För studenter på kursen Perinatologi (7,5hp) kurskod 2LK025

Perinatologi är läran om sjukdomar hos den gravida kvinnan, fostret och det nyfödda barnet, dvs en integration av gynekologi-obstetrik och pediatrik-neonatologi. Därtill har livet innan och kring födelsen även visat sig ha långtgående konsekvenser för framtida hälsa och utveckling. Det är kursens ambition att kombinera etablerad medicinsk kunskap med de senaste forskningsrönen inom detta mycket dynamiska område.

Kursplan

Information om kursen

Syfte: att ge fördjupade kunskaper om fostrets och barnets fysiologi, parallellt med basal kunskap om vanliga sjukdomstillstånd under graviditet- och nyföddhetsperiod samt spädbarnår. Inledande inblick i aktuell forskning samt mer specialiserade ämnen såsom klinisk genetik, fostermedicin, neonatal och pediatrisk akut och intensivvård.

Upplägg: De första fyra heldagarna innehåller introduktionsföreläsningar och genomgång av basal teori. Därefter ägnas förmiddagarna åt klinisk undervisning och självstudier med individuellt fördjupningsarbete. Eftermiddagarna innehåller omväxlande interaktiva föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Kliniska auskultationer, bedside-undervisning: BB, neonatalavdelning samt Barnakut(Solna, Danderyd) respektive förlossningsavdelning, centrum för fostermedicin, spec-MVC (Huddinge).

Enskilt fördjupningsarbete: Under handledning av specialistkompetent läkare eller forskare ges studenten möjlighet att djupdyka i en mer avgränsad del av perinatologin. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt i slutet av kursen. Varje student skall också vara opponent på två andra studenters arbete samt deltaga i de ofta roliga intensiva diskussionerns kring varje enskilt arbete.

Examination: Kursens tre sista dagar ägnas åt examination och kursutvärdering. 

Vi vill med denna kurs ge studenterna en unik klinisk inblick i det tvärprofessionella samarbetet kring modern, fostret, det nyfödda barnet och spädbarnet samt introducera studenterna till forskning i perinatologi.

Vi ser fram emot att möta er! 

Vänliga hälsningar, 

Kursledningen 

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. Information om webbregistrering

Schema

Scheman uppdateras kontinuerligt, reservation för ändringar som kan ske. Efter kursstart sker avisering om ändring via email. 
Ramscheman (föreläsningar och kliniska placeringar) presenteras senast 4 veckor innan kursstart. Färdigt schema presenteras senast 2 veckor innan kursstart. 

Ramschema VT23:

 • 28 april-3 maj: Upprop, inledning och föreläsningar 3 heldagar i Huddinge.
 • 4 maj: Introduktion, rundvandring och föreläsning i Solna heldag. 
 • 5-30 maj: Kliniska placeringar på förmiddagarna i Huddinge / Solna och föreläsningar samt seminarier på eftermiddagarna i Solna. 
 • 18 maj: Kristi Himmelfärdsdag 
 • 30 maj: Inlämning av godkänt fördjupningsarbete
 • 31 maj: Skriftlig examination
 • 1-2 jun: Redovisning fördjupningsarbete: muntlig presentation och opposition

Scheman för seminarium, föreläsningar och kliniska placeringar för VT23 kommer att finnas i Canvas kursrum VT23 vid kursstart. 

 

Preliminärt ramschema HT23:

Nedan kan du se ett exempel på hur ramschema för kursen kan se ut. Ramschemat kan ändras per termin då vi hela tiden strävar efter att utveckla kursen.
Preliminärt schema kan komma att ändras utan avisering fram till 14 dagar innan kursstart. 

 • 30 nov-4 dec: Upprop, inledning och föreläsningar 3 heldagar i Huddinge.
 • 5 dec: Introduktion, rundvandring och föreläsning i Solna heldag. 
 • 6-22 dec: Kliniska placeringar på förmiddagarna i Huddinge / Solna och föreläsningar samt seminarier på eftermiddagarna i Solna. 
 • 23 dec - 7 jan 2024: Juluppehåll (ev. VFU 2-5 jan)
 • 8 jan: Inlämning av godkänt fördjupningsarbete
 • 9 jan: Skriftlig examination
 • 11-12 jan: Redovisning fördjupningsarbete: muntlig presentation och opposition

Scheman för seminarium, föreläsningar och kliniska placeringar för HT23 kommer att finnas i Canvas kursrum HT23 vid kursstart. 

 

Exempel på ramschema för kursen

Eric Herlenius

Kursansvarig och kursledare

Lotta Herling

Kursledare

David Forsberg

Amanuens

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör Solna

Christina Lindström

Utbildningsadministratör Huddinge
EH
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2023-05-10