Klinisk medicin, inriktning kirurgi ges i huvudsak på respektive kursplacering. På höstterminen ges kursen på HS på engelska med inresande utbytesstudenter. Då måste ett antal av KI:s läkarstudenter byta kursplacering för att studentantalet ska bli jämnt fördelat.  Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna på termin 3–7, se respektive kurswebb.

Kursplacering till termin 9 och 10, Klinisk medicin, inriktning neuro, sinnen psyke och Klinisk medicin, inriktning reproduktion och utveckling

Termin 9: Placeringar följer inte bassjukhusindelningen, se översiktsbild. För ytterligare information om kursen se respektive kurswebb.

Termin 10: momenten ges på alla sjukhus, förutom pediatrikmomentet som inte ges på Danderyds sjukhus (DS), se översiktsbild. Kursen ges helt eller delvis på engelska tillsammans med utbytesstudenter. På vårterminen kommer cirka 12 utbytesstudenter att gå kursen på Karolinska sjukhuset Solna (NKS). De studenter som placerats på alternativ 1B fördelas då vid behov på övriga sjukhus (enbart termin 10, se översiktsbilden via länk nedan). Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna se respektive kurswebb.

Kontakt

Har ni frågor angående webbanmälan, kontakta Lena Ahlberg, tel: 08-524 864 12.

Förtur vid kursplacering

Inför kursplacering till termin 3 och termin 9 kan du via studievägledningen ansöka om förtur. Några veckor före kursplacering kommer alla studenter som förväntas läsa respektive kurs få ett informationsmejl från studievägledningen angående ansökan om förtur.  Förtur till en viss geografisk placering i samband med kursplacering kan sökas för termin 3–7 och/eller 9-10, om det finns starka skäl som inverkar på kursplacering.

Grunder för förtur är:

  • egen sjukdom
  • minderåriga barn*
  • antagning till forskarutbildning eller postdoc-utbildning på KI. 
  • ordinarie studentrepresentanter i programnämnd och programråd (förtur gäller endast den tid som de är aktiva i dessa organ) samt ordförande i Läkarsektionen (gäller förtur till Solna i kursplacering, för att underlätta deltagande i programnämnds- och programrådsaktiviteter).

* föräldrar som ansöker om förtur, får den kursplacering de själva anser är närmast hem/förskola/barnens skola. Ingen hänsyn tas till scheman vid kursplaceringar. Förturen ska gälla samma kursplacering från termin till termin om kursen ges där. Yngsta barnet ska vara under 12 år första dagen på kursen. Personbevis för barnet ska bifogas ansökan första gången. Efterföljande terminer behöver studenten endast intyga att de ursprungliga ansökningskriterierna fortfarande gäller och att barnet fortfarande är under 12 år. Om studenten har flyttat eller någon annan förutsättning för ansökan ändrats, ska en ny komplett ansökan inlämnas.  

Om en student uppger felaktigt underlag för ansökan eller om grunden till förtur ej längre är tillämpliga, förloras rätten till förtur.

Om du beviljats förtur ska du kryssa i den avsedda rutan i webbanmälan till kursplacering.

Ansökan om förtur

Ansökan ska styrkas med intyg.

Förtur vid studentvalda fördjupningskurser (SVK)

Observera att förtur inte gäller för SVK. Se fråga 11 i FAQ för SVK.

Frågor om förtur

Om du har andra frågor kring förtur, kontakta någon av studievägledarna. Kontaktuppgifter till läkarprogrammets studievägledare finns under "kanslipersonal" på sidan Läkarprogrammets organisation.

Byte av kursplats vid ändrade levnadsomständigheter

I vissa fall kan man ansöka om att få byta kursplats. Det gäller endast inför terminsbyte, och görs genom att man ansöker hos studievägledare på samma sätt som vid ansökan om förtur vid kursplacering. Studievägledningen skickar informationsmejl angående datum för när du kan ansöka om förtur inför nästa termin. De grunder som kan åberopas är desamma som för förtur, se ovan.

Resultat examensenkät VT19

KI:s examensenkät genomförs med syfte att mäta studenternas uppfattning gällande kvaliteten hos KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå i samband med studenternas examen. Enkäten genomförs två gånger per år och resultaten tas bland annat upp i läkarprogrammets Kvalitetsplan för kommande år.