Skip to main content

Programöversikt läkarprogrammet

Denna programöversikt gäller för de studenter som läser i enlighet med utbildningsplan 2LK13. Programmet är indelat i teman, och i varje tema ingår kurser som varierar i längd från en del av en termin till två och en halv terminer. Genom programmet ingår också strimmor som är löpande inslag med nära anknytning till respektive temakurs.

Innehåll på denna sida:

 • Programöversikt läkarprogrammet
 • Teman
 • Strimmor i Läkarprogrammet - PU, PV och VetU
 • Terminstider/självstudier
 • Ramschema
 • Kursplacering
 • Förtur vid kursplacering
 • Resultat examensenkät VT19
Programöversikt över läkarprogrammet

Utöver temana och strimmorna finns även studentvalda fördjupningskurser (SVK) och examensarbete. Längre ned på sidan kan du komma till respektive kurswebb för de kurser som ingår i temana.

Teman

Tema 1: Den friska människan

I temat ingår kurserna:

Termin 1 (T1): Upptakt - introduktion till läkaryrket (6hp)

Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till läkarutbildningens mål och dess utformning vid Karolinska Institutet, läkaryrket, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt betydelsen av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i läkaryrket.

T1: Den friska människan I

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande biokemiska och cellbiologiska kunskaper för läkaryrket. För det behövs en sammanhållen bild av cellens struktur och funktion i kroppen med utgångspunkt från basvetenskapliga kunskaper om den friska människans utvecklingsbiologi, matsmältning och ämnesomsättning.

T2: Den friska människan II

Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kroppens normala struktur och funktion från cell- till organsystemsnivå med utgångspunkt från en sammanhållen bild av den friska människans funktionssystem. Studenten ska också tillägna sig förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen och läkaryrket.

T3: Den friska människan III

Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande anatomiska och neurobiologiska kunskaper för läkaryrket. För detta erfordras en sammanhållen bild av den friska människokroppens ytanatomi och topografi samt nervsystemets normalfunktion.

Under kursen deltar du ett kursval som anger vilket bassjukhus du kommer att ha under kurserna Den sjuka människan 1 (termin 3) t o m Klinisk medicin - inriktning kirurgi (termin 7).

Tema 2: Den sjuka människan

I temat ingående kurser:

T3: Den sjuka människan I

Kursen syftar till att ge förståelse för sjukdomars uppkomst, förlopp och kliniskt funktionella betydelse samt hur sjukdomar kan diagnostiseras och i vissa fall förebyggas och behandlas. Detta sker genom att studenten integrerar kunskap om cell-, molekylär- och mikrobiologiska sjukdomsmekanismer, med makro- och mikroskopiska organförändringar vid olika sjukdomstillstånd och klinisk presentation till en meningsfull bild av ett sjukdomsförlopp.

T4: Den sjuka människan II

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom och kliniska diagnostik samt att integrera kunskaper om farmakologiska principer, mikrobiologi, immunologi och smittspridning. Vidare att genom patientmöten träna en grundläggande kompetens i bemötande, kommunikation, anamnes, status, kliniskt resonerande och diagnostik samt att ställa en preliminär diagnos.

Integrerad deltentamen
T4: Integrerad deltentamen (IDT)

Kursen utgörs av examinationer, vilka syftar till att studenten ska visa sin förmåga att integrera uppnådda teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och värderingsförmåga från de basvetenskapliga kurserna i en ny kontext. Studenten ska utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna redogöra för och motivera hur grundläggande förklaringsmekanismer kan bidra till förståelse av hälsa och sjukdom ur ett kliniskt perspektiv.

Tema 3: Klinisk medicin

T5: Klinisk medicin Termin 5

Kursens syften är att facilitera studenternas utveckling av kunskaper och färdigheter från preklinisk till en professionell och vetenskapligt baserad klinisk kompetens, med de kliniska kompetenser inom specialiteterna internmedicin, infektionsmedicin, hud- och könssjukdomar, geriatrik, klinisk farmakologi och primärvård som krävs för den fortsatta läkargärningen.

Medicinsk vetenskaplig metodologi (4,5 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Kursen förbereder studenten för praktiserande av evidensbaserad medicin och för att kunna följa den medicinska vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom vården.

T6: Klinisk medicin Termin 6


SVK (7,5 hp)

Tema 4: Klinisk medicin - inriktning kirurgi

T7: Klinisk medicin - inriktning kirurgi

Syftet med kursen är att studenten, med hela vårdkedjan som bas, inom specialiteterna kirurgi, urologi, ortopedi, onkologi, anestesi och intensivvård, bild- och funktionsmedicin, primärvård samt rättsmedicin, ska uppnå de kliniska kompetenser som krävs för att påbörja sitt arbete som läkare. Lärandemålen avgränsas till det som är vanligt och viktigt i klinisk verksamhet inom de ingående specialiteterna.

SVK (3hp)
 

Examensarbetet

T8: Examensarbetet i medicin (30 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin förståelse för forskningsprocessen, utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt visavi den medicinska kunskapsutvecklingen och skapa en grund för eget forskningsarbete.

Under kursen deltar du ett kursval som anger vilket bassjukhus du kommer att ha under kurserna Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke (termin 9) t o m Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (termin 10).

Tema 5: Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke

T9: Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen, psyke (30 hp)

Kursen utgör Läkarprogrammets tema 5 och syftar till att studenten utifrån primär- och specialistvårdsperspektiv ska bredda och fördjupa sin medicinska kompetens med ämnesområdena neurologi, oftalmologi, oto-rhino-laryngologi, psykiatri/beroendelära och rehabiliteringsmedicin.

Tema 6: Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling

T10: Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (22,5 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap, kompetens och färdigheter för att på ett patientsäkert och professionellt sätt kunna diagnostisera och handlägga vanliga och allvarliga pediatriska, gynekologiska samt obstetriska hälsoproblem. För detta behövs en grundläggande kompetens i att bemöta och kommunicera med patienter och familjer, genomföra åldersadekvat och riktad anamnes och klinisk undersökning och integrera tidigare basvetenskaplig och kliniska kunskaper.

SVK (7,5 hp). Från och med VT19 ska alla studenter ska välja en fördjupningskurs inom området Akutsjukvård denna period. Mer information om förändringen

Tema 7: Hälsa i samhälle och miljö

T11: Hälsa i samhälle och miljö (12 hp)

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en helhetsyn på individens och befolkningens hälsa ur ett samhälls- och miljöperspektiv
liksom att förstå läkarens roll, ansvar och befogenheter i relation till sjukvårdens organisation, styrsystem och ekonomi samt andra samhällsfunktioner.

T11: Integrerad sluttentamen (3 hp)

Kursen utgörs av två examinationer som syftar till att studenten ska visa sin integrerade förståelse av innehållet i läkarutbildningen och utifrån det demonstrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt som krävs för allmäntjänstgöringen (AT).

SVK (7,5 hp + 7,5 hp)

Terminstider/självstudier

För generella principer om terminstider se Terminstider.

Idrottsdag infaller den 5:e onsdagen på terminen.

HT 2019 2019-09-02 - 2020-01-19
VT 2020 2020-01-20 - 2020-06-07
HT 2020 2020-08-31 - 2021-01-17
VT 2021 2021-01-18 - 2021-06-06
HT 2021 2021-08-30 - 2022-01-16
VT 2022 2022-01-17 - 2022-06-05
HT 2022 2022-08-29 - 2023-01-15
VT 2023 2023-01-16 - 2023-06-04
HT 2023 2023-08-28 - 2024-01-14
VT 2024 2024-01-15 - 2024-06-02
HT 2024 2024-09-02 - 2025-01-19

Självstudier under jul

Programnämnden för läkarprogrammet rekommenderar självstudieperioder i samband med jul.
Den rekommenderade perioden ingår i terminstiden. Kontakta respektive kursansvarig vad som gäller för kursen.

