Kursplan för

Cell- och molekylärbiologi 1, 6 hp

Cell- and Molecular Biology 1, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT18 , VT20 , VT23
Kurskod
1BA129
Kursens benämning
Cell- och molekylärbiologi 1
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-10-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om den eukaryota cellens struktur och funktion samt dess interaktion med omgivningen.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara hur cellens interna organisation är uppbyggd och fungerar för att upprätthålla cellulär homeostas
 • redogöra för nukleinsyrornas kemiska uppbyggnad, omsättning och organisation.
 • förklara basala genetiska mekanismer i relation till cellens och nukleinsyrornas organisation och funktion
 • förklara hur cellen kan adaptera sig till sin omgivning i relation till andra celler och extracellulär matrix, genom kommunikation med denna
 • förklara hur man kan analysera nukleinsyror med hjälp av Polymerase Chain Reaction (PCR)

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för inhämtad kunskap på ett organiserat sätt med användande av relevanta termer
 • utföra en analys av nukleinsyror
 • tolka och redogöra för analysresultat på ett vetenskapligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 • uppvisa ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt till litteratur och andra källor till lärande

Innehåll

I kursen ingår

 • nukleinsyrornas kemiska uppbyggnad samt nukleotidmetabolismen
 • organisation av DNA i cellkärnan och dess funktion under replikation
 • hur gener uttrycks;  transkription och translation
 • hur proteiner transporteras, modifieras och sorteras för att nå sin destination samt vesikeltransport
 • cellytan, cellers kontakt och kommunaktion med sin omgivning, andra celler samt extracellulär matrix
 • cellsignalering via signalmolekyler och receptorer och olika signalvägar
 • cellcykeln och dess reglering samt vad som styr celldelning och celldöd
 • introduktion till klassisk genetik i form av genomgång av nedärvningsprinciper för monogena sjukdomar samt tolkning av pedigree
 • ett laborativt moment där nukleinsyror analyseras med hjälp av Polymerase Chain Reaction (PCR)

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, självstudier samt laboration.
Studenterna kommer under seminarierna diskutera olika cellbiologiska frågeställningar utgående från vetenskapliga översiktsartiklar, litteraturstudier och ljudföreläsningar. Det laborativa arbetet dokumenteras i en arbetsbok.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt godkänt laborationsmoment. Betyg: U/G.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Seminarier och laboration är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen. Undervisning på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är faststllda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Alberts, Bruce Molecular biology of the cell
Vetenskapliga översiktsartiklar