Kursplan för

Medicinsk kemi, 6 hp

Medical Chemistry, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT18 , VT20 , VT21 , HT23
Kurskod
1BA132
Kursens benämning
Medicinsk kemi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2023-06-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Mål

Kursen syftar till att lägga den teoretiska och praktiska grunden i kemi som krävs för kommande studier i biokemi och tillämpning av laboratoriemedicinsk metodik under utbildningen. I ett vidare perspektiv lägger kursen grunden för både yrkesverksamhet och fortsatta studier på avancerad nivå. Under kursen kopplas kunskaper i kemi till fysiologiska och patofysiologiska processer i människokroppen.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och tillämpa begreppen bindning, reversibla processer och kemisk jämvikt
  • redogöra för funktionella grupper och deras egenskaper i organisk kemi
  • redogöra för olika typer av kemiska reaktioner
  • redogöra för centrala delar i uppbyggnaden av biomolekyler
  • förklara och tillämpa syra-bas-jämvikter och buffertsystem, och sätta dessa i ett fysiologiskt perspektiv
  • tillämpa termodynamiska lagar och redoxsystem, och relatera till deras roll i cellens energiförsörjning

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa teoretiska kunskaper praktiskt i samband med laborationer
  • undervisa medstudenter i samband med laborationer
  • uttrycka sig tydligt i skrift med för ämnesområdet relevanta termer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt i sitt lärande

Innehåll

Kursen är uppdelat i två moment:

Grundläggande kemi, syra/bas och energi, 5.0 hp

Betygsskala: GU

I detta moment ingår molekylers uppbyggnad och egenskaper, kemisk bindning och kemiska reaktioner för att förstå samverkan mellan vatten och andra molekyler.

Jämviktsrelationer mellan syror och baser med tonvikt på fysiologiska buffertars egenskaper och begränsningar ingår i kursen för att belysa jämvikt och jämviktsförskjutning.

Att förstå innebörden av termodynamikens lagar utgör en viktig del, likaså att utifrån energiförändringen i ett system kunna avgöra biologiska processers spontanitet.

Redox-reaktioners centrala roll i energiflödet studeras och exemplifieras med redoxpar från andningskedjan, kopplat till ett fysiologiskt perspektiv.

 

Laborationer, 1.0 hp

Betygsskala: GU

I detta moment ingår två laborationer,med anknytning till basala kemiska analysmetoder. Resultaten analyseras, granskas och sammanställs i en skriftlig reflektionsuppgift.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar, seminarier och laborationer där det ingår att studenter handleder varandra.
Laborativt arbete dokumenteras i egen arbetsbok, samt i reflektionsuppgift.

Examination

Momentet "Grundläggande kemi syra/bas och energi" examineras individuellt med en skriftlig tentamen. Betyg G/ U.

Momentet "Laborationer" examineras genom aktivt deltagande i laborationer, handledning av medstudent och skriftliga laborationsreflektioner. Betyg G/ U.

För betyg G på hela kursen krävs G på båda momenten.

Samtliga laborationer i kursen är obligatoriska. Reflektionsuppgifter i samband med laborationerna skrivs enligt anvisningar. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången vårterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2026 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Fundamentals of general, organic, and biological chemistry McMurry, John; Ballantine, David S.; Hoeger, Carl A.; Peterson, Virginia E.; Madsen, Sara; Meert, Christel; Pearson, Andrew
Laborationskompendium samt webbaserat material