Kursplan för

Biokemi, 10 hp

Biochemistry, 10 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT18 , VT19 , VT22 , HT23 , VT24
Kurskod
1BA131
Kursens benämning
Biokemi
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2018-10-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper inom biokemi.

Kunskap och förståelse:

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för olika biomolekylers uppbyggnad och resonera kring samband mellan struktur och funktion 
  •  beskriva enzymers funktioner samt förklara olika typer av enzymreglering
  • beskriva membraners uppbyggnad och egenskaper samt identifiera och jämföra olika typer av transport över membraner.
  • redogöra för cellens omsättning av biomolekyler (proteiner, kolhydrater och lipider) och diskutera hur processerna regleras normalt och i vissa patologiska tillstånd

Färdighet och förmåga:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa teoretiska kunskaper praktiskt i samband med laborationer
  • uttrycka sig tydligt i tal och skrift med för ämnesområdet relevanta termer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • uppvisa ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt till litteratur och andra källor till lärande

Innehåll

Kursen är uppdelad i 3 olika moment.

  • Moment 1: Biomolekyler, struktur och funktion
  • Moment 2: Basal metabolism
  • Moment 3: Integrering av metabolism

Biomolekyler, struktur och funktion, 2.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår proteiners, lipiders och kolhydraters uppbyggnad och egenskaper.  Proteiners roll som transportörer och katalysatorer och deras reglering, med exempel från cellmetabolismen diskuteras. Kursen omfattar även lipiders egenskaper för att förstå hur membraner är uppbyggda, proteiners viktiga roll i membrantransport . En laboration utförs och resultaten dokumenteras och analyseras.

Basal metabolism, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 omfattar basal metabolism av kolhydrater, lipider och aminosyror. Även cellens signaltransduktionssystem ur biokemisk synvinkel samt mitokondriens roll i cellens energiproduktion ingår.

Integrerad metabolism, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 omfattar integrering av moment 1 (proteiners struktur och funktion) och moment 2 (basal metabolism) ur ett fysiologiskt perspektiv samt hur metabolismen regleras normalt och i vissa patologiska tillstånd. Olika delar i metabolismen kopplas samman för en helhetssyn kring cellens energiomsättning. Även proteiners egenskaper, som enzymer och transportproteiner, ur ett fysiologiskt perspektiv belyses. Momentet består även av en integrerande hemtentamen med muntlig individuell uppföljning.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier med webbaserat material, laboration, och seminarier med gruppdiskussioner.
Laborativt arbete dokumenteras i egen arbetsbok och i skriftlig inlämningsuppgift enligt anvisningar.

Examination

Moment 1 examineras med en digital examination samt genom godkänt laborationsmoment och kan ges betyg U eller G.
Moment 2 examineras med en digital examination och kan ges betyg U eller G.
Moment 3 examineras genom grupphemtentamen med efterföljande muntlig individuell examination och kan ges betyg U eller G. För att få delta i sluttentamen krävs att tentamina för moment 1 och 2 är godkända.

För betyget G på hela kursen krävs minst G i samtliga moment.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Laborationer är obligatoriska.Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan student och ansvarig lärare angående kompensation. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry