Kursplan för

Intensivvård, klinisk utbildning, 1,5 hp

Intensive Care, Clinical Education, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18 , HT19 , HT20
Kurskod
1BA139
Kursens benämning
Intensivvård, klinisk utbildning
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-04-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2019-03-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 105 hp från termin 1-4 vid biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Studenten ska förvärva kunskaper om såväl teoretisk som praktisk omvårdnad inom akut eller intensivvård.

Kunskap och förståelse:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Reflektera över rutiner och tillvägagångssätt på intensiv- och akutvårdsavdelningar
  • Beskriva hur fysiologiska undersökningar ingår i diagnostiken vid akut- och intensivvård och därmed förstå sin egen yrkesroll i detta arbete.

Färdighet och förmåga:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Tillämpa hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal (S-HLR) på vuxen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående och vårdpersonal.
  • Reflektera över den intra- och interprofessionella samverkan i klinisk miljö.

Innehåll

Kursen huvudsak består av teoretiska föreläsningar och S-HLR samt verksamhetsintegrerat lärande på en intensivvårds- eller akutvårdsavdelning.

Arbetsformer

Kursen ges i form av introducerande föreläsning om akutsjukvård och S-HLR utbildning följt av verksamhetsintegrerat lärande på en akut eller intensivvårdsavdelning där studenterna framförallt studerar arbetsrutinerna. Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten skriftligt reflektera över mötet med den akut sjuka patienten samt det interprofessionella samarbetet mellan olika personalkategorier.

Examination

Examination sker genom att studentens närvaro och förhållningssätt under VFU utvärderas och dokumenteras i ett bedömningsformulär, betyg U/G, samt genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, betyg U/G och genomförd S-HLR utbildning.

Vid underkänd klinisk praktik har studenten möjlighet att göra om denna vid ett tillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vårdhandboken

Rekommenderad litteratur