Kursplan för

Instrumentell teknik, 4,5 hp

Instrumental Technique, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Kurskod
1BA144
Kursens benämning
Instrumentell teknik
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-04-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 45 hp från termin 1 och 2 i biomedicinska analytikerprogrammet, inkl. godkänt i moment ”Grundläggande laboratoriemetodik”  i  kursen laboratoriemetodik i kemi och biokemi (s.k. praktiskt prov).

Mål

Kursen ska ge studenten kunskap i att hantera apparater/mätutrustning på laboratorier/kliniker på ett korrekt och säkert sätt. Studenten ska också få en förståelse för ett mätvärdes trovärdighet och noggrannhet som ett led i att utveckla förmåga att kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra översiktligt för uppbyggnad och verkningssätt för vanligt förekommande laboratorieutrustning
  • jämföra olika metoder och olika instrument för kvantitativa analyser
  • visa förmåga att identifiera och beskriva faktorer som påverkar mätkvalitet
  • känna till aktuella metoder för kvalitetssäkring inom kliniskt arbete
  • redogöra för joniserande strålnings uppkomst, egenskaper och dess verkan på biologisk vävnad samt gällande föreskrifter vid arbete med radionukleider

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Utföra kontroll och kalibrering av ett enkelt mätsystem samt beskriva och dokumentera avvikelser
  • Visa förmåga att använda i kursen beskrivna matematiska formler/modeller
  • tillämpa grundläggande statistik för bestämning av mätosäkerhet som vid systematiska och slumpmässiga fel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkäng kurs ska studenten kunna:

  • Visa förmåga att behandla resultat med ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om instrument och mätresultat

Innehåll

Kursen inleds med en uppföljning av den apparatanvändning som förekommit under utbildningens första år. Därefter studeras olika mätsystems konstruktion och funktion – i första hand sådana där ljus växelverkar med materia.
Jämförelser mellan olika metoder för kvantitativa analyser och jämförelser mellan olika instrument är en central del i kursen.
Statistiska metoder används för att säkerställa skillnader mellan metoder och mellan instrument. Orsaker till konstaterade skillnader analyseras och diskuteras.
Kontroll och kalibrering av mätsystem utförs, och frågor kring kvalitetssäkring tas upp.
Inom radiofysik skall studenten förvärva kunskaper om olika strålningstyper, enhetsbegrepp, aktivitetsberäkning, spektra för beta- och gamma-nuklider, quenching/effektivitet och om användning av mätinstrument för olika radionuklider på laboratorier. Ett viktigt moment i kursen är de lagstiftade säkerhetsföreskrifter och regler som gäller vid arbete med radionuklider.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och grupparbeten. Studenten skall dokumentera laborativt arbete i egen arbetsbok.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig sluttentamen. 
Laborationer, seminarier och grupparbeten är obligatoriska. Vid frånvaro av obligatoriska moment görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare om kompensation av frånvaro.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle
räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Vid underkänd laboration har studenten möjlighet att göra om laborationen en gång vid nästa kurstillfälle.

 

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplan

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Rekomenderad literatur

Principles and techniques of biochemistry and molecular biology Wilson, Keith; Walker, John
Simonsen, Flemming Analysteknik : instrument och metoder Lindegren, Roger