Kursplan för

Cell- och molekylärbiologi 2, 12 hp

Cell and Molecular Biology 2, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18 , HT20
Kurskod
1BA146
Kursens benämning
Cell- och molekylärbiologi 2
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-04-26
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2020-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 45 hp från termin 1 och 2 i biomedicinska analytikerprogrammet, inkl. godkänt i moment "Grundläggande laboratoriemetodik"  i  kursen laboratoriemetodik i kemi och biokemi (s.k. praktiskt prov).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få en god förståelse för den eukaryota cellen och dess genom samt tillägna sig grundläggande kunskaper i hur man arbetar med celler och nukleinsyror i olika analyser.  Studenten ska även träna sitt vetenskapliga förhållningssätt genom planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av ett laborativt projekt enligt programmets vetenskapliga progressionstrappa.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara hur celler samspelar med och påverkas av sin miljö
 • jämföra uppbyggnad struktur och innehåll i eukaryota och prokaryota genom, samt utförligt förklara principerna för genexpression och dess reglering
 • på ett övergripande sätt förklara de mekanismer som ligger bakom förändringar i genomet samt hur celler hanterar detta
 • förklara grundläggande principer för hur nukleinsyror kan renas och analyseras på olika sätt
 • redogöra för hur man med god sterilteknik odlar eukaryota celler in vitro, samt diskutera olika parametrar som kan påverka resultatet

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera ett problem som ska studeras i form av syfte och frågeställning samt planera ett avgränsat laborativt projekt
 • tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att systematiskt utföra grundläggande tekniker inom molekylärbiologi och cellodling utifrån givna metodbeskrivningar
 • analysera och kritiskt utvärdera erhållna resultat och på en grundläggande nivå dokumentera och redovisa resultat utifrån vald metod (exempelvis statistiska analyser, tabeller och grafer)
 • redovisa ett avgränsat projekt skriftligt enligt vetenskaplig struktur
 • på en grundläggande nivå kritiskt granska en medstudents skriftliga projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt
 • söka kunskap från olika källor samt kritiskt värdera den
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen är uppdelad i 4 moment:

Cell- och molekylärbiologisk teori, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Under teorimomentet behandlas den eukaryota cellen med fokus på hur celler påverkas av sin miljö både in vivo och in vitro.  Organisation, innehåll och funktion av eukaryota och prokaryota genom ingår där stor vikt ligger på reglering av genexpression. Hur skador och förändringar i genomet kan uppstå genom mutationer och rekombinationshändelser, hur celler kan hantera det och vad detta kan få för konsekvenser diskuteras.

Metodikteori; molekylärbiologi samt cellodling, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Under metodikavsnittet behandlas grundläggande principer för molekylärbiologisk metodik såsom rening av nukleinsyra, genkloning, genbibliotek, vektorsystem, hybridiseringstekniker samt PCR-baserad metodik.

Här ingår även den teoretiska grunden för hur man odlar celler in vitro med moment som sterilteknik, uppbyggnad, funktion och underhåll av LAF/sterilbänk, steriliseringsutrustning och olika steriliseringsmetoder samt förebyggande åtgärder för att undvika kontamination av cellkulturer och hur en kontaminerad cellkutur påverkas och kan behandlas.

Laborationer, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Laborationerna utförs som ett sammanhängande projekt och är kopplat till ”det vetenskapliga projektet”.  Studenterna får efter planering, utifrån givna metodbeskrivningar, utföra laborationsprojektet som omfattar ca 1 veckas laborerande. Metoder som ingår är rening av nukleinsyra, inmärkning och hybridisering, PCR, cellodling och transfektion.

Vetenskapligt projekt, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Det vetenskapliga projektet är ett självständigt arbete i biomedicinsk laboratorievetenskap.  Studenten ska här formulera en frågeställning samt planera att avgränsat laborationsprojekt. Efter utfört laborativt arbete ska resultaten analyseras, utvärderas och bearbetas. Det laborativa arbetet ska sedan skriftligt redovisas i en rapport enligt vetenskaplig struktur.  Här ingår även att inhämta kunskap från vetenskapliga publikationer. Arbetet skall ske i enlighet med programmets vetenskapliga progressionstrappa. Studenterna skall även granska annan students rapport och ge återkoppling.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Under de vetenskapliga och laborativa projekten arbetar studenterna till stor del självständigt, med planering, genomförande utvärdering och dokumentation, med stöd från handledare.

Examination

 • Cell- och molekylärbiologisk teori examineras genom en skriftlig hemtentamen. Betygsskala G-U
 • Metodikteori; molekylärbiologi samt cellodling examineras genom en skriftlig tentamen. Betygsskala G-U
 • Laborationsmomentet examineras med avseende på planering och praktiskt genomförande av laborationsmomenten. Betygsskala G-U
 • Det vetenskapliga projektet examineras genom bedömning av projektplanering, skriftlig projektrapport samt den kritiska granskningen av annan students rapport. Betygsskala G-U

För godkänt på kursen krävs att samtliga moment är godkända.
Laborationer och seminarier, inklusive laborationsföreläsningar är obligatoriska.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle
räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Vid underkänd laboration har studenten möjlighet att göra om laborationen en gång vid nästa kurstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Molecular biology of the cell Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Morgan, David; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter
Brown, Terence Austen Gene cloning and DNA analysis / T. A. Brown
Butler, M. q (Michael) Animal cell culture and technology
Kirkwood, Betty R.; Sterne, Jonathan A. C. Essential medical statistics
Harris, M.; Taylor, Gordon; Taylor, G. Medical Statistics Made Easy, third edition [Elektronisk resurs]
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv