Kursplan för

Vetenskaplig metodik 1, 3 hp

Scientific Methodology 1, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT18 , HT23
Kurskod
1BA083
Kursens benämning
Vetenskaplig metodik 1
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2023-06-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Mål

Kursens övergripande mål är att lägga grunden för det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar biomedicinska analytikerprogrammet. Under utbildningens gång sker en kontinuerlig utveckling av studentens vetenskapliga förmågor och förhållningssätt i enlighet med programmets vetenskapliga progressionstrappa. En fördjupning i vetenskaplig metodik och statistik äger rum under kursen vetenskaplig metodik 2 i utbildningen.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för huvuddragen i naturvetenskapens utveckling
 • förklara och tillämpa grundläggande vetenskapliga begrepp
 • redogöra för grunderna i vetenskaplig metodik inklusive forskningsprocessen

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera hypoteser och kritiskt analysera slutsatser
 • tillämpa deskriptiv statistik                                                        
 • källkritiskt söka information
 • diskutera medicinsk historia, etiska frågeställningar och lika villkor
 • uttrycka sig tydligt i skrift med relevanta termer
   

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt, som innefattar kritiskt tänkande och reflektion, i sitt lärande

Innehåll

Vetenskaplig teori och metod inklusive statistisk bearbetning och litteraturprojekt.

 

Arbetsformer

Kursen ges i form av självstudier, seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgift, grupp- och tvärgruppsredovisningar. Betyg: G / U 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Redovisningen av litteraturprojektet, vilket omfattar inlämningsuppgift, grupp- och tvärgruppsredovisning, är obligatorisk.
Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan student och ansvarig lärare angående kompensation. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången höstterminen 2023 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med höstterminen 2025 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
undervisning på engelska kan förekomma

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv

Annan obligatorisk litteratur

Utdrag ur böcker/ texter. Kopior finns tillgängliga under kursen.