HT 19: 2019-12-21 - 2020-01-06

HT 20: 2020-12-24 - 2021-01-06 

Examenshögtid

 • HT-19 fredag 17 januari
 • VT-20 fredag 5 juni
 • HT-20 fredag 15 januari
 • VT-21 torsdag 3 juni

Ramschema

Termins- och kurstider för nedanstående terminer är fastställda men vissa förändringar kan förekomma.

Kursplacering

Under utbildningen sker två val för kursplacering: ett på termin 3 inför kursen DSM 1 som avser termin 3-7, och ett  inför termin 9 för termin 9-10. Du har möjlighet att fylla i önskemål/prioriteringar av de olika alternativen i en webbanmälan inför kursplaceringen.

Mejl skickas till din KI-studentmejladress med information om datum för anmälan. Alla studenter som planerar att gå kursen ska fylla i en webbanmälan och prioritera alla alternativ, även ni som av Studiesociala kommittén (SSK) har beviljats förtur. Det är viktigt att du tänker igenom dina prioriteringar eftersom inga byten av sjukhus genomförs efter kursplaceringen.

Du ska skicka din webbanmälan med korrekt KI-studentmejladress. Om du av någon anledning vill ändra din ansökan går det bra att göra en ny anmälan fram till sista datum. Det är den sist inkomna anmälan som går vidare och genererar ett lottnummer. Lottnummer genereras när anmälan har stängt och placering sker i lottnummerordning.  De som har beviljats förtur placeras först. Anmälningsformuläret för respektive kursplacering finns utlagt under en period som meddelas i mejlet.

Förtur

Inför kursplaceringen till termin 3 och termin 9 kan du via studievägledningen ansöka om förtur hos Studiesociala kommittén (SSK). Det kan du läsa mer om längre ned på denna sida. Några veckor före kursplaceringen kommer alla studenter som förväntas läsa kurserna få ett meddelande från studievägledningen med bland annat information om förtur.

Om du har beviljats förtur av SSK ska du kryssa i den avsedda rutan i webbanmälan till kursplacering.

Bestämmelser för fördelning av kursplatser

Studenter som har kursplats får också kursplats på nästkommande kurs under förutsättning att behörighetsvillkor uppfylls. (Se behörighetsvillkor i respektive kursplan)

Programnämnden beslutar om ramarna för kursplatsfördelningar. Det kan innebära att studenter kan behöva flytta från ett alternativ senare under kursplaceringsperioden. När du gör ett återupptag av studier efter uppehåll kan du bli tvungen att byta alternativ från det du blev tilldelad vid kursplaceringen. Målsättningen är att studenterna ska fördelas i sådana grupper att största utbildningseffektivitet uppnås. Beroende på olika lokala förändringar, till exempel ombyggnader av vårdavdelningar, kan antalet alternativ och antal platser också variera mellan terminerna de olika undervisningsenheterna.

Om någon/några studenter behöver fördelas om från ett alternativ till ett annat, skickas ett mejl med förfrågan till studenterna och blanketten ”Anmälan till annat alternativ” bifogad. Om inte tillräckligt många anmäler sig sker omfördelning genom lottning.

Val till termin 3, Den sjuka människan 1 (DSM 1) till och med termin 7, Klinisk medicin inriktning Kirurgi

Termin 3: DSM 1 består till största delen av patologi som  KS/DS alternativen läser på KS och HS/SÖS alternativen på HS.

Termin 4: DSM 2 moment 1 ges på KI Campus och moment 2 på respektive bassjukhus. 

Termin 5 och 6: Klinisk medicin ges till största delen på bassjukhuset med undantag för vissa moment och delar av kursen. Alla läser hudmomentet på KS och infektionsmomentet läser KS/DS alternativen på KS och HS/SÖS på HS.

