Stöd för studenter med funktionsnedsättning

KI erbjuder olika former av stöd till studenter med funktionsnedsättning. För att få stöd i studiesituationen måste du visa upp erforderlig dokumentation som läkarintyg eller diagnos för samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Exempel på riktat pedagogiskt stöd

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att du kan få ta del av en kurskamrats anteckningar, om du på grund av din funktionsnedsättning inte själv kan anteckna. Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning hjälper dig hitta en antecknare bland dina medstudenter.

Powerpoint-bilder med mera

Som komplement/alternativ till anteckningshjälp kan du också själv fråga läraren om du kan få ta del av presentationer eller föreläsningsanteckningar.

Fri kopiering

Om du har behov av att skriva ut eller kopiera mer än dina medstudenter finns möjlighet till fri kopiering (inom rimliga gränser) på universitetet. Utskrift och kopiering är endast för eget bruk. Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning ger dig ett intyg som du visar upp för någon av kontaktpersonerna på biblioteken på KI Campus Solna eller KI Campus Flemingsberg, där du kan kopiera.

Alternativ tentamen/examination

Anmälan om alternativ tentamen ska ske minst två veckor innan examination till examinator. Det är examinator som ytterst beslutar om examinationsformen, men i regel följs samordnarens rekommendationer. Alternativ examination kan t.ex. vara en muntlig istället för skriftlig tentamen, tenta i mindre grupp eller utökad tid.

Hörslingor

Alla större hörsalar är utrustade med hörslingor som aktiveras på manöverpanelen. Övriga lektionssalar saknar sådana. Därför är det bra att vid gruppdiskussioner ha med din egen bärbara utprovade utrustning.

Kurslitteratur på anpassade medier

Om du behöver litteratur i alternativt format, vänd dig till biblioteket på KI i god tid före varje kursstart så att du får din litteratur i tid. 

Resursrum

Resursrummen utgörs av ett rum på varje bibliotek, på Campus Solna respektive Campus Flemingsberg. De kan bokas för individuell tentamen eller för studier. Du bokar rummen via biblioteket. Observera att bokning för examination har företräde, även om rummen redan är uppbokade för studier. 

Teckenspråkstolk eller skrivtolk

Behov av teckenspråkstolk eller skrivtolk ska anmälas till Karolinska Institutet och samordnaren för studenter med funktionsnedsättning i mycket god tid före utbildningens start.

Exempel på vanliga funktionsnedsättningar med stödåtgärder

Studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter / dyslexi

Diskutera dina behov med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning i god tid innan studierna vid universitetet påbörjas så att bästa möjliga stöd erhålles. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal. Specifika läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika sätt och därför kan stödformerna se olika ut.

Vanliga stöd för studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter / dyslexi

 • Alternativ examination
 • Anteckningsstöd
 • Kopiering/utskrifter
 • Alternativ kurslitteratur
 • Läs- och studieteknik
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg
 • Extra handledning
 • Språkverkstad

Studenter med hörselnedsättning

Diskutera alltid ditt stödbehov med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning så att bästa möjliga stöd kan erhållas. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal.

Personer som är döva eller personer med hörselskada som behöver teckenspråkstolk i studiesituationen bör anmäla detta i god tid. Då det råder brist på kvalificerade teckenspråkstolkar i landet är det viktigt med en god framförhållning.

Viss teknisk utrustning tillhandahålls genom regionens hörselkliniker. Ofta är utrustningen individuellt anpassad varför det är bra att du tidigt kontaktar dem.

Vanliga stödformer för studenter med hörselnedsättning

 • Alternativ examination
 • Anteckningshjälp
 • Hörslingor
 • Kopiering
 • Språkverkstad
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg
 • Stödundervisning/ extra handledning
 • Teckenspråkstolk
 • Skrivtolk

Studenter med synnedsättning

Diskutera alltid ditt stödbehov i god tid innan studierna vid universitetet påbörjas med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning så att bästa möjliga stöd kan erhållas. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal.

Eftersom det finns många olika former av synnedsättningar är stödanpassningen mycket individuell.

Du som anlitar färdtjänst till och från KI under din utbildning har rätt till fler resor än normalt. Vanligtvis önskas då intyg om att du är antagen till utbildning och hur stort resbehovet är. Medtag namn och adress till din kontakt för Färdtjänsten.

Att hitta vid KI Campus Solna och Campus Flemingsberg

Kontakta gärna syncentralen i god tid innan studiestart för inlärning av vägar vid KI. Det kan underlätta om du lär dig hitta till de vanligaste lokaliteterna som till och från föreläsningssalar, bibliotek, matställen etc. Personlig assistans är möjlig om man har svårt att hitta på egen hand.

Utbildning, support och teknisk utrustning kan fås av kontaktpersonen för resursrummen i biblioteket. Även viss support i hemmet om bibliotekets databaser mm kan nyttjas vid särskilda skäl.

Vanliga stödformer för studenter med synskada

 • Alternativ examination
 • Anteckningshjälp
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg
 • Alternativ kurslitteratur
 • Läs- och studieteknik
 • Support i biblioteket

Studenter med rörelsehinder

Diskutera alltid ditt stödbehov med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning så att bästa möjliga stöd erhålles. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal.

Om du använder rullstol vid förflyttning bör du alltid kontrollera var institutionen ligger på campus, så att du vet hur miljön ser ut och eventuella hinder kan överbryggas. Handikapparkering finns i anslutning till alla byggnader.

Du som anlitar färdtjänst till och från KI under din utbildning har rätt till fler resor än normalt. Vanligtvis önskas då intyg om att du är antagen till utbildning och hur stort resbehovet är. Kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Ansvarig person för utrustningen i resursrummen på biblioteken kan ge utbildning i den aktuella datorutrustningen. Undersök gärna om din eventuella egen bärbara utrustning är kompatibel. Kontakta biblioteket.

Vanligaste stödformerna för studenter med rörelsehinder

 • Alternativ examination
 • Anteckningshjälp
 • Kopiering
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg