För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Ansökan till SVK termin 7 VT24 på läkarprogrammet

Läs noga igenom all information på denna sida!

Ansökan till VT24

Ansökningsperioden till VT24 är nu avslutad och pågick från och med 10 november till och med 26 november 2023. Ansökan till SVK skedde via individuell länk som mejlades till alla som förväntas behöva läsa SVK-kurs. Information och länk till anmälan skickas till er e-postadress på KI.

Besked om placering på SVK termin 7 VT24 beräknas skickas ut senast sista veckan i februari.

Om man missat att ansöka

Studenter som hör av sig efter att ansökan stängt placeras på kurs där det finns plats, och man kan då inte välja. Har du av någon anledning missat att ansöka - kontakta omedelbart handläggare för SVK.

Detta gäller även vid så kallat återupptag efter studieuppehåll. Anmälan om återupptag ska göras inom stipulerad tid för studieuppehållets beviljande och senast före angivet datum i april/oktober, se information om studieuppehåll/återupptag. Har du inte anmält återupptag OCH ansökt om SVK före deadline är det inte säkert att du kan få en kursplats på någon SVK på den avsedda terminen.

Behörighet

OBSERVERA att om du inte är behörig vid terminsstart VT24 så ska du själv meddela detta genom att mejla handläggare för SVK.

Behörighetsvillkor för samtliga terminer på läkarprogrammet

SVK på termin 7 – vad händer efter sista kurstillfället?

Vi har nu kommit till den punkt där läkarprogrammet avvecklar kurserna på termin 7, även SVK. Sista gången termin 7 ges i det 5,5-åriga programmet är VT24. Därmed finns begränsade möjligheter att examineras på dessa kurser efter kurstiden.

Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare tre examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Exakta datum för examinationstillfällen och resttillfällen kommer att publiceras på kurswebben i god tid. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Förtur

Förtur till kursplats gäller inte för SVK, sök istället endast kurser förlagda på de sjukhus som du faktiskt kan resa till.

Kan jag byta SVK?

Våra SVK är valbara endast fram till dess att ansökan stänger. Fram till deadline kan du gå in via länken och göra en ny ansökan om du ångrar dina val eller din prioritering.

Platstilldelningen sker via lottning för att den ska ske rättvist enligt likabehandlingsprincipen. Byte av kursplats kan därför inte erbjudas efter ansökningsperiodens slutdatum, eftersom lottningen då skulle sättas ur spel och därmed innebära att likabehandlingsprincipen inte efterlevs. Efter att ansökningsperiodens slutdatum har passerats kan du därför inte byta kursplats eller hoppa av en kurs om du inte har giltigt skäl. Giltigt skäl för byte av SVK är vanligtvis medicinska skäl som måste styrkas med intyg från en väl förankrad vårdkontakt, och om skälet inte är medicinskt krävs formellt intyg som motsvarar reliabiliteten hos ett sådant intyg.  Om du har giltigt skäl och intyg som styrker detta, kontakta svk@uf.ki.se.

Utbytesstudier

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera att det gäller utbytesstudier. Du kan alltså INTE stå som sökande till BÅDE utbytesstudier och samtidigt antas till en SVK. Läs mer under "Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier" på sidan Hur fungerar utbytesstudier inom läkarprogrammet?. Observera att du både måste ange "Annan kurs" som alternativ 1 för att ange det utbyte som du sökt eller antagits till, och därefter ange prioritering av de kurser som du skulle vilja gå om utbytet inte blir av.

Information angående tillgodoräknande av utbytesstudier hittar du på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet.

Ska du inte läsa SVK nästa termin? 

Om du av annan anledning än utbytesstudier inte ska läsa SVK nästa termin, ange då "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera anledningen i fritextrutan (t.ex. studieuppehåll).

 

Kursutbud Termin 7 (3 hp)

Länkarna leder till kurswebbarna för kurserna, där utförlig information om kursernas innehåll och upplägg finns.

Kursbenämning och kurskod:

 

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-11-29