Kursplan för

Teoretisk fördjupning inom audiologi, 7,5 hp

Specialised Theoretical Studies in Audiology, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT13 , HT14 , HT16 , HT19 , HT20 , HT22
Kurskod
1AU042
Kursens benämning
Teoretisk fördjupning inom audiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2012-05-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten fördjupade teoretiska kunskaper inom ämnesområdet audiologi.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • uppvisa teoretiska kunskaper inom ett specifikt audiologiskt ämnesområde och relatera detta till centrala teoribildningar inom audiologi
  • självständigt inhämta, kritiskt granska och syntetisera tillgänglig kunskap och evidens
  • presentera en rapport och kommunicera den både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Valbar kurs i teoretisk fördjupning innebär att studenten får möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt område kopplat till den kliniska hörselverksamheten inom diagnostik eller habilitering/rehabilitering. Kursen genomförs självständigt och innehåller självständiga teoretiska studier.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar och självstudier. Kursen avslutas med ett muntligt examinationsseminarium.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig individuell rapport samt muntlig presentation vid ett examinationsseminarium.

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningsmall innehållande bedömningskriterier för examination kommer att tillhandahållas. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen under vilket studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Självvalda vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur för aktuell litteraturstudie.