För dig som är student på Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Studieinformation och regler

Information om bland annat studievägledning, tillgodoräknande, examination och omtentamen.

Tentamensregler

Behörighet

information om programmets behörighet hittar du här.

Studievägledning

Vid Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi finns en studievägledare. Om du vill komma för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderas du att boka en tid i förväg.

Studievägledaren

• erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna.

• handlägger studieuppehåll och återupptag av studier.

• kan ge information om studievanor och studieteknik.

• följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering.

• bereder och föredrar studentärenden inför beslut om undantag från behörighetsvillkor.

• bevakar studenternas rättssäkerhet (informerar studenterna, uppmärksammar kursledare och lärare om tillämpning och tolkning av regler m.m.).

• utfärdar intyg och andra studierelaterade dokument.

• bistår vid kontakter med CSN.

• tillhandahåller information och vägledning till blivande studenter.

 

Programmets studievägledare:

Britt Isaksson
Britt.Isaksson@ki.se
Tel: 08-524 88180

Studenträtt

Information om studenträtt hittar du här.

Stödåtgärder för studenter med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Läs mer om att studera med funktionsvariation.

Tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs vid Biomedicinska analytikerprogrammet

Tillgodoräknanden regleras i högskoleförordningen och kompletteras även genom KI:s tillgodoräknandeordning för grund- och avancerad utbildning. Här efter följer en kort sammanfattning av information om tillgodoräknanden samt specifika instruktioner för hur tillgodoräknanden handläggs vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

En student har rätt att tillgodoräkna sig utbildning vid annan högskola inom landet om det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Studenter som läst motsvarande kurs eller kursmoment vid annat program eller lärosäte kan därför ansöka om att få tillgodoräkna sig denna kurs eller kursmoment inom ramen för Biomedicinska analytikerprogrammet. Kursens examinator bedömer då om kursen kan tillgodoräknas genom att granska om kursens lärandemål uppnåtts vid den tidigare genomgångna utbildningen. Det är därför nödvändigt för examinator att få en fullständig ansökan med den dokumentation som behövs för att kunna göra en korrekt bedömning.

Studenten ansvarar själv för att inkomma med en komplett ansökan. Ansökan ska innehålla korrekt ifylld ansökningsblankett och en bilaga där studenten beskriver den genomgångna utbildningen i förhållande till den kurs kurs/moment studenten önskar tillgodoräkna sig. Därtill ska även kursplan (syllabus), litteraturlista och studieintyg/betyg på godkänd kurs på såväl svenska som engelska över genomgången utbildning bifogas. Vid behov kan även ytterligare underlag krävas beroende på hur utförligt ordinarie underlag är.

För studenter som vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning måste studenten även komplettera ansökan med dokumentation om studiernas organisation, vad som krävs för heltidsstudier och läsårets indelning eftersom det är så stora skillnader mellan utbildningssystemen i olika länder. Studenten måste även själv ombesörja översättning av dokument skrivna på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan ska lämnas in i så god tid att beslut kan fattas innan kursstart. Beslut tas vanligen inom 8 veckor från det att fullständiga handlingar inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med.

För mer information se tillgodoräknandeordningen för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI.

Ansökan om tillgodoräknande för hel och del av kurs: se blankettarkivet. (LÄNK)

Fullständig ansökan med intyg på avklarad kurs och kursplan lämnas till              

Besöksadress: utbildningsexpeditionen LABMED (ANA 8 plan 8) innan kursstart med hänsyn till handläggningstiden.                                                                                           

Postadress: 8100, SE-141 83 Huddinge.