Kursplan för

Vetenskap 1 - introduktion till vetenskap, 1,5 hp

Scientific Methods 1 - Introduction to Scientifics, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , HT19 , HT20 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1AU053
Kursens benämning
Vetenskap 1 - introduktion till vetenskap
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2016-11-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Särskilda behörighetsvillkor enligt utbildningsplanen för audionomprogrammet 180 hp.

Mål

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma om totalt 15 hp som löper genom hela audionomprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge studenten kunskaper i forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • beskriva hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd
 • redogöra för skillnader mellan en vetenskaplig originalartikel, en systematisk översiktsartikel och en icke-systematisk översiktsartikel
 • kritiskt granska och analysera vetenskaplig litteratur med avseende på tillförlitlighet
 • muntligt redogöra för audiologisk forskning som beskrivs i vetenskapliga artiklar.

Innehåll

 

Kursen ger en introduktion till forskningsmetodik och vetenskapligt arbetssätt, däribland akademisk hederlighet, forskningsprocessen, informationssökning, olika typer av vetenskapliga artiklar och referenshantering.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • föreläsningar
 • ​grupparbete
 • seminarium
 • självinstruerande läraktivitet.

 

 

 

 

Examination

Examination sker genom

 • muntlig redovisning
 • quiz
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

 

 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar.
Annat material tillkommer.