För studenter på kursen Perinatologi (7,5hp) kurskod 2LK025

Perinatologi är läran om sjukdomar hos den gravida kvinnan, fostret och det nyfödda barnet, dvs en integration av gynekologi-obstetrik och pediatrik-neonatologi. Därtill har livet innan och kring födelsen även visat sig ha långtgående konsekvenser för framtida hälsa och utveckling. Det är kursens ambition att kombinera etablerad medicinsk kunskap med de senaste forskningsrönen inom detta mycket dynamiska område.

Kursplan

Information om kursen

Syfte: att ge fördjupade kunskaper om fostrets och barnets fysiologi, parallellt med basal kunskap om vanliga sjukdomstillstånd under graviditet- och nyföddhetsperiod samt spädbarnår. Inledande inblick i aktuell forskning samt mer specialiserade ämnen såsom klinisk genetik, fostermedicin, neonatal och pediatrisk akut och intensivvård.

Upplägg: De första fyra heldagarna innehåller introduktionsföreläsningar och genomgång av basal teori. Därefter ägnas förmiddagarna åt klinisk undervisning och självstudier med individuellt fördjupningsarbete. Eftermiddagarna innehåller omväxlande interaktiva föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Kliniska auskultationer, bedside-undervisning: BB, neonatalavdelning samt Barnakut(Solna, Danderyd) respektive förlossningsavdelning, centrum för fostermedicin, spec-MVC (Huddinge).

Enskilt fördjupningsarbete: Under handledning av specialistkompetent läkare eller forskare ges studenten möjlighet att djupdyka i en mer avgränsad del av perinatologin. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt i slutet av kursen. Varje student skall också vara opponent på två andra studenters arbete samt deltaga i de ofta roliga intensiva diskussionerns kring varje enskilt arbete.

Examination: Kursens tre sista dagar ägnas åt examination och kursutvärdering. 

Vi vill med denna kurs ge studenterna en unik klinisk inblick i det tvärprofessionella samarbetet kring modern, fostret, det nyfödda barnet och spädbarnet samt introducera studenterna till forskning i perinatologi.

Vi ser fram emot att möta er! 

Vänliga hälsningar, 

Kursledningen 

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. Information om webbregistrering

Omexaminationstillfälle

SVK Perinatologi på 5,5-åriga Läkarprogrammet gavs sista gången VT23 och är nedlagd. 

Det kommer att ges 3 tillfällen att ta igen rester såsom presentation/opposition av fördjupningsarbete och examination i kursen. Dessa tillfällen är: 

  • Omexaminationstillfälle 1: 15 september 2023 
  • Omexaminationstillfälle 2: 15 november 2023
  • Omexaminationstillfälle 3: 15 april 2024

Ytterligare omexaminationstillfällen kommer ej att ges. 

Anmälan till ett omexaminationstillfälle skall ske senast 14 dagar innan respektive datum genom att kontakta kursansvarig Eric Herlenius eric.herlenius@ki.se och kursadministratör Elina Ampuja kursexp-alb@kbh.ki.se via e-mejl. 

För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Exempel på ramschema för kursen

Kursanalys

Eric Herlenius

Kursansvarig och kursledare

Lotta Herling

Kursledare

David Forsberg

Amanuens

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör Solna

Christina Lindström

Utbildningsadministratör Huddinge
EH
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2023-10-05