Kursplan för

Signalteori, 6 hp

Signal Theory, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU058
Kursens benämning
Signalteori
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-04-27
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från audionomprogrammets termin 1-2

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om signaler och system samt en förståelse för audiologiska tillämpningar av signalteorin.

Kursens lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 • beskriva signalers egenskaper i tids- och frekvensplan samt förklara sambandet mellan dessa beskrivningar
 • tillämpa kunskap om hur energifördelningen för bredbandiga signaler beräknas och relatera detta till systems signalbehandlande egenskaper
 • redogöra för grunderna i digital signalbehandling
 • beskriva linjära och olinjära systems egenskaper, relatera dessa till hörapparater och hörselsinnet som signalbehandlande system, samt tillämpa dessa kunskaper
 • analysera inspelat ljud med hjälp av signalteorins grundbegrepp.

Innehåll

Följande moment ingår:

Grundläggande signalteori, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger grundläggande kunskaper om enkla och komplexa signalers representation i tids- och frekvensplanet och om samband mellan representationerna. Terminologin från den grundläggande fysikundervisningen utökas. Bandbegreppet behandlas, inklusive räkneregler för summering av bandnivåer. Digitala signalers grundläggande egenskaper diskuteras.

Signaler och system, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet behandlar olika systems påverkan på signaler. Enkla idealsystem som filter behandlas, liksom verkliga system, såväl akustiska som elektriska. Örat tas också upp som exempel på system. Fokus ligger på linjära system. Oönskad olinjäritet behandlas, såsom olika typer av distorsion. Hörapparaten som signalbehandlande system introduceras och i samband därmed diskuteras önskad olinjäritet. En orientering ges i hur man undersöker olika systems egenskaper.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • föreläsningar
 • seminarier
 • räkneövningar
 • självständigt teoretiskt arbete
 • praktiskt orienterade laborationer.

Schemalagd handledning erbjuds i samband med laborationerna. Laborationer och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom

Moment 1: Grundläggande signalteori, 2 hp

 • muntlig redovisning
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

Moment 2: Signaler och system, 4 hp

 • skriftlig laborationsrapport
 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • muntlig redovisning
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig utvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rosen, Stuart.; Howell, Peter Signals and systems for speech and hearing
Emanuel, Diana C.; Letowski, Tomasz Hearing science
Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Speaks, Charles E. Introduction to Sound: Acoustics for the Hearing and Speech Sciences
Smith, Steven W. The scientist and engineer's guide to digital signal processing
Ovanstående bok finns även här: www.DSPguide.com