För studenter på kursen Klinisk odontologi 4 kurskod 2TL029

Kursen omfattar totalt 10,5 hp och består av sex moment: kariologi, endodonti, oral kirurgi, protetik, implantologi samt integrerad klinisk vuxentandvård, som syftar till att ge dig teoretiska kunskaper och klinisk färdighetsträning.

Kursplan

Välkommen!

Detaljerad information rörande exempelvis kursmål, innehåll, litteraturförteckning, examinationsformer och de krav som ställs inom de olika moment som ingår i kursen finner du i kursplanen.

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Peggy Näsman

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör