Kursplan för

Hörselpedagogik, 7,5 hp

Audiology Education and Learning, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22
Kurskod
1AU077
Kursens benämning
Hörselpedagogik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten har klarat minst 45 hp av Audionomprogrammets termin 1 och 2.

Student som har underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras, är behörig till nytt VFU-tillfälle när den individuella handlingsplanen upprättats och genomförts.

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att introducera olika pedagogiska metoder, strategier och förhållningssätt för att ge studenten verktyg att kunna förmedla kunskap om hörsel för såväl grupper som för enskilda.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • förklara hur lärsituationen kan anpassas till hörselskadade personer och deras anhöriga
  • genomföra gruppundervisning och reflektera över sin egen och andras förmåga att undervisa.

Innehåll


Kursen behandlar ämnet pedagogik med tonvikt på vuxnas och äldres inlärning och lärande. Speciella förutsättningar för att förmedla kunskap till hörselskadade och deras anhöriga ingår i undervisningen. Kursen ger en överblick av modern pedagogik samt diskussion om skillnader mellan förmedling av kunskap till grupper respektive enskilda patienter. Praktiska övningar av att hålla framföranden och undervisa inför grupp ingår. Vidare behandlas rollen som handledare. Sambandet mellan minnesfunktioner och inlärning berörs.

I kursen ingår planering, genomförande och analys av en kortare utbildning i ett audiologianknutet ämne som presenteras för utomstående grupp.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppövningar, gruppundervisning och seminarier. Gruppövningar, gruppundervisningoch seminarier är obligatoriska.

Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination


Muntligt seminarium


Muntlig gruppredovisning och videoanalys

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på kurswebben vid kursstart. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Clark, John Greer. Counseling-infused audiologic care
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Fogle, Paul T.; Flasher, Lydia V. Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists
Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma.

Fördjupningslitteratur

Ginsberg, Sarah M.; Friberg, Jennifer C.; Visconti, Colleen F. Scholarship of teaching and learning in speech-language pathology and audiology : evidence-based education