För studenter på kursen Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap (3 hp) kurskod 7KL003

Kursen består av självstudier och examination med syftet att studenten ska visa på integrerad teoretisk och praktisk medicinsk kunskap från programmets grund- och fördjupningskurser, för att kunna arbeta som läkare.

Kursplan

Välkomstinformtion

Självstudier utifrån individuellt upplagd studieplan. Kärnan utgörs av komplettering, integrering och reflektion kring tidigare uppnådd kunskap, kompetens och erfarenheter för att uppnå kursmålen.

Skriftlig examen i medicin, kirurgi, gynekologi och obstetrik, psykiatri och barnmedicin.  
Strukturerat praktiskt prov med två patienter representerande olika ämnesområden.

Schema

Publiceras här när det närmar sig kursstart

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärdering

Kursanalys

Kursperiod

VT23: 

Kontaktuppgifter

Bo Freyschuss

Kursansvarig

Linda Appelberg

Klinisk assistent

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör