Kursplan för

Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 3 hp

Project Work in Biomedical Laboratory Science, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18 , HT19 , HT20
Kurskod
1BA143
Kursens benämning
Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-04-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2020-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 45 hp från termin 1 och 2 vid Biomedicinska analytikerprogrammet

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Studenten ska på en basal nivå kunna planera, genomföra, utvärdera och rapportera en undersökning av en metods tillförlitlighet (mätosäkerhet)

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för begreppet mätosäkerhet inom biomedicinsk laboratorievetenskap
 • visa förståelse för orsaker till variation i mätdata
 •  visa förståelse för begreppet biologisk variation och dess betydelse för t ex referensvärden
 • visa förståelse för sambandet mellan forskning och metodutveckling inom biomedicinsk laboratorievetenskap

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 •  veta hur man använder redan befintlig kunskap för att beskriva nya förhållanden
 •  veta för hur man definierar en vetenskaplig frågeställning
 • under handledning och enligt vetenskaplig struktur planera, genomföra och redovisa ett avgränsat projekt såväl skriftligt som muntligt
 • veta hur man tillämpar grundläggande statistisk analys för bestämning av mätosäkerhet
 • på en grundläggande nivå kritiskt granska och muntligt opponera på en medstudents projektarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • resonera om etiska aspekter och vetenskapligt förhållningssätt
 • visa basal förmåga att kommunicera med hjälp av relevanta termer rörande mätosäkerhet
 • visa förståelse för det egna behovet av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Projektarbetet genomförs med anknytning till inhämtade kunskaper under programmets tidigare kurser som omfattar klinisk fysiologisk diagnostik och utgör en del av kunskapsgrunden för examensarbete inom huvudområdet.

Den aktuella kursen ligger inom kvalitetssäkringsområdet och forskningsmetodik med fokus på undersökning av mätmetoders tillförlitlighet (mätosäkerhet) och tillämpning av basala statistiska metoder samt rapportskrivning.
Studenten ska på en basal nivå utforma och genomföra ett avgränsat projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap för att undersöka en mätmetods tillförlitlighet (mätosäkerhet). Studenten inhämtar självständigt kunskap inom metodområdet genom litteraturstudier och relevanta vetenskapliga artiklar samt formulerar ett syfte utifrån frågeställning/hypotes. Studenten utformar en projektplan som diskuteras innan datainsamlingen påbörjas. Efter genomförd datainsamling enligt projektplanen utför studenten statistisk analys samt sammanställer, beskriver och tolkar resultatet enligt riktlinjer för vetenskapligt skrivande. I rapporten ska även kortfattade etiska aspekter inkluderas. Studenten rapporterar arbetet muntligt och skriftligt samt utför kritisk granskning av en medstudents arbete.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Examination

Kursen examineras genom seminarier (redovisning och opposition av projektarbete); betyg U/G och skriftlig projektrapport; betyg U/G.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplan

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Litteratur och övriga läromedel

Rekomenderad litteratur

Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Bring, Johan; Taube, Adam; Wikman, Per Introduktion till medicinsk statistik