Kursplan för

Avancerad klinisk fysiologisk diagnostik, 7,5 hp

Advanced Clinical Physiological Diagnostics, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT18 , VT19 , VT20
Kurskod
1BA137
Kursens benämning
Avancerad klinisk fysiologisk diagnostik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2016-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2019-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Godkänt i kurserna fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik, nuklearmedicinsk diagnostik och neurofysiologisk diagnostik vid biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi eller motsvarande.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska fördjupa sina metodologiska och diagnostiska kunskaper i en valbar metod inom klinisk fysiologisk diagnostik. Kursen omfattas huvudsakligen av verksamhetsförlagd utbildning och lägger stor vikt vid metodområdets vetenskapliga förankring och kvalitetssäkring.
Kursen ska även ge en ökad förmåga till samverkan såväl intra- som interprofessionellt.

Kunskaper och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för aktuellt metodområde och dess vetenskapliga grund
  • Beskriva och diskutera hur externt och internt kvalitetssäkringsarbete bedrivs i verksamheten och vad detta arbete innebär för det aktuella metodområdet

Färdigheter och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förbereda och/eller genomföra undersökningar inom aktuellt metodområde
  • Självständigt söka, kritiskt granska och bedöma aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom metodområdet
  • Undervisa och informera olika grupper
  • Visa förmåga till intra- och interprofessionell samverkan i en klinisk miljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående och vårdpersonal
  • Reflektera över sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen inom metodområdet
  • Reflektera över värdet av intra- och interprofessionell samverkan
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen omfattas till största delen av verksamhetsförlagd utbildning inom aktuellt metodområde. Studenten väljer något av följande metodområden: ekokardiografisk diagnostik, kärldiagnostik, arytmidiagnostik, sömnapnédiagnostik, kardiologisk MR-diagnostik, invasiv hjärtdiagnostik, nuklearmedicinsk diagnostik, neurofysiologisk diagnostik, barnfysiologisk diagnostik, idrottsfysiologi eller lungfysiologisk diagnostik. Studenten ska fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper och relatera detta till vetenskaplig forskning inom valt metodområde. Beroende på vilken metod studenten väljer blir det antingen en fördjupning av en för studenten redan känd metod eller en breddning av en för studenten helt ny metod. Detta är också anledningen till att inom vissa metoder förväntas studenten självständigt genomföra undersökningar (t ex ultraljud hjärta) medan det inom andra metoder inte förväntas att studenten utför undersökningar självständigt (t ex MR-hjärta). Ibland kan önskat metodområden inte erbjudas p g a platsbrist.
En viktig del i kursen utgörs av den muntliga presentation av valt metodområde som studenten ger i slutet av kursen. Studenten ska skriva en rapport som behandlar det aktuella metodområdet och dess vetenskapliga förankring inkluderande kvalitetssäkring. Studenten ska också reflektera över samverkan mellan patienter och deras närstående och olika personalkategorier inom hälso- och sjukvården.

Arbetsformer

Kursen omfattas huvudsakligen av verksamhetsförlagd utbildning och rapportskrivning inklusive litteraturstudier samt seminarier. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har studenten en handledare men förväntas till stor del att själv söka och sammanställa information för sin muntliga presentation och skriftliga rapport. Under den kliniska praktiken för studenten en loggbok där studentens individuella progress av lärandemålen analyseras.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom en muntlig redovisning (betyg U/G) och en skriftlig rapport (betyg U/G) om aktuellt metodområde. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras genom att yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (betyg U/G). Dessutom bedöms studentens progression och individuella prestation utifrån loggboken (betyg U/G). För att erhålla betyg G på hel kurs krävs betyg G i samtliga examinationer.

Möjlighet till omexamination ges enligt anvisningar från kursansvarig.
Vid underkänd klinisk praktik har studenten möjlighet att göra om denna vid ett tillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen

Övriga föreskrifter

Kursen utvärderas i enlighet med Karolinska Institutets riktlinjer för kursutvärdering.

Litteratur och övriga läromedel

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi Jonson, Björn; Wollmer, Per
Annan litteratur relevant för kursens metodområde kan förekomma