Kursplan för

Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik, 8 hp

Physiological and Medical Laboratory Diagnostics, 8 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT18 , HT20
Kurskod
1BA098
Kursens benämning
Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden Labmed
Datum för fastställande
2016-05-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2016

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla en grundläggande insikt i den biomedicinska analytikerns roll i hälso- och sjukvården, samt förståelse för betydelsen av fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • Redogöra för olika analys- och undersökningsmetoder inom prov- och patientbaserad diagnostik och betydelsen av dessa för fastställande av diagnos.

Färdighet och förmåga
  • tillämpa gällande säkerhetsbestämmelser och hygienföreskrifter.
  • under handledning kunna utföra grundläggande analyser och undersökningar inom prov- och patientbaserad diagnostik.
  • redogöra för, tolka, kritiskt granska och dokumentera analyser och undersökningar på ett vetenskapligt sätt.
  • söka och välja relevant information samt presentera resultat muntligt och skriftligt enligt givna anvisningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över sin roll som blivande biomedicinsk analytiker med avseende på kommunikation,lika villkor och vårdetik.
  • reflektera över den biomedicinska analytikerns roll i förhållande till kund/patient inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moment. 

Introduktion till den biomedicinska analytikerns profession, 2 hp
Moment 1 består av ett projektarbete kring diagnostik av olika sjukdomar. Projektet ger en introduktion till ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt samt belyser den biomedicinska analytikerns profession.
Projektarbetet innehåller dels informationssökning, studiebesök på laboratorier och/eller
kliniker, rapportskrivning och muntlig presentation av arbetet. I projektarbetet ingår även reflektion av den egna rollen i ett grupparbete och den framtida rollen som biomedicinsk analytiker.

Provanalyser inom laboratoriemedicinsk diagnostik, 3 hp
Moment 2 består huvudsakligen av laborationer med vanligt förekommande analyser av patientprover. Momentet är även kopplat till kursen Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion. Studenten förvärvar grundläggande kunskap om den biomedicinska analytikerns arbete inom laboratoriemedicin.
 

Patientundersökningar inom fysiologisk diagnostik, 3 hp
I moment 3 ingår föreläsningar, praktiska övningar och seminarier kring kliniskt fysiologiska undersökningar som omfattar framför allt funktionen i hjärta, lungor och cirkulation. Momentet är även kopplat till innehållet i kursen Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion. Studenten förvärvar grundläggande kunskap om den biomedicinska analytikerns arbete inom fysiologisk diagnostik avseende de vanligast förekommande undersökningsmetoderna. 
 

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av grupparbeten, föreläsningar, projektarbete, studiebesök, laborationer, fysiologiska undersökningar och seminarier. Studenten skall dokumentera prov- och patientbaserad diagnostik i egen arbetsbok. Dessutom skall studenten skriva laborationsrapporter utifrån givna anvisningar.
 

Examination

Momentet "Introduktion till den biomedicinska analytikerns profession" examineras med genom skriftlig och muntligt presentation av projektarbete inom diagnostik.
Momentet "Provanalyser inom laboratoriemedicinsk diagnostik" examineras genom deltagande och laborationsrapport. Den slutliga examineringen sker genom att studenten skriver en laborationsrapport utifrån givna resultat i en tentamensal.
Momentet "Patientundersökningar inom fysiologisk diagnostik" examineras genom aktivt deltagande, en skriftlig tentamen och en praktisk examination.

För betyget G på hela kursen krävs G i samtliga moment.

Samtliga laborationer, patientundersökningar, grupparbeten och seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro i samband med seminarium görs en överenskommelse mellan studenten och ansvarig lärare angående en ersättningsuppgift. Vid frånvaro i samband med laborationer och undersökningar, skall studenten genomföra dessa vid ett senare tillfälle. Vid underkänd laboration har studenten möjlighet att göra om laborationen vid ett senare tillfälle.

Ett omexaminationstillfälle ges i anslutning till kursen samt under en omtentamensvecka i augusti. 
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterliggare fem provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter 1BA078 Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik. Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Turgeon, Mary Louise Linné & Ringsrud's clinical laboratory science : concepts, procedures, and clinical applications

Rekommenderad kurslitteratur