Kursplan för

Klinisk audiologi 3, 7,5 hp

Clinical Audiology 3, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU076
Kursens benämning
Klinisk audiologi 3
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-10-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten har klarat minst 45 hp av Audionomprogrammets termin 1 och 2 och hela Klinisk audiologi 1 och Klinisk audiologi 2.

Student som har underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras, är behörig till VFU först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursenger kunskap om och förståelse för den audiologiska rehabiliteringsprocessen utifrån kliniska aspekter.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • bedöma olika individers kliniska behov av hörselrehabilitering samt utifrån detta argumentera för val av hörselrehabiliterande åtgärder
 • planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hörselrehabiliterande åtgärder utifrån individens behov och förutsättningar 
 • bedöma hörselgångens status inför avtryckstagning samt utföra avtryckstagning under handledning
 • praktisera det professionella samtalet och visa förmåga att anpassa bemötandet till hörselskadade personer och deras anhöriga.

Innehåll

Kursen består av följande moment

Hörselrehabilitering, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Rehabiliteringsplanering belyses utifrån det tvärvetenskapliga begreppet hörselrehabilitering, och undervisning ges om de åtgärdssteg som vidtas i olika faser av rehabiliteringsprocessen. Momentet innefattar bl.a. avtryckstagning, finjustering av hörapparatinställningar, val av öroninsats, utvärdering, journalhantering och dokumentation. Undervisning om professionellt förhållningssätt sker i relation till bl a psykologisk kunskap, självkännedom och empati. Träning av patientbemötande sker i syfte att medvetandegöra det egna förhållningssättet och strukturen i det professionella samtalet. Stor vikt läggs vid följsamhet och empatisk förmåga i mötet med vårdtagaren.

Verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet fokuserar på kliniska färdigheter i hörselrehabilitering inkluderande pedagogisk förmåga och det professionella samtalet. Olika slags färdighetsträning ingår. 

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • föreläsningar
 • quiz
 • färdighetsträning
 • seminarier
 • laboration
 • verksamhetsförlagd utbildning

Färdighetsträning, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriska liksom vissa föreläsningar. Innan färdighetsträningen i avtryckstagning får genomföras ska tillhörande quiz vara godkänt. Innan VFU får genomföras ska färdighetsträningen i avtryckstagning vara utförd.

Examination

Moment Hörselrehabilitering 3 hp

 • seminarier
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

Moment Verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning 4,5 hp

 • inlämningsuppgift
 • verksamhetsförlagd utbildning
 • kliniskt prov
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, examineras löpande under utbildningsinslaget gentemot en bedömningsmall som finns tillgänglig på aktuell lärplattform i samband med kursstart. Närvaro under VFU är obligatorisk. Vid frånvaro ska studenten genomföra motsvarande antal dagar vid senare tillfälle.

För student som inte blivit godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds ytterligare en period av VFU, d.v.s. totalt två VFU-perioder.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. Vid ett underkännande på VFU ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntlig kursvärdering minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Dillon, Harvey Hearing aids
Clark, John Greer. Counseling-infused audiologic care
Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Taylor, Brian; Mueller, H. Gustav. Fitting and dispensing hearing aids
Audiology : treatment Valente, Michael; Hosford-Dunn, Holly; Roeser, Ross J.