Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset (Covid-19) vårtermin 2021 samt vårtermin och hösttermin 2020

Information gällande utlandsstudier samt utbytesstudier (gäller utbytesstudier under vårtermin 2021, hösttermin 2020 samt vårtermin 2020)

Vårtermin 2021

Vi vet att det just nu råder en viss oro gällande utbytesstudier och utlandsstudier med tanke på spridningen av Coronavirus.  Vi vill därför informera om att vi på Karolinska Institutet håller oss kontinuerligt uppdaterade om situationen och utvecklingen, inte bara i Sverige, utan också utomlands.
Då läget i världen är fortsatt osäkert med anledning av coronapandemin avråder Karolinska Institutet (KI) dig från att åka på utbyte under vårterminen 2021 i linje med reserestriktioner utfärdade av UD samt med hänvisning till att förutsättningarna för dina studier kan komma att förändras med kort varsel. Skärps situationen kan KI besluta om att omedelbart återkalla beslut om studieuppehåll för utlandsstudier på grund av tvingande säkerhetsskäl.
Om du väljer att avvakta med ditt beslut och det senare visar sig att du inte kan genomföra dina utbytesstudier som planerat kan en konsekvens bli att du förlorar din platsgaranti för att din/a ordinarie programkurs/er är fullbelagd/a. Du måste då ta igen studierna vid senare tillfälle. KI kan inte heller ersätta dig för utlägg du har haft för dina utbytesstudier om de inte kan genomföras, oavsett orsak.
Faktorer som skulle kunna förhindra att dina utbytesstudier kan genomföras som planerat är exempelvis:
• mottagande lärosäte ställer in eller avbryter utbytesstudierna med kort varsel
• karantänsregler i utbyteslandet
• stängda landsgränser
• reseavrådan från UD
• inställda eller uppskjutna flyg- eller tågresor
• förändrade försäkringsvillkor (Student UT)
Planerar du trots detta att genomföra dina utbytesstudier ska du kontakta din internationella handläggare. Kontakta också studievägledare för att diskutera möjligheten att få en kursplats vid ett eventuellt sent avhopp från utbytesstudierna. Det är av också största vikt att du håller dig informerad om aktuella villkor för samlingsförsäkringen vid utlandsstudier (Student UT) och meddelar din internationella handläggare vid avresa.
Vid inställt utbyte kontakta din internationella handläggare.
Du är alltid välkommen att höra av dig till din internationella handläggare om du har frågor eller funderingar.

Universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt, och vår webb (se nedan) uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt:

Hösttermin 2020

Här kan du läsa mer om hur Covid-19 påverkar utbytesstudierna under hösttermin 2020

Vårtermin 2020

Vi vet att det just nu råder en viss oro gällande utbytesstudier och utlandsstudier med tanke på spridningen av Coronavirus.  Vi vill därför informera om att vi på Karolinska Institutet håller oss kontinuerligt uppdaterade om situationen och utvecklingen, inte bara i Sverige, utan också utomlands.

Universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt, och vår webb (se nedan) uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt:

Om ditt utbytesuniversitet ställer in undervisningen, helt eller delvis, eller om du vill avbryta ditt utbyte, ska du:

  • kontakta din internationella handläggare vid Karolinska Institutet
  • kontakta din studievägledare för att planera din studiesituation
  • läsa om hemtransport och avbrottsskydd via försäkring på Kammarkollegiet
    Ange försäkringsnummer 202100-2973 och uppge att du är utresande utbytesstudent från Karolinska Institutet.
  • ta del av CSN information om Coronaviruset för dig som studerar utomlands
  • ansöka om att få ersättning i de fall du får extra kostnader i samband med avbrottet, t.ex. om din biljett inte är ombokningsbar. En sammanställning och kopior på kvitton skickas via mejl till den internationella handläggare som administrerar ditt utbyte. Resebidrag som ej utnyttjas ska återbetalas.
  • begära ett intyg från ditt utbytesuniversitet över dina genomförda studier. Av intyget ska framgå vilka delar du har genomfört, om något har examinerats och resultatet på examinationen, samt om du deltagit i undervisning som inte har examinerats. Kursplaner och annan studiedokumentation ska bifogas. Dessa utgör underlag för ansökan om tillgodoräknande.

Studenter som befinner sig vid utländskt universitet, där universitetet stänger och inte längre undervisar

  • Studenten rekommenderas att återvända och kontakta studievägledare för att planera vidare studier vid KI, programmet ansvarar för undervisningsfrågan och kompletteringsuppgifter.
  • Om studenten väljer att vara kvar och det inte finns någon undervisning att få/ge på distans ska avbrott läggas in på kursen