Äldre examensbestämmelser t.o.m. 30 juni 2007

För dig som påbörjat dina studier före 1 juli 2007 och har slutfört dem efter det datumet, upphörde möjligheten att ta ut examen enligt 1993 års examensordning den 1 juli 2015. Du kan dock prövas för en examen enligt 2007 års examensordning. Observera att vissa examina/huvudämnen endast finns enligt 1993 års examensordning.

Om du påbörjat dina studier innan 1 juli 2007 och den senast avslutade kursen är innan 30 juni 2015, så kan du ansöka om examen enligt 1993 års examensordning.

Regler och krav

Inom grundläggande högskoleutbildning kan generella examina och yrkesexamina avläggas. Du kan avlägga examen antingen genom att läsa ett utbildningsprogram eller genom att själv kombinera fristående kurser. Yrkesexamina är dock knutna till program. Vilka examina som får avläggas inom grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet regleras av Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bilaga 2) och framgår av följande dokument:

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet

Examensregler

Examensordningen vid svenska universitet och högskolor gäller sedan 1 juli 1993 (SFS 1993:100, bilaga 2). I examensordningen anges kraven och inriktningarna för olika examina och det är regeringen som beslutar om vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor. Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala regler.

Generella examina

De specifika krav som gäller för respektive huvudämne vid Karolinska Institutet framgår av:

Bilaga 1. Särskilda krav för fastställda huvudämnen vid Karolinska Institutet
Examensbeskrivning för Magisterexamen med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap - inriktning fysiologi

Yrkesexamina

Följande yrkesexamina utfärdas vid Karolinska Institutet:

 • Arbetsterapeutexamen, 120 poäng
 • Audionomexamen, 120 poäng
 • Barnmorskeexamen, 60 poäng
 • Biomedicinsk analytikerexamen, 120 poäng
 • Logopedexamen, 160 poäng
 • Läkarexamen, 220 poäng
 • Optikerexamen, 120 poäng
 • Psykoterapeutexamen, 60 poäng
 • Röntgensjuksköterskeexamen, 120 poäng
 • Sjukgymnastexamen, 120 poäng
 • Sjuksköterskeexamen, 120 poäng
 • Specialistsjuksköterskeexamen
  - inom specialområdet akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård, 40 poäng
  - inom specialområdet akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård, 40 poäng
  - inom specialområdet akutsjukvård med inriktning mot intensivsjukvård, 40 poäng
  - inom specialområdet akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård, 40 poäng
  - inom specialområdet allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård, 40 poäng
  - inom specialområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 40 poäng
  - inom specialområdet psykiatrisk vård, 40 poäng
  - inom specialområdet vård av äldre, 40 poäng
  - inom specialområdet distriktssköterska, 50 poäng
 • Tandhygienistexamen, 80 poäng
 • Tandläkarexamen, 200 poäng
 • Tandteknikerexamen, 120 poäng

Ansökan om legitimation görs hos Socialstyrelsen.

Högskoleexamen

Omfattning

Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare bestämmande.

Mål

De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

Övrigt

I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. (SFS 100:193, bilaga 2).

Högskoleexamen vid Karolinska Institutet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 80 poäng med fördjupade studier på 40-poängsnivån i något av Karolinska Institutets fastställda huvudämnen.

Kandidatexamen

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.

Mål

De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer

Övrigt

För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges (SFS 1993:100, bilaga 2).

Magisterexamen med ämnesdjup

Omfattning

Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat.

Mål

De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

Övrigt

För att få magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. (SFS 1993:100, bilaga 2).

Huvudämnen i kandidatexamen (K) och magisterexamen med ämnesdjup (M)

 • Arbetsterapi (K,M)
 • Audionomi (K,M)
 • Biomedicin (M)
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap (K,M)
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning fysiologi (K)
 • Folkhälsovetenskap (K,M)
 • Fysiologi (K,M)
 • Logopedi (M)
 • Medicin (K,M)
 • Medicinsk informatik (K,M)
 • Odontologi (M)
 • Odontologisk profylaktik (K)
 • Omvårdnad (K,M)
 • Optometri (K)
 • Psykoterapi (M)
 • Radiografi (K)
 • Reproduktiv och perinatal omvårdnad (K,M)
 • Sjukgymnastik (K,M)
 • Tandteknik (K)
 • Toxikologi (M)

Magisterexamen med ämnesbredd

Omfattning

Magisterexamen med ämnesbredd uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, enligt vad respektive högskola närmare bestämmer, av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen.

Mål

De allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

Övrigt

För att få magisterexamen med ämnesbredd skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna. I examensbeviset skall anges vilken inriktning som utbildningen avser. (SFS 1993:100, bilaga 2).

Magisterexamenskurser med ämnesbredd

 • Alkoholförebyggande arbete, 40 poäng
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering, 40 poäng
 • Barn och ungdomars hälsa, 40 poäng
 • Bild och funktionsdiagnostik, 40 poäng
 • Diagnostisk Cytologi, 50 poäng
 • Endokrinologiska sjukdomar, 40 poäng
 • Farmaceutisk medicin, 40 poäng
 • Gastroenterologiska sjukdomar, 40 poäng
 • Hematologiska sjukdomar, 40 poäng
 • Hälsoekonomi, 40 poäng
 • Hälsofrämjande arbete, 40 poäng
 • Hälsoinformatik, 40 poäng
 • Idrottsmedicin, 40 poäng
 • Internationell hälsa, 40 poäng
 • Klinisk neurologi, 40 poäng
 • Medical management, ledarskap och organisationsutveckling, 40 poäng
 • Medicinsk säkerhet, 40 poäng
 • Medicinsk teknik, 40 poäng
 • Neuroradiologi, 40 poäng
 • Njurmedicin, 40 poäng
 • Ortopedisk manuell terapi, 40 poäng
 • Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård, 40 poäng
 • Smittskydd och vårdhygien, 40 poäng
 • Stressprevention, 40 poäng
 • Suicidprevention, 40 poäng
 • Säkerhetsfrämjande åtgärder, 40 poäng
 • Tillämpad folkhälsonutrition, 40 poäng
 • Ögonsjukvård, 50 poäng

Övergångsregler

Är du antagen till utbildning vid Karolinska Institutet före den 1 juli 2007 och vill ta ut examen enligt 1993 års examensordning? Läs mer här om övergångsreglerna.

SP
Innehållsgranskare:
2021-12-14