För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Huvudområdet omvårdnad

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Kunskap inom huvudområdet används på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det vetenskapliga ämnet omvårdnad är grund för sjuksköterskeyrket och är samtidigt ett vetenskapligt ämnesområde.Forskning inom omvårdnad syftar till att utveckla kunskap som ger förståelse och förklaring till frågeställningar som uppstår i vårdandet.

I huvudområdet utvecklas kunskap om bland annat:

  • Människan i hälsa, ohälsa och sjukdom, samt människans hälsoresurser och hälsohinder
  • Omvårdnadshandlingar som understödjer människors hälsa, förebygger ohälsa och sjukdom, bidrar till att bota och behandla, lindra lidande samt värna människans värdighet
  • Vårdande relationer; beaktande etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter
  • Människans sårbarhet och behov av omvårdnad relaterat till utveckling, hälsa och sjukdom samt förändrade livsförhållanden
  • Människans upplevelser av sin kropp och dess förändringar i ett livscykelperspektiv
  • Teknikens inverkan på människan och omvårdnaden
  • Kommunikation och samspel mellan människor och med omgivande miljö

Omvårdnadsforskningen vid sektionen för omvårdnad syftar till kunskap som främjar hälsa, lindrar lidande, ökar delaktighet genom samverkan och tillgodoser fundamentala vårdbehov. Sektionens forskning är profilerad mot patientsäkerhet samt patienters och närståendes delaktighet i vården. I forskningsmiljön på sektionen bidrar forskare till teoriutveckling av huvudområdet, till vårdkvalitet och till sjuksköterskeutbildningarnas forskningsanknytning.