Kursplan för

Klinisk audiologi 2, 9 hp

Clinical Audiology 2, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22
Kurskod
1AU074
Kursens benämning
Klinisk audiologi 2
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-03-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1-2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen bygger vidare på kursen Klinisk audiologi 1. Kursens övergripande mål är att den studerande skall vara väl förtrogen med olika metoder för ton- och talaudiometri, impedansmätningar samt elektrofysiologiska mätningar. Vidare skall studenterna förvärva kunskaper och färdigheter i fördjupad hörselutredning och hörselutredningsplanering, tolkning av mätresultat, hörselvårdsprogram samt praktiska kunskaper genom verksamhetsförlagd utbildning. Kursen utgör grund för kommande kurs Klinisk audiologi 3.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • dokumentera, jämföra, tolka och förklara resultat från olika metoder för ton- och talaudiometri, impedansmätningar och elektrofysiologiska mätningar
  • identifiera hur felkällor kan påverka mätresultat
  • relatera och kritiskt granska mätresultaten i förhållande till tonaudiogrammet och olika hörseldiagnoser
  • diskutera och formulera val av diagnostiska audiologiska mätmetoder kopplade till specifik rimlig diagnos
  • ta anamnes, ge adekvata patientinstruktioner och utföra ton- och talaudiometri, samt under handledning registrera otoakustiska emissioner, utföra impedansmätningar och elektrofysiologiska mätningar
  • beskriva bakgrunden till och innehållet i hörselvårdsprogram

Innehåll

Kursen omfattar två moment:

Hörselutredning, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet introducerar ytterligare ton- och talaudiometriska mätningar, otoakustiska emissionsmätningar samt impedansmätningar och elektrofysiologiska mätningar. Mätnoggrannhet granskas utifrån begrepp som reliabilitet och validitet. Momentet fokuserar även på planering och val av testmetoder i differentialdiagnostiserande syfte. Val av adekvat testbatteri utifrån anamnes, öronstatus och tonaudiogram samt tolkning av mätresultaten behandlas. Problemlösning och kritisk granskning tränas utifrån patientfall och mätresultat. Momentet innehåller även aspekter som kommunikation, patientbemötande och hörselskadeprevention. Stor vikt läggs vid såväl teoretisk förståelse för olika mätmetoder som praktiskt utförande.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på praktisk träning i ton- och talaudiometriska mätningar, mätning av otoakustiska emissioner samt impedansmätning och elektrofysiologiska mätningar. Tolkning av mätresultat och kritisk granskning ingår. Otoskopi, samt träning i att ta anamnes och att ge information och instruktioner till patienten, ingår i förberedelserna inför samtliga mätningar.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, självtester, färdighetsträning och VFU.
 
Seminarier, självtester, färdighetsträning och  VFU är obligatoriska. Innan färdighetsträning får genomföras ska respektive självtest vara godkänt. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Hörselutredning, 6 hp

  • skriftlig tentamen
  • seminarium

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 3 hp

  • aktivt deltagande i VFU

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex
underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För studerande som inte blivit godkänd på VFU erbjuds ytterligare en period, d.v.s. totalt två VFU-perioder.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Gelfand, Stanley A. Essentials of audiology [Elektronisk resurs]
Hall, James W.; Swanepoel, De Wet. Objective assessment of hearing
Metodbok i praktisk hörselmätning Almqvist, Bengt
SAME Handbok i hörselmätning Almqvist, Bengt
Hill, Kathleen Evoked Potentials Part 1: Good Practice and Auditory Brainstem Response (2018)

Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Audiology : diagnosis Roeser, Ross J.; Valente, Michael.; Hosford-Dunn, Holly.
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.