Kursplan för

Neurofysiologisk metodik, 4,5 hp

Neurophysiological Methodology, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT18 , HT24
Kurskod
1BA142
Kursens benämning
Neurofysiologisk metodik
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Medverkande institutioner
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-04-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2024-03-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 45 hp från termin 1 och 2 i biomedicinska analytikerprogrammet

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om undersökningsmetoder inom klinisk neurofysiologi och även om översiktlig diagnostik och patofysiologi inom fältet.

Kunskap och förståelse:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara anatomiska strukturer och basal neurofysiologisk funktion relaterade till kliniskt neurofysiologiska undersökningsmetoder
 • Redogöra för förekomst, orsak, prevention, symtom, diagnos, behandling och prognos för relevanta sjukdomstillstånd inom klinisk neurofysiologi
 • Beskriva de vanligast förekommande undersökningsmetoderna inom klinisk neurofysiologi samt förklara de fysikaliska principerna bakom dessa

Färdighet och förmåga:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för undersökningar såsom EEG och ENeG
 • Identifiera basala patologiska undersökningsresultat vid de mest frekventa undersökningarna inom klinisk neurofysiologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Översiktligt redogöra för de speciella patientbemötanden och hänsynstaganden som krävs vid genomförandet av de undersökningar som beskrivs i kursen

Innehåll

Följande områden diskuteras och studeras under kursen:

 • Neuroanatomi och basal neurofysiologi
 • Elektrofysiologisk mätteknik vid neurofysiologiska undersökningar
 • EEG: Teoretisk bakgrund, normalt EEG, åldersutveckling, hjärnans sjukdomar och patologiska fynd. EEG vid epilepsi och neonatal-EEG
 • ENeG och EMG: Teoretisk bakgrund, sjukdomar i perifera nervsystemet (PNS) och muskler. ENeG vid perifera funktionsstörningar som Carpal Tunnel Syndrome (CTS) och konduktionsstörningar
 • Evoked potentials: Teoretisk bakgrund, MS och ryggmärgssjukdomar, synsystemet: Visual Evoked Potentials (VEP) och elektroretinografi (ERG), övriga evoked potentials, kortikal stimulering
 • Kvantitativa sensibilitetsmätningar: Vibrametri, temperatursinnesmätning
 • Autonoma funktionsstörningar och funktionstester
 • Sömn och sömnstörningar: EEG under sömn, sömnstadieindelning, sömnens fysiologi och sömnstörningar, sömnapnésyndrom och sömnapnéregistreringar
 • Diskutera hur man tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar, demonstrationer, laborationer och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, betyg U/G.
Samtliga demonstrationer, laborationer och seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro av obligatoriska moment görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare om kompensation av frånvaro.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången HT24. Examination enligt denna kursplan ges sista gången HT27 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.  

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Jonson, Björn; Wollmer, Per; Brauer, Kerstin Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi

Rekommenderad litteratur

Följande litteratur rekomenderas som komplettering till båda momenten

Martini, Frederic.; Nath, Judi Lindsley.; Bartholomew, Edwin F. Fundamentals of anatomy & physiology Fundamentals of anatomy and physiology
Martini, Frederic.; Welch, Kathleen; Martini, Frederic. A&P applications manual A and P applications manual
Andersson, Thomas; Solders, Göran Neurofysiologi