Kursplan för

Audiologisk samtalsteknik, 6 hp

Audiological Counceling, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU062
Kursens benämning
Audiologisk samtalsteknik
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt betyg i kursen Hörselrehabilitering.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få fördjupade kunskaper om olika samtalstekniker med koppling till olika individers/gruppers behov. Kursen bygger vidare på kursen Hörselrehabilitering samt utgör grund för kommande kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för den palett av rehabiliteringsmöjligheter som finns utifrån kursmaterial och läraktiviter som ingår i kursen
  • bedöma vilka verktyg och vilka samtalsstrategier som bidrar till bästa möjliga hörselhälsa för den enskilda individen
  • självständigt kunna föreslå lämpliga samtalsverktyg och agera och tillämpa dessa utifrån ett professionellt förhållningssätt i anpassade läraktiviteter med utgångpunkt ur ett hörselrehabiliterande perspektiv

Innehåll

Kursen består av temaveckor med delarna samtal, tinnitus och stresshantering.

Varje vecka inleds med föreläsningar om det tema som ska representeras i den aktuella veckan. Efter teoretisk genomgång kommer praktiska inslag med olika pedagogiska övningar som bidrar till aktiv inlärning. Varje temavecka innehåller examinerande moment i form av rollspel eller liknande där studenten får träna olika samtals- och kommunikationsstrategier i olika simulerade patientmöten.  

Kursens sista vecka innehåller ett större seminarium som examineras i mindre grupper och tid ges även här för arbete med hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Seminarier och övningar är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Hemtentamen och muntlig examination i grupp.

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Fogle, Paul T.; Flasher, Lydia V. Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists
Schenström, Ola Mindfulness i vardagen : vägar till medveten närvaro
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Clark, John Greer. Counseling-infused audiologic care
Perski, Aleksander Ur balans : om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv

Fördjupningslitteratur

Fördjupningslitteraturen går utöver och mer fördjupat än kursens övriga litteratur/läromedel.

Zetterqvist, Vendela; Andersson, Gerhard; Kaldo, Viktor Leva med tinnitus
Zimbardo, Philip G.; Johnson, Robert L.; McCann, Vivian Psychology : core concepts