Skip to main content

Studieinformation och regler för läkarprogrammet

Läkarprogrammets kurser har olika behörighetsvillkor och läses i ordning. Programstudievägledarna erbjuder läkarstudenterna personlig vägledning om utbildningen och studierna.

Innehåll på denna sida:

  • Information om behörighetsvillkor 
  • Behörighetsvillkor för varje termin
  • Studievägledning
  • Överflyttning / byte till KI
  • Praktisk information om VFU
  • Forskning för läkarstudenter

Information om behörighetsvillkor 

Behörighet

Behörighetsvillkoren står i varje kursplan och finns samlade på programwebben. Student räknas som behörig från och med den dag tentamen är rättad och godkänd. Enligt KI:s Riktlinjer för examination får rättning ta upp till tio arbetsdagar och resultatet ska dokumenteras i Ladok senast inom fem arbetsdagar efter att betygsbeslutet fattats. Utöver behörighetsvillkoren gäller att kurserna ska läsas i den ordning som ”Studieplan med ingående kurser” i utbildningsplanen anger, du kan alltså tex inte läsa kursen på termin 8 före kurserna på termin 7.

Studenter som inte är behöriga till kurser vid terminsstart

Studenter som under terminen ska ta igen rester på kurser från tidigare terminer ska kontakta den kurs som de ska ta igen resterna på för att få information hur de kan göra det och för att omregistrera sig. Eftersom det är mycket för kursansvariga och utbildningsadministratörerna vid terminsstarten är det bäst att göra detta 1-2 veckor in på terminen.

Studenter som efter att tentamina i tex januari är rättade visar sig vara klara med samtliga poäng och därmed inte har några rester att ta igen under vårterminen ska anmäla till studievägledarna att de avser att fortsätta studera kommande hösttermin. Det gör de genom att ansöka om återupptag. De studenterna ska alltså varken omregistrera sig eller söka studieuppehåll.

Sista inlämningsdatum för skriftliga uppgifter

Ibland förekommer skriftliga restuppgifter som ersätter obligatoriskt deltagande. Dessa uppgifter ska alltid ha ett sista inlämningsdatum. Om studenten inte lämnar in enligt den tid och de anvisningar som kursansvarig har angett kommer uppgiften inte att rättas förrän nästa tillfälle ges för att lämna in restuppgifter – detta tillfälle kan inträffa nästa gång kursen ges.

Obligatoriska moment

Om du saknar obligatoriska moment från innevarande eller tidigare kurs, tex VFU, seminarier eller laborationer behöver du i god tid ta kontakt med kursansvarig för att få information om när under kursen det är möjligt att ta igen resterna.

Detta gäller vid vårterminsstart 

För att få påbörja terminen/kursen ska studenten vara behörig när terminen startar. Tentamina, inlämningsuppgifter mm måste vara rättade och godkända, det vill säga alla behörighetsvillkor ska vara uppfyllda innan kursstarten. Det innebär tex att examinationer och inlämningsuppgifter som lämnas in sista veckan innan termins- och kursstarten inte kommer att hinna rättas för att studenten ska bli behörig. Flera kurser som ges på vårterminen har skriftlig tentamen i juni och omtentamen i augusti, nästa tillfälle är först i slutet av höstterminen i januari. 

Detta gäller vid höstterminsstart

För höstterminen gäller samma regler om behörighet som vid vårterminen. Alla omtentor i augusti är inte placerade så att de hinner rättas i tid för att bli behörig inför höstterminen. För aktuella datum för olika omtentor kontakta kursadministrationen.

Är jag behörig? 

Om du är osäker på om du saknar obligatoriska moment för att bli behörig, titta först i Ladok och kontakta i andra hand respektive kurs. Det är viktigt och ditt ansvar att ta reda på hur du kan komplettera dina kurser för att bli behörig i god tid före kursstarten.

Vad händer om jag inte är behörig vid kursstart?

Student som inte uppfyller behörighetsvillkoren vid kursstart måste vänta till nästa gång kursen ges för att få möjlighet att påbörja kursen. Kontakta studievägledningen för råd om du ska ta uppehåll i studierna eller omregistrera dig på tidigare kurs där du har rester.

För student som inte uppfyller behörighetsvillkoren finns möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren. Undantag kan beviljas om den som söker ändå kan anses ha förutsättningar att klara av den kommande kursen. Behörighetsvillkoren grundas dock på de förutsättningar som studenten bedömts behöva för att klara kursen. I din ansökan ska du se till att ha underlag som stödjer dina prestationer, det räcker inte att du säger att du har gjort något eller avser göra något. Om det inte framgår av Ladok eller skriftliga underlag som bifogas ansökan kan vi inte beakta det. 
Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren för kurs/högre termin inom program.

