Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer (7,5 hp)

En unik utbildning som ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Kursen ger också kunskaper om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som har stöd i forskning. Kursen ges digitalt på distans men med internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Klassrum
Klassrum. Foto: Unsplash.com

Om kursen

Elever som inte klarar skolans kunskapsmål är skolans största utmaning. Kursen ger pedagoger de kunskaper och verktyg de behöver för att tidigt hitta och ge rätt stöd till elever där svårigheterna har en medicinsk bakgrund som t.ex. neuropsykiatriska svårigheter. Kursen har fokus på konkreta hälsoinsatser och hälsofrämjande program, kunskaper som idag inte täcks på lärarutbildningar. 

Kursens mål är att utifrån förslagen i slutbetänkandet “Elevers möjligheter att nå kunskapskraven SOU 2021:11” ge rektorer praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning och vilka stödinsatser som har stöd i forskning.  Kursdeltagarna kommer kunna tillämpa den lagstiftning som styr medicinsk elevhälsa samt värdera vilka preventiva och hälsofrämjande insatser på gruppnivå har visat sig effektiva för att främja inlärning och hälsa. 

Kursupplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande. Kursen innehåller individuell teoriinläsning, fördjupande föreläsningar och efterföljande seminarieövningar.

Kursens innehåll

Elevhälsans lagstadgade uppgifter och hur de kan genomföras  

 • Hälsosamtal och enklare hälsokontroller
 • Följa tillväxt och utveckling
 • Vaccinationer
 • Vilka barn bör remitteras till hälso- och sjukvården för vidare bedömningar

Att tidigt fånga upp och värdera skolsvårigheter av medicinsk natur

 • Neuropsykiatrisk problematik såsom ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter. Problematik relaterad till skolfrånvaro
 • Språkrelaterade svårigheter inkl. dyslexi och språkstörningar
 • Unga med funktionsnedsättningar till följd av kroniska tillstånd som diabetes, astma allergier, för tidig födda m.fl.
 • Psykisk ohälsa, samt specifika tillstånd som nedstämdhet, ångest, självskadebeteende, utåtagerande beteende inkl. missbruk och ätstörningar
 • Hälsoproblem hos barn som far illa eller riskerar att fara illa 

Hälsofrämjande insatser och program i skolan

 • Grundläggande folkhälsovetenskap och principer - att förebygga ohälsa och främja hälsa hos unga i skolåldern
 • Universella insatser med bevisade effekter på lärande och hälsa och hur genom att föra dessa. ( fysisk aktivitet balans mellan skärmtid och andra aktiviteter, livskunskapsprogram för att hantera stress frustrationer och motgångar)

Lagstiftning som styr elevhälsan

 • Grundläggande definitioner och lagkrav, vårdgivare, verksamhetschef, patientsäkerhet sekretess och dokumentation
 • Egenvård
 • Orosanmälningar och samverkan med socialtjänsten
 • Barnkonventionen och hur den påverkar elevhälsan

Målgrupp

 • Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har tillgodoräknats eller rektorsutbildning via ett lärosäte.
 • Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.
 • Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Tid och plats

Kursstart torsdagen den 28e oktober  kl 12 – 16.

Digitala föreläsningar och seminariedagar

Föreläsningar och seminarier ges digitalt på distans via videokommunikationstjänst och lärplattform. Dessa sker kl 12-16 följande dagar.

 • 28 oktober 2021
 • 11, 18, 25 november 2021
 • 2, 9, 16 december 2021
 • 13, 20, 27 januari 2022
 • 3, 10, 24* februari 2022
 • 3*,10*,17, 24, 31 mars 2022
 • 7, 21, 28 april 2022

*Särskilt schema.

Internat

Internatet ges på kursgård nära Stockholm med goda kommunikationer.

Internat 1: 12 -13 november 2021. (OBS! fredag till lördag)

Internat 2: 8 - 9 april 2022. (OBS! fredag till lördag)

Anmälan

Anmälan är nu stängd för kursstart 2021.

Josef Milerad

Kursansvarig, docent universitetslektor