Kursplan för

Audiologisk grundkurs, 7,5 hp

Audiology - Introductory Course, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU070
Kursens benämning
Audiologisk grundkurs
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper för att få en översikt av ämnesområdet audiologi, audionomens yrkesroll och förståelse för hörselskadades situation. Kunskaperna är grunden för kommande kurser inom huvudområdet. Dessutom ska studenten inhämta information om Audionomprogrammet samt om Karolinska Institutets organisation och resurser.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 

  • beskriva audionomens ämnesgrund och yrkesroll
  • fördjupa sig i ett audiologiskt relaterat område och presentera det muntligt
  • redogöra för begreppen counseling och kommunikationen samt deras betydelse i audionomyrket
  • presentera och leda en gruppdiskussion kring counselingrelaterat område

Innehåll

Kursen omfattar två moment:

Audiologi och hörselvård, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Detta moment behandlar området audiologi utifrån det audiologiska ämnes-, forsknings- och verksamhetsområdet. Audionomens ämnesgrund och yrkesroll presenteras, studeras och dokumenteras, utifrån den yrkesetiska koden för audionomer samt utifrån Socialstyrelsens allmänna regler för legitimation. Kommunikation ingår som diskussionsämne och dess betydelse i mötet med patienter. Psykologiska och psykosociala konsekvenser av funktionsnedsättningen för den hörselskadade individen och dennes omgivning diskuteras. Momentet ger dessutom en introduktion till studier vid Karolinska Institutet och Audionomprogrammet samt information om studieteknik.

Verksamhetsförlagd auskultation, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Detta moment fokuserar på det audiologiska verksamhetsområdet i stort. Audionomens yrkesroll och ämnesgrund studeras och dokumenteras i samband med den verksamhetsförlagda auskultationen.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppövningar, seminarier och verksamhetsförlagd auskultation.

Gruppövningar, seminarier och verksamhetsförlagd auskultation är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Audiologi och hörselvård 6 hp
Muntlig tentamen i grupp
Individuell skriftlig uppgift
Muntlig redovisning

Verksamhetsförlagd auskultation 1,5 hp
Muntligt seminarium

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Fogle, Paul T.; Flasher, Lydia V. Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Danermark, Berth d 1951-; Coniavitis Gellerstedt, Lotta d 1944- Att höra till : - om hörselskadades psykosociala arbetsmiljö
Danermark, Berth Att (åter)erövra samtalet : en bok om hörselskada och kommunikation
Nilsson, Björn; Waldemarson, Anna-Karin Kommunikation : samspel mellan människor
Gullacksen, Ann-Christine När hörseln sviktar : om livsomställning och rehabilitering