Kursplan för

Grundläggande laboratoriemetodik, 6 hp

Basic Laboratory Science, 6 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT13
Kurskod
1BA000
Kursens benämning
Grundläggande laboratoriemetodik
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Programnämnden för Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin
Datum för fastställande
2007-10-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2017-09-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som anges i utbildningsplan för Biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom laboratoriemetodik.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • utföra laborativt arbete noggrant och systematiskt utifrån givna metodbeskrivningar och säkerhetsbestämmelser
  • förstå och utföra kemiska beräkningar
  • behärska användningen av basal laboratorieutrustning
  • veta hur man inhämtar kunskap från olika källor samt kritiskt värderar denna.
  • veta hur man identifierar ett problem som ska studeras.
  • veta hur man redovisar en undersökning skriftligt samt muntligt enligt vetenskaplig struktur.
  • veta hur man på en grundläggande nivå dokumenterar, analyserar och redovisar resultat utifrån vald metod (exempelvis statistiska analyser, tabeller och grafer)
  • veta hur man på en grundläggande nivå granskar ett skriftligt vetenskapligt arbete samt opponerar på en muntlig framställning.

Innehåll

Studenterna ska lära sig att använda basal laboratorieutrustning samt arbeta utifrån givna metodbeskrivningar och säkerhetsbestämmelser. Lösningsberedning ingår för att belysa olika lösningars egenskaper. Kemiska beräkningar såväl som central- och spridningsmått samt normalfördelning i statistik är viktiga moment i kursen. Studenten ska utföra, dokumentera, analysera samt diskutera olika metoder och analyser inom diagnostisk laboratorieverksamhet och få en god uppfattning om och förståelse för tillförlitliga analysresultat.. För att vidare utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt ska studenten även närvara vid presentation av ett examensarbete, läsa det samt skriva en vetenskaplig sammanfattning.

Följande moment ingår:

- Laborationer och skriftliga rapporter, 2hp
- Praktisk examination, 4hp

Laborationer och skriftliga rapporter, 2 hp Laborationer, laborationsrapporter och populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbete Praktisk examination, 4 hp Praktisk examination

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Studenten skall dokumentera laborativa moment i egen arbetsbok samt redogöra för laborationerna i form av rapporter.

Examination

Examinationen utföres som ett praktiskt prov, och är den del av kursen som ligger till grund för slutgiltigt betyg.
Samtliga laborationer och seminarier, inklusive laborationsföreläsningarna i kursen är obligatoriska. Laborationsrapporter skrivs enligt anvisningar till varje laboration och måste vara godkända. Närvaro vid presentation och en godkänd sammanfattning av ett examensarbete är obligatoriskt.

De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om den studerande ej är godkänd efter fyra provtillfällen rekommenderas denne att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, och får därefter delta vid ytterligare två provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats på kursen. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle. Vid frånvaro av de obligatoriska momenten i kursen (laborationer och seminarier, samt laborationsföreläsningarna) görs en överenskommelse mellan studerande och ansvarig lärare angående kompensation.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT13. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT18 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ringsrud, Karen Munson; Linné, Jean Jorgenson Linné & Ringsrud's Clinical laboratory science : the basics and routine techniques Turgeon, Mary L.
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaper
Burnett, David; Crocker, John The science of laboratory diagnosis