Termin 7: Klinisk medicin inriktning kirurgi ges i huvudsak på respektive bassjukhus. På höstterminen ges kursen på HS på engelska med inresande utbytesstudenter. Då måste ett antal av KI:s läkarstudenter byta sjukhusalternativ för att studentantalet ska bli jämnt fördelat. 

För mer information om kurserna se respektive kurswebb.

Studenterna fördelas lika på de fyra alternativen. När placeringarna är klara mejlas listorna till berörda studenter senast veckan efter kursplaceringens sista datum.

Kursplacering till termin 9 och 10, Klinisk medicin, inriktning neuro, sinnen psyke och Klinisk medicin, inriktning reproduktion och utveckling

Termin 9: inga moment ges på DS eller SÖS. Vissa placeringar och moment ges också på andra enheter än bassjukhuset, se översiktsbild. För ytterligare information om kursen se respektive kurswebb.

Termin 10: momenten ges på alla sjukhus, förutom pediatrikmomentet som inte ges på DS, se översiktsbild. Kursen ges helt eller delvis på engelska tillsammans med utbytesstudenter. På vårterminen kommer cirka 12 utbytesstudenter att gå kursen på KS. De studenter som placerats på alternativ 1B fördelas då vid behov på övriga sjukhus (enbart termin 10). Mejl skickas till berörda studenter inför kursstart.

För mer information om kurserna se respektive kurswebb.

När placeringarna är klara mejlas listorna till berörda studenter senast veckan efter kursplaceringens sista datum.

Kontakt

Har ni frågor angående webbanmälan, kontakta Lena Ahlberg, tel: 08-524 864 12.

Förtur vid kursplacering

Förtur till en viss geografisk placering i samband med kursplacering kan sökas för termin 3-7 och/eller 9-10. Om det finns mycket starka skäl som inverkar på valet av region/undervisningssjukhus, så finns möjlighet att via studievägledningen ansöka om förtur hos Studiesociala kommittén (SSK).

Grund för förtur är egen sjukdom, minderåriga barn, antagen till forskarutbildning eller postdoc-utbildning på KI. Ordinarie Studentrepresentanter i programnämnden och programrådet (förtur gäller endast den tid som de är aktiva i dessa organ) samt ordförande i Läkarsektionen får förtur till Solna i kursplacering, för att underlätta deltagande i programnämnds- och programrådsaktiviteter.

Ansökan om förtur

Ansökan ska styrkas med intyg.

Samtliga föräldrar som ansöker, får förtur till den region/sjukhus de själva anser är närmast hem/dagis/barnens skola. Ingen hänsyn tas till scheman vid de olika sjukhusalternativen. Förturen ska gälla samma sjukhus från termin till termin om kursen ges där. Yngsta barnet ska vara under 12 år första dagen på kursen. Personbevis för barnet ska bifogas ansökan första gången. Efterföljande terminer behöver studenten endast intyga att de ursprungliga ansökningskriterierna fortfarande gäller och att barnet fortfarande är under 12 år. Om studenten har flyttat eller någon annan förutsättning för ansökan ändrats, ska en ny komplett ansökan inlämnas. SSK gör stickprov och kontrollerar barnets ålder och att barnet bor med föräldern mer än bara på helgerna. SSK kommer då att begära in handlingar som styrker studentens uppgifter. Om en student uppger felaktigt underlag för ansökan förloras rätten till ev. förturer i framtiden.

Förtur vid studentvalda fördjupningskurser (SVK)

Observera att förtur inte gäller för SVK. Se fråga 11 i FAQ för SVK.

Frågor om förtur

Om du har andra frågor kring förtur, kontakta någon av studievägledarna. Kontaktuppgifter till läkarprogrammets studievägledare finns under "kanslipersonal" på sidan Läkarprogrammets organisation.

 

Resultat examensenkät VT19

KI:s examensenkät genomförs med syfte att mäta studenternas uppfattning gällande kvaliteten hos KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå i samband med studenternas examen. Enkäten genomförs två gånger per år och resultaten tas bland annat upp i läkarprogrammets Kvalitetsplan för kommande år.