Kursplan för

Fysik och akustik, 7,5 hp

Physics and acoustics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU066
Kursens benämning
Fysik och akustik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2019-10-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper i matematik och fysik som krävs för senare tekniska kurser och moment vid audionomprogrammet.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • förklara grundläggande begrepp inom mekaniken och relatera dessa till grundläggande vågrörelselära och akustik
  • redogöra för grundläggande egenskaper hos ljud
  • förstå och förklara samband i enkla strömkretsar, samt visa kunskap om grundläggande elsäkerhet
  • förstå innebörden i de matematiska formler och grafer som förekommer inom mekanik, vågrörelselära, akustik och ellära samt att applicera dem
  • förstå, redovisa och utföra enklare fysikaliska mätningar
  • producera vetenskaplig rapport på engelska.

Innehåll

Kursen omfattar två moment:

Fysik och akustik, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Kursen är en översiktskurs som introducerar det naturvetenskapliga arbetssättet inom ämnesområdena mekanik, vågrörelselära, akustik och ellära. Särskild tonvikt läggs vid tolkning av olika typer av grafer. Mekaniken fokuserar på begrepp som hastighet, acceleration, kraft, tryck och överföring av energi och rörelsemängd. Den grundläggande vågrörelseläran innefattar bland annat kunskap om olika typer av vågor, vågutbredning, impedans och fenomen som resonans och stående vågor. Vågrörelselärans tillämpning inom akustiken belyses och begrepp som ljudalstring, ljudtransmission och reflektion tas upp i akustikdelen, där även beräkningar av ljudnivån/ljudstyrkan ingår. Elläran innefattar grundläggande kunskaper om elektriska kretsar, mätning av elektriska storheter samt elsäkerhet.

Fysikaliska mätningar, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar laborationer med fysikaliska mätningar inom ovanstående områden. Laborationerna ska bokföras och redovisas i tabell- och grafform. Redovisning sker i form av inlämning av skriftlig laborationsrapport. Dessutom omfattar momentet räkneövningar i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, räkneövningar och demonstrationer.

Laborationer är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Fysik och akustik, 6 hp
Skriftlig tentamen

Fysikaliska mätningar, 1,5 hp
Skriftliga laborationsrapporter

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Emanuel, Diana C.; Letowski, Tomasz Hearing science
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Jerkert, Jesper Akustik från grunden
Johansson, C. Förberedande kurs i matematik för Audionomprogrammet
Jönsson, A; Johansson, C Tänkesätt inom fysiken
Speaks, Charles E Introduction to sound : acoustics for the hearing and speech sciences