Kursplan för

Tal och ljud - produktion och perception, 10,5 hp

Speech and Sound - Production and Perception, 10,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1AU049
Kursens benämning
Tal och ljud - produktion och perception
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2014-11-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1-2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten en introduktion till den mänskliga kommunikationsprocessen ur ett fonetiskt, akustiskt och auditivt perspektiv. Dessutom är det övergripande målet att ge grundläggande kunskaper om hur människan varseblir och upplever ljud, samt om psykoakustiska begrepp och mätmetoder.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och förklara grundläggande begrepp inom fonetik
  • beskriva och identifiera vokaler och konsonanter såväl artikulatoriskt som akustiskt samt kunna tolka enklare talspektrogram
  • beskriva röstfunktionen i normalt tal
  • förklara hur talkommunikation kan påverkas av hörselnedsättning
  • beskriva och förklara grundläggande begrepp inom ljudperception 
  • relatera ljudperceptoriska begrepp till den normalhörande individens ljudupplevelse och hur denna kan mätas
  • relatera de vanligaste typerna av hörselskador till perceptuella konsekvenser
  • kritiskt välja och tillämpa enklare psykoakustiska mätmetoder.

Innehåll

Kursen omfattar tre moment:

Auditiv perception, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet belyser hur människan varseblir och upplever ljud. Tonvikten ligger på perception, men kursen inbegriper också kognitiva aspekter på hörsel. Grundläggande psykoakustik utgör huvuddelen av kursen. Här behandlas hur olika fysikaliska egenskaper hos ljud uppfattas av människan. Begrepp som hörtröskel, hörstyrka, maskering, tids- och frekvensupplösning samt lokalisation diskuteras ingående. Den normala hörseln behandlas liksom perceptuella konsekvenser av de vanligaste typerna av hörselskador.

Psykoakustiska mätningar, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I detta moment behandlas psykoakustiska mätmetoder. Här behandlas i teori och praktik hur man genomför psykoakustiska mätningar.

Fonetik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet är en översikt av ämnet som introducerar teorier om tal. Här behandlas artikulatorisk, akustisk och auditiv fonetik, samt fonologi och röstlära.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och seminarier.

Laborationer och seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Fonetik, 3 hp
Skriftlig tentamen

Auditiv perception, 4,5 hp
Skriftlig tentamen

Psykoakustiska mätningar, 3 hp
Skriftlig laborationsrapport i grupp som också presenteras muntligt
Skriftlig tentamen

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen kan ges på engelska, om inresande utbytesstudenter ska gå kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Gelfand, Stanley A. Hearing : An Introduction to Psychological and Physiological Acoustics, Sixth Edition
Johnson, Keith Acoustic and auditory phonetics
Plack, Christopher J. The sense of hearing
Vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Pickles, James O. An introduction to the physiology of hearing
Schnupp, Jan; Nelken, Israel; King, Andrew Auditory neuroscience : making sense of sound

Fördjupningslitteratur

Denna bok kan användas som komplement till Johnson.

Engstrand, Olle Fonetikens grunder