Kursplan för

Klinisk audiologi 1, 12 hp

Clinical Audiology 1, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT21 , VT22 , VT23
Kurskod
1AU072
Kursens benämning
Klinisk audiologi 1
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-10-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Särskilda behörighetsvillkor enligt utbildningsplanen för Audionomprogrammet 180 hp.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska vara väl förtrogen med konventionella audiologiska mätmetoder. Vidare ska studenten förvärva kunskaper och färdigheter i hörselutredning, tolkning av mätresultat samt praktiska kunskaper genom VFU. Studenten ska kunna uppvisa förmågan att omsätta teoretiska fakta till praktisk kunskap samt även kunna beskriva, förklara och analysera praktiska kunskaper i teoretiska resonemang. Kursen utgör grund för de efterföljande kurserna Klinisk audiologi 2 och Klinisk audiologi 3.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

 • ta anamnes samt ge korrekta och relevanta instruktioner i mätsituationer
 • utföra grundläggande audiologiska mätningar och identifiera hur felkällor kan påverka mätresultaten
 • anpassa mätsituationen utifrån individens behov och förutsättningar
 • dokumentera, jämföra, tolka och förklara resultat från grundläggande audiologiska mätningar så att mottagaren förstår innebörden
 • relatera mätresultat från relevanta hörseltester till olika hörseldiagnoser och bedöma behov av vidare diagnostiska och/eller rehabiliterande åtgärder.

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Hörselutredning, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innefattar teoretiska utgångspunkter för grundläggande audiologiska mätningar samt färdighetsträning som innefattar bl.a. ton- och talaudiometriska mätningar. Mätnoggrannhet granskas utifrån begrepp som reliabilitet och validitet. Tolkning och dokumentation av mätresultat behandlas utifrån anamnes, otoskopi och resultat av audiologisk diagnostik. Kursen fokuserar dessutom på mötet med patienten samt dennes behov av vidare diagnostiska och/eller (re)habiliterande åtgärder.

Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på praktisk träning i hörselmätning med patienten i hörselvården samt tolkning av mätresultat, problemlösning och kritisk granskning. Otoskopi samt träning i att ta anamnes och att ge information och instruktioner till patienten ingår i förberedelserna inför samtliga hörselmätningar.

Individuell fördjupning, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på att dokumentera självständiga uppgifter som speglar både teoretiska och praktiska delar i kursen. Dessa ger träning i såväl sammanställning och dokumentation som tolkning av, reflektion och fördjupning i audiologiska mätresultat kopplat till olika audiologiska patologier. Vidare tränas skriftlig framställning.

Arbetsformer

Färdighetsträning, föreläsningar, seminarier, självtester, VFU och quiz ingår i kursen. , Färdighetsträning, seminarier, självtester, quiz och VFU är obligatoriska. Innan färdighetsträning får genomföras ska respektive självtest vara godkänt. Innan VFU får genomföras ska all färdighetsträning vara godkänd.

Examination

Moment 1: Hörselutredning, 9 hp

 • inlämningsuppgifter
 • skriftlig tentamen
 • närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp

 • kliniska prov
 • närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 3: Individuell fördjupning, 1,5 hp

 • inlämningsuppgift.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.


 

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, examineras löpande under utbildningsinslaget gentemot en bedömningsmall som finns tillgänglig på aktuell lärplattform i samband med kursstart. Närvaro under VFU är obligatorisk. Vid frånvaro ska studenten genomföra motsvarande antal dagar vid senare tillfälle.

För studerande som inte blivit godkänd på VFU erbjuds ytterligare en period av VFU, dvs. totalt två VFU-perioder.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. Vid ett underkännande på VFU ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen,  dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen under vilket studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Gelfand, Stanley A. Essentials of audiology [Elektronisk resurs]
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.