För studenter på kursen Transkulturell psykiatri–migration, psykisk ohälsa och trauma kurskod 9K8048

Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling.

Kursplan

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha uppnått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Kursdeltagarna kommer behärska instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer.

Kursen ska även leda till att deltagaren:
• Kan identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
• Se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
• Förstå effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
• Fördjupad kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
• Ha fördjupade kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
• Ha en förståelse för lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för migranter.

Kursupplägg

Litteraturstudier, föreläsningar, en förberedd workshop, grupparbeten och gruppexamination, reflektioner i storgrupp. En veckas heltidsstudier, två uppföljningsdagar inklusive examinationsdag. Kursen ges på distans.

Datum och plats

Schemalagda kursdagar 19-23 oktober samt 19-20 november. Kursen ges digitalt i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier via den webbaserade lärplattformen Canvas. Webbföreläsningar varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Frida Johansson Metso

Kursansvarig

Leg psykolog. Transkulturellt Centrum.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Kristoffer Mörtsjö

Projektkoordinator

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.