ACT inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp, distans)

Är du nyfiken på hur du kan använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut? ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse för processerna för effektiva beteendeförändringar och dess implementering i det fysio- och arbetsterapeutiska arbetet med individer med kroniska sjukdomar.

Från ACT processerna till ACTiveRehab

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som vilar på evidensbaserade processer för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. Samma processer kan användas för att strukturera och anpassa fysio- och arbetsterapeutiska interventioner. Modellen heter ACTiveRehab och bygger på samma empirisk och klinisk evidens som ACT.  
 
Dessutom erbjuder ACTiveRehab en unik taxonomi som identifierar olika profiler för att förstå patientens behov och förmågan att göra förändringar (sk beteendeplasticitetsprofiler). Detta ger vägledning för att skräddarsy intensiteten och dosering av de processerna som ska vara i fokus i patientens rehabilitering/behandling (Rovner et al, 2019).  

Vad säger tidigare deltagare?

Om kursen

Du kommer att lära dig ACTiveRehab och hur den kan tillämpas i ditt arbete med olika kroniska tillstånd (fysiska eller psykiska) för att förbättra levnadsvanor och öka vitalitet. Du kommer att lära dig hur du kan systematiskt bedöma och planera för såväl individuella- som gruppinterventioner, både för dina patienter och även för dig, som egenvårdsstrategi. 

Kursens syfte och innehåll  

  • Tillämpa effektiva motivationstekniker som leder till varaktiga beteendeförändringar  
  • Evidensbaserad bedömning av förändringsförmåga enligt ACTiveRehab’s person-centrerade arbetsmodell   Förstå och redogöra för det terapeutiska förhållningssättet i ACT och ACTiveRehab
  • Kunna förmedla ’acceptans’ på ett respektfullt och motiverande sätt till patienten  
  • Genomföra ett eget beteendeförändrings-projekt för att öka egen hälsa samt stötta andra kursdeltagare i deras projekt  
  • Redogöra för teorin och forskningen bakom ACTiveRehab  
  • Öva och implementera kollegial handledning. 

Mer information finns i kursplanen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till kliniskt verksamma fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Om ni arbetar i team, rekommenderas att  minst två i teamet deltar.

Efter kursen   

  • Du får en unik struktur för att omorganisera och bättre förstå verkningsmekanismerna i dina egna fysio- eller arbetsterapeutiska verktyg. 
  • Du får ökad kunskap om funktionell beteendeanalys för att förstå rehabiliteringsbehov hos patienter med en eller flera kroniska tillstånd (fysiska och/eller psykiska). 
  • Du får ett verktyg för att förenkla ditt samarbete med ACT psykologerna tack vare den ökade förståelsen för beteendeförändringsprocesserna bakom ACT samt tillgång till ett gemensamt språk och arbetsmodell. 
  • ACTiveRehab kommer att ge dig möjlighet att använda samma processer som ACT men istället för att använda psykoterapeutiska verktyg, kommer du att använda dina egna fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska metoder och arbetssätt.   

Kursupplägg

Distansundervisning via Zoom och lärplattformen Canvas.  Arbetsformerna är: föreläsningar, litteraturstudier, individuella- såväl som gruppuppgifter, seminarier, workshops som inkluderar rollspel samt implementering i kliniken.  Därutöver tillkommer ett projekt för egen livsstilsförändring för att förbättra hälsan och egenvård via kollegialt stöd, en modell som heter ’FellowTravellers’. 

Tid och plats

Kursen är planerad till våren 2023.

Interaktiva föreläsningar och grupparbeten via videokommunikationstjänsten Zoom och studier på lärplattformen Canvas.

Pris

19 500 SEK exkl. moms.

Anmälan

Anmälan är inte öppen, men du kan göra en intresseanamälan till kursen. Den är inte bindande. Gör en intresseanmälan till ACT inom fysioterapi och arbetsterapi.  

Kursledarna berättar mer

Graciela Rovner, med.dr. i rehabiliteringsmedicin, leg fysioterapeut, smärtspecialist. Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, f.d. ordförande i ACT-föreningen (ACBS Sweden), samt den svenska representanten på den internationella fysioterapi förbundet, sektionen för Mental Hälsa. Graciela är den enda ACT- utbildare (s.k. peer-reviewed ACT trainer) som är fysioterapeut erkänd av ACBS. 
 
Gabriele Biguet, leg sjukgymnast, med.dr. och adjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi. 

Vid frågor om anmälan, kontakta:

Ulla Finati

Projektkoordinator

Vid frågor om kursinnehåll, kontakta:

Graciela Rovner

Kursledare

Dokument om ACT inom fysioterapi och arbetsterapi