Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer och skolledare (7,5 hp)

En unik utbildning som ges Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet. Kursen ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Den ger också kunskaper om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som har stöd i forskning. Kursen ges digitalt på distans men med internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Klassrum
Klassrum. Foto: Unsplash.com

Om kursen

En resultatorienterad utbildning som ger rektorer den kombination av teoretiska kunskaper och handfasta råd som verkligen kan göra skillnad för elever som av olika skäl har svårt att klara utbildningens mål. Genom en fördjupad förståelse för orsakerna till funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller andra ohälsofaktorer kan rektorn i samverkan med elevhälsoteamet arbeta med kunskapsbaserade insatser med bevisad effekt.  

Kursprogrammet är framåtsyftande och tar hänsyn till uppdateringen av Skollagen (SFS 2022:1319) samt utredningarna ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven SOU 2021:11 och ”SOU 2021:34. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga ” som successivt kommer att implementeras. En röd tråd i dessa utredningar är att stärka rektorns ledarskap genom bättre teoretiska kunskaper kring medicinska hälsoproblem, hälsolagstiftning och en effektiv samverkan mellan elevhälsans alla delar och hälso och sjukvården. 

Vad säger tidigare deltagare?

Kursupplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där seminariediskussioner av föreläsningarna och övrigt kursmaterial har en framträdande plats. För att ge deltagarna maximal flexibilitet när det gäller tidsplanering går hela kursen digitalt på distans. Teoriinläsningen och de fördjupande föreläsningarna kan deltagarna ta del av på valfri tid. Enbart seminarieövningarna och frågestunder med föreläsare behöver ske på fasta tider.

Arbetsformer 

Kursupplägget är en ”portalkurs” vilket innebär att de grundläggande teoretiska momenten läses in individuellt och föreläsningarna kan ägnas åt att fördjupa och problematisera de olika ämnesområdena.  Föreläsningarna följs av seminariediskussioner där kursdeltagarna reflekterar kring hur lagstiftning råd och riktlinjer kan implementeras i deras skola och i elevhälsoteamet.

För godkänd kurs krävs inlämnade seminarieuppgifter i anslutnings till föreläsningarna samt godkänt kunskapstest som omfattar kursbokens innehåll som genomförs före kursstart och syftar till att ge god förtrogenhet med kursboken.

En avslutande examination består av en pedagogisk gruppdiskussion under ledning av examinator från Karolinska Institutet.

Kursens innehåll

Kursen tar upp fyra områden inom elevhälsans medicinska insats (EMI):

  1. Lagstiftning som styr elevhälsan

Elevhälsans inriktning och mål enligt Skollagen (SFS 2022:1319) samt hälsolagstiftningens bindande föreskrifter och definitioner rörande vårdgivare, verksamhetschef, patientsäkerhet sekretess och dokumentation. Vidare föreskrifter kring lokaler och deras utrustning, samverkan med socialtjänsten orosanmälningar och Barnkonventionens föreskrifter.

  1. EMI:s lagstadgade uppgifter enligt Skollagen och hur de ska genomföras

Hälsosamtal och hälsokontroller, hur följa tillväxt och utveckling, vaccinationer och remisser till hälso- och sjukvården.

  1. Fånga upp och värdera skolsvårigheter samt psykisk och fysisk ohälsa  

Neuropsykiatrisk problematik, inlärningssvårigheter, språkrelaterade svårigheter inkl. dyslexifunktionsnedsättningar till följd av somatiska tillstånd samt olika former av psykisk ohälsa som nedstämdhet, ångest eller självskadebeteende samt barn som av olika skäl far illa.

  1. Hälsofrämjande insatser och program i skolan

Grundläggande folkhälsovetenskap och principer - att effektiva och utvärderade 

Målgrupp och krav för deltagande

  • Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs, Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har tillgodoräknats eller rektorsutbildning via ett lärosäte.
  • Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning. Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer.

Tid och plats

Kursen pågår mellan 16 oktober 2024 – 12  februari 2025.

Internat genomförs under följande två tillfällen:

  • 22 – 23 oktober 2024 
  • 21 – 22 januari 2025 

Internatet genomför på kursgård i Stockholm (Preliminärt hotell Hasselbacken på Djurgården).

Digitala föreläsningar och seminariedagar (via Zoom):

  • Under hösten 2024: onsdagar mellan kl. 14 – 16 under veckorna 42 – 50 (ej vecka 44).
  • Under våren 2025: onsdagar mellan kl. 14 – 16 under veckorna 3 – 6.

Observera att samtliga datum är preliminära. Kurslitteratur ingår. 

Kursledning

Kursen leds av framstående företrädare för den medicinska elevhälsan. De har medverkat till betydande insatser i arbetet för skolbarns hälsoutveckling i nationellt perspektiv.

Josef Milerad är barnläkare och docent i pediatrik med anknytning till Institutionen för barns och kvinnors hälsa vid Karolinska Institutet. Han är vetenskaplig granskare för den internationella barnläkartidskriften Acta Paediatrica och tidigare Socialstyrelsens vetenskapliga råd i skolhälsovård. 

Lars Cernerud är läkare, specialist i pediatrik och i skolhälsovård samt docent i folkhälsovetenskap. Han var skolöverläkare i Stockholm under många år, och var även knuten till dåvarande Skolöverstyrelsen samt ordförande i Svenska skolläkarföreningen.

Kostnad

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig via Skolverkets hemsida från 15 mars 2024.

Sagt om kursen

"Jag känner att jag har fått en djupare förståelse för elevhälsoarbetet, speciellt när det gäller den medicinska elevhälsan. Jag har också fått bättre och bredare kunskap som jag kan använda i mitt elevhälsoteam och i mötet med elever och föräldrar." Marie-Ann Eklund, Bitr. Rektor, Krylbo skola

"Min juridiska kompetens stärkts på så vis att flera områden satts i en kontext samt kopplats till lagar och förordningar. Jag upplever även att jag fått ett språk för att diskutera flera mycket utmanande problem som jag i egenskap av rektor brottas med i min vardag." Daniel Josefsson, Rektor, Kärlekens skola

"Jag arbetar i en myndighet som har en ovanlig skolorganisation och därtill organisation för elevhälsans medicinska insats. Att lära mig juridiken har varit ovärderligt då jag kan kontrollera att jag får rätt medel mot en huvudman som inte har den kunskapen." Åsa Vildblomma Rektor, Statens institutionsstyrelse

Mer information

Josef Milerad

Kursansvarig, docent universitetslektor
Michelle Azorbo
2023-10-31