Kontakta gärna studievägledningen på mejl:

Termin 1-4: vagledning-lakare-t1-t4@uf.ki.se 

Termin 5-11: vagledning-lakare-t5-11@uf.ki.se
 


 

Behörighetsvillkor för varje termin

Nedan listas de behörigheter som krävs för att få börja läkarprogrammets terminer/kurser. Utöver behörighetsvillkoren gäller att kurserna ska läsas i den ordning som studieplanen anger. Behörighetsvillkoren kan ändras under utbildningens gång.

Tillträde till Termin 2:

Kursen Upptakt - Introduktion till läkaryrket samt momenten ”Grundläggande struktur och utveckling - från ägg till embryo” och ”Matsmältning och ämnesomsättning, kunskapsbas” i kursen Den friska människan 1. 

Tillträde till Termin 3:

Alla högskolepoäng från termin 1.

Tillträde till Termin 4:

Alla högskolepoäng från termin 1 och 2.

Tillträde till Termin 5:

Alla högskolepoäng från termin 1–3 samt godkänt på momentet ”Medicinsk diagnostik” i kursen Den sjuka människan 2 samt momentet ”Kliniskt körkort” i kursen Integrerad deltentamen.

Tillträde till Termin 6:

Samma som till termin 5.

Tillträde till Termin 7:

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin. 

Tillträde till Termin 8:

Alla högskolepoäng från termin 1–6.

Tillträde till Termin 9:

Alla högskolepoäng från termin 1–7.

Tillträde till Termin 10:

Alla högskolepoäng från termin 1–7.
OBS! Tillträdeskravet till Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling ändras HT19 till ”Samtliga högskolepoäng från termin 1-8”. Tillträdeskravet för akutkurserna T10 ändras till ”Samtliga högskolepoäng från termin 1-8 samt 13 hp från kursen Klinisk medicin, inriktning Neuro, sinnen, psyke”. Ändringarna börjar gälla HT19 för de som den terminen läser termin 10. 

Tillträde till Termin 11:

Alla högskolepoäng från termin 1–9. För tillträde till kursen Integrerad sluttentamen krävs dessutom alla högskolepoäng från termin 10 samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö".

För SVK på termin 11 gäller: 

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen Hälsa i samhälle och miljö.

Studievägledning

Vid läkarprogrammet finns tre studievägledare som ansvarar för olika delar av utbildningen. Om du vill komma till oss för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderar vi dig att boka en tid i förväg. 

Studievägledaren
• erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna.
• handlägger studieuppehåll och återupptag av studier.
• kan ge information om studievanor och studieteknik.
• följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering.
• bereder och föredrar studentärenden inför beslut om förturer och undantag från behörighetsvillkor. 
• bevakar studenternas rättssäkerhet (informerar studenterna, uppmärksammar kursledare och lärare om tillämpning och tolkning av regler m.m.).
• utfärdar intyg och andra studierelaterade dokument.
• bistår vid kontakter med CSN. 
• tillhandahåller information och vägledning till blivande studenter.

Kontaktuppgifter till läkarprogrammets studievägledare finns under "kanslipersonal" på sidan Läkarprogrammets organisation.

Central studie- och karriärvägledning

Studenträtt

Här är information om de vanligaste studenträttsliga frågorna:

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Överflyttning / byte till KI

Information till studenter som önskar överflyttning eller byte från annat universitet till Karolinska Institutet

Programnämnden för läkarprogrammet vid KI har fattat beslut (daterat 2009-05-06) att tills vidare inte erbjuda platser för antagning till senare del av utbildningen. Beslutet omfattar programmets samtliga terminer. Orsaken till beslutet är att det inte finns lediga kursplatser i tillräcklig utsträckning för att anta nya studenter. 

Studenter som är antagna vid andra lärosäten hänvisas till att söka läkarprogrammet vid Karolinska Institutet via ordinarie antagning. Vid en eventuell antagning har dessa studenter rätt att få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknanden. Vid ett tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. Allt beror på kursinnehållet i de kurser/utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på de kurser vårt program har på varje termin.

Våra studenter kan ha läst något på en kurs på våra tidigare terminer, som den sökande vid ansökningstillfället inte har läst trots att hen har läst fler kurser och terminer. Eftersom alla nationella läkarprogram skiljer sig i upplägg så är vår erfarenhet att man i princip inte kan räkna med att påbörja sina studier den tänkta kommande terminen vid flytt/byte till KI. Om man exempelvis har läst fyra terminer vid ett lärosäte så kan man inte räkna med att få börja termin 5 hos oss och eventuellt får man "backa" i terminer eftersom kursinnehållet på terminerna skiljer sig åt mellan lärosätena. 

Vi gör inga förhandsprognoser på vad sökande kan komma att tillgodoräkna sig under ansökningstiden, vi gör bedömningen först när den sökande har blivit antagen till programmet. Man kan själv skaffa sig en uppfattning om vad man skulle kunna tillgodoräkna sig baserat på det man tidigare har läst genom att läsa om vårt läkarprograms upplägg och kursinnehåll


Ansökan om tillgodoräknande

Instruktioner för hur man går tillväga för att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Forskning för läkarstudenter