Skip to main content

Säkerhet i komplexa system

Utbildningen "Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp" utgår från aktuell säkerhetsforskning och anknyter både till hälso- och sjukvård och andra säkerhetskritiska branscher. MTO-perspektivet (Människa Teknik Organisation) är centralt i utbildningen. Målet är att deltagarna ska kunna integrera kunskap om teknik, organisation med att se människan som resurs.

Beskrivning av kursen

Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning med exempel från högriskverksamheter inom olika områden och samhällssektorer. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment.

Ur kursinnehållet

• Betydelsen av att hälso-och sjukvården betraktas som ett system och hur olika delar hänger ihop
• Hur lagar och föreskrifter påverkar olika aktörer
• Ansvarsbegreppet utifrån den snabba utvecklingen av behandlingsmetoder och införande av ny teknik och de förändringar som följer med den ökande andel av vården som bedrivs i hemmet
• Teknikens inverkan på säkerheten
• Patientmedverkan och personalens arbetsmiljö

Kursupplägg

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen och föreläsningar. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso- och sjukvården.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och vid varje seminarium finns tid avsatt för diskussioner. Kursdeltagarna ska inför kursstart välja ett problem/ riskområde från sin verksamhet som under kursens gång bearbetas i inlämningsuppgifter utifrån de teman som behandlas i de olika seminarierna. I slutet av kursen sammanfattas dessa reflektioner i en PM.

Kursmaterial, examinationsuppgifter och övningar är till en stor del webbaserade.

Kursens syfte

Efter utbildningen ska deltagarna ha fördjupad kunskap om hur människa, teknik och organisation tillsammans påverkar säkerheten samt att utifrån teori och metod kunna analysera, reflektera och utveckla arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till chefsläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso- och sjukvårdssystemet, både inom kommunal- och landstingsanknuten vård. Den vänder sig även till dem som är verksamma inom hälso- och sjukvårdens utbildningssektor eller myndigheter med intresse och ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Kursen lämpar sig även för personer med intresse av systemsäkerhet inom andra högriskverksamheter.

Förkunskaper

Avlagd examen på grundläggande nivå på minst 180 hp och/eller yrkesverksamhet som omfattar arbete med kvalitet och säkerhetsfrågor eller annat arbete som berör patientsäkerhet.

Tid

Torsdagar kl. 12.00 - fredagar kl. 15.00 följande datum:

2019
17-18 oktober
14-15 november
12-13 december


2020
16-17 januari
6-7 februari
19-20 mars

Plats
Campus Solna, Karolinska Institutet, Stockholm

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Frågor?

Kontakta mig om du har frågor kring kursen:

Ulrica Heidenberg

Projektkoordinator