Kursplan för

Hörselpedagogik, 7,5 hp

Audiology Education and Learning, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU077
Kursens benämning
Hörselpedagogik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-10-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1 och 2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.

Mål

 I kursen introduceras olika pedagogiska metoder, strategier och förhållningssätt för att ge studenten verktyg att kunna förmedla kunskap om hörsel för såväl grupper som för enskilda.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska  studenten  kunna

  • förklara hur lärsituationen kan anpassas till hörselskadade personer och deras anhöriga
  • genomföra gruppundervisning och värdera samt reflektera över sin egen och andras förmåga att undervisa
  • muntligt redovisa en vetenskaplig artikel inom området hörselpedagogik med förmågan att förklara dess innehåll för medstudenter.

Innehåll


Kursen behandlar ämnet pedagogik med tonvikt på vuxnas och äldres inlärning och lärande. Speciella förutsättningar för att förmedla kunskap till hörselskadade och deras anhöriga ingår i undervisningen. Kursen ger en överblick av modern pedagogik samt diskussion om skillnader mellan förmedling av kunskap till grupper respektive enskilda patienter. Praktiska övningar ingår och tekniker tränas för att hålla framföranden och undervisa inför grupp . Vidare behandlas rollen som handledare. Sambandet mellan minnesfunktioner och inlärning berörs.

I kursen ingår planering, genomförande och analys av en kortare utbildning i ett audiologianknutet ämne som presenteras för utomstående grupp.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

  • föreläsningar
  • gruppövningar
  • gruppundervisning
  • seminarier.

Gruppövningar, gruppundervisning och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom

  • muntligt seminarium
  • muntlig gruppredovisning och videoanalys
  • närvaro vid obligatorisktutbildningsinslag.

 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntlig kursvärdering minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Clark, John Greer. Counseling-infused audiologic care
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Fogle, Paul T.; Flasher, Lydia V. Counseling skills for speech-language pathologists and audiologists
Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma.

Fördjupningslitteratur

Ginsberg, Sarah M.; Friberg, Jennifer C.; Visconti, Colleen F. Scholarship of teaching and learning in speech-language pathology and audiology : evidence-based education