Skip to main content

Stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning

KI erbjuder olika former av stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning. För att få stödåtgärder i studiesituationen måste du visa upp erforderlig dokumentation som läkarintyg eller diagnos för samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Allmänna stödåtgärder

Anteckningshjälp

Anteckningshjälp innebär att om du på grund av din funktionsnedsättning inte själv kan anteckna kan du få hjälp med det. I regel ordnar du hjälpen själv bland dina medstudenter.

OH-bilder med mera

Som komplement/alternativ till anteckningshjälp kan du också själv fråga läraren om du kan få ta del av OH-bilder eller föreläsningsanteckningar. Oftast läggs dessa ut i PingPong (kurs- och programwebbarna) för alla studenter.

Fri kopiering

Använder du dig av anteckningshjälp har du möjlighet till fri kopiering (inom rimliga gränser) på universitetet. Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning ger dig ett intyg som du visar upp för någon av kontaktpersonerna på biblioteken på KI Campus Solna eller KI Campus Flemingsberg, där du kan kopiera.

Alternativ tentamen/examination

Anmälan om alternativ tentamen ska ske minst 2 veckor innan examination till examinator. Det är examinator som ytterst beslutar om examinationsformen, men i regel följs samordnarens rekommendationer. Alternativ examination kan t.ex. vara en skriftlig istället för muntlig tentamen eller utökad tid.

Hörslingor

Alla större hörsalar är utrustade med hörslingor som aktiveras på manöverpanelen. Övriga lektionssalar saknar sådana. Därför är det bra att vid gruppdiskussioner ha med din egen bärbara utprovade utrustning.

Kurslitteratur på anpassade medier

Låna böcker

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) tillhandahåller kurslitteratur i alternativa format. KIB (universitetsbiblioteket) lånar in detta material till de studenter som behöver det. Alla nya KI-studenter ska låna dessa böcker via KIB.

Du beställer talböcker genom från MTM via KI:s bibliotek. Beställ dem genom beställningsformuläret "Beställ talbok" som du hittar under rubriken "Låna och beställ" på bibliotekets hemsida http://ki.se/ub. Har du svårt att själv fylla i formuläret så hjälper vi till i bibliotekets kundtjänst. Om boken finns inläst hos MTM skickar vi hem boken till dig inom fem arbetsdagar. Om boken inte finns inläst hos MTM måste den beställas som nyproduktion.

E-text

Lån av e-textböcker från MTM sker via KIB. För att kunna låna e-textbok krävs att man har licensnummer för programmet Textview.

Förstoring

Alla lån av material i formatet förstoring sker genom nyproduktion och måste beställas via KIB.

Beställning av nyproduktion

Om den kursbok du behöver inte finns i MTM:s katalog Handikat så kan du beställa den genom nyproduktion. Endast studenter med eget låntagar-id hos MTM har möjlighet att beställa nyproduktion. Låntagar-id kan du få om du kontaktar KIB. För att få nyproduktion krävs din lärares underskrift att boken är obligatorisk litteratur. Lämna en underskriven lista med önskemål på den kurslitteratur som du vill ha nyproducerad till kundtjänst. Du måste också ange ditt namn, telefonnummer och låntagar-id, vilken ordning du önskar få böckerna producerade och i vilket format. Vill du beställa nyproduktion i formatet förstoring så måste du även ange förstoringsgrad. Räkna med att det tar minst 8 veckor att producera en bok.

Personligt stöd

Personligt stöd är oftast en medstudent som fungerar som ett stöd i studierna. Stödet kan till exempel vara att hjälpa till med att komma igång med studierna och "tolka" och konkretisera institutionens förväntningar på studenternas studieuppgifter.

Resursrum

Resursrummen utgörs av 2 rum i biblioteken på Campus Solna och och Campus Flemingsberg. De kan bokas och användas för bl. a. individuell tentamen eller för studier. Önskar du utnyttja rummen kontaktar du bibliotekets reception. Bokning kan göras via telefon alla dagar när biblioteket är öppet. Observera att om rummen redan är uppbokade av annat än examination går examination före i alla lägen. Periodvis är det ganska många som nyttjar rummen så boka så tidigt som möjligt inför examination.

Teckenspråkstolk

Behov av teckenspråkstolk ska anmälas till Karolinska Institutet och samordnaren för studenter med funktionsnedsättning redan vid ansökningstillfället eller i mycket god tid före utbildningens start. Se även Tolk- och översättarinstitutets hemsida.

Exempel på vanliga funktionsnedsättningar med stödåtgärder

Studenter med hörselnedsättning

Diskutera alltid ditt stödbehov med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning så att bästa möjliga stöd kan erhållas. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal.

Personer som är döva eller personer med hörselskada som behöver teckenspråkstolk i studiesituationen bör i god tid, helst en termin innan ämnad studiestart eller senast i samband med ansökan till universitetet anmäla tolkbehov. Då det råder brist på kvalificerade teckenspråkstolkar i landet är det viktigt med en god framförhållning.

Viss teknisk utrustning tillhandahålles genom landstinget och den hörselklinik som finns inom respektive område. Ofta är utrustningen individuellt anpassad varför det är bra att du tidigt kontaktar dem.

Vanliga stödformer för studenter med hörselnedsättning

 • Alternativ examination
 • Anteckningshjälp
 • Hörslingor
 • Kopiering
 • Språkverkstad
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg
 • Stödundervisning/ extra handledning
 • Teckenspråkstolk

Studenter med olika former av synnedsättning

Diskutera alltid ditt stödbehov i god tid innan studierna vid universitetet påbörjas med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning så att bästa möjliga stöd kan erhållas. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal.

Eftersom det finns många olika former av synnedsättningar från grav synskada till studenter med synrester, tunnelseende eller annan syndefekt är stödanpassningen mycket individuell.

Du som anlitar färdtjänst till och från KI under din utbildning har rätt till fler resor än normalt. Vanligtvis önskas då intyg om att du är antagen till utbildning och hur stort resbehovet är. Medtag namn och adress till din kommunala kontakt för Färdtjänsten.

Att hitta vid KI Campus Solna och Campus Flemingsberg

Kontakta gärna syncentralen i god tid innan studiestart för inlärning av vägar vid KI. Det kan underlätta om du lär dig hitta till de vanligaste lokaliteterna som till och från föreläsningssalar, bibliotek, matställen etc. Personlig assistans är möjlig om man har svårt att hitta på egen hand.

Utbildning, support och teknisk utrustning kan fås av kontaktpersonen för resursrummen i biblioteket. Även viss support i hemmet om bibliotekets databaser mm kan nyttjas vid särskilda skäl.

Vanliga stödformer för studenter med synskada

 • Alternativ examination
 • Anteckningshjälp
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg
 • Alternativ kurslitteratur
 • Läs- och studieteknik
 • Support i biblioteket

Studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter / dyslexi

Diskutera dina behov med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning i god tid innan studierna vid universitetet påbörjas så att bästa möjliga stöd erhålles. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal. Specifika läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika sätt och därför kan stödformerna se olika ut.

Vanliga stödformer för studenter med specifika läs- och skrivsvårigheter / dyslexi

 • Alternativ examination
 • Anteckningshjälp
 • Kopiering
 • Alternativ kurslitteratur
 • Läs- och studieteknik
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg
 • Extra handledning

Studenter med rörelsehinder

Diskutera alltid ditt stödbehov med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning så att bästa möjliga stöd erhålles. Ni utformar tillsammans ett intyg om rekommenderat stöd i studiesituationen som du vid behov kan uppvisa för lärare eller annan personal.

Om du använder rullstol vid förflyttning bör du alltid kontrollera var inom campus institutionen ligger så att du vet hur miljön ser ut och eventuella hinder kan överbryggas. Det är främst i äldre K-märkta hus som tillgängligheten eventuellt inte alltid är tillfredställande. Handikapparkering finns i anslutning till alla byggnader.

Du som anlitar färdtjänst till och från KI under din utbildning har rätt till fler resor än normalt. Vanligtvis önskas då intyg om att du är antagen till utbildning och hur stort resbehovet är. Kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Ansvarig person för utrustningen i resursrummen i biblioteken kan ge utbildning på den aktuella datorutrustningen. Undersök gärna om din eventuella egen bärbara utrustning är kompatibel. Kontakta bibliotekets kundtjänst.

Vanligaste stödformerna för studenter med rörelsehinder

 • Alternativ examination
 • Anteckningshjälp
 • Kopiering
 • Resursrum i Solna och Flemingsberg