Kursplan för

Hematologi - metodik och diagnostik, 4,5 hp

Hematology - Methodology and Diagnostic, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18
Kurskod
1BA147
Kursens benämning
Hematologi - metodik och diagnostik
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2017-05-11
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2017-11-06
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 45 hp från termin 1 och 2 i biomedicinska analytikerprogrammet, inkl. godkänt i moment ”Grundläggande laboratoriemetodik”  i  kursen laboratoriemetodik i kemi och biokemi (s.k. praktiskt prov).

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper i hematologi.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hematopoes och funktion av blodceller
 • redogöra för patofysiologi och diagnostik för utvalda hematologiska sjukdomstillstånd 

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa färdigheter i att särskilja normala och patologiska celler från blod och benmärg
 • visa färdigheter i att tolka resultat efter ljusmikroskopisk analys 
 • kritiskt tolka, utvärdera och jämföra data med förväntade resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att göra bedömningar och reflektera över patientfall inom ämnesområdet med beaktande av etiska aspekter
 • reflektera över betydelsen av kvalitetsäkring för metodik och diagnostik inom hematologi

Innehåll

 • Hematopoes, funktion av blodceller, medfödd och adaptiv immunitet, introduktion till transfusionsmedicin.
 • Hemostas
 • Grundläggande kunskap om olika hematologiska sjukdomstillstånd och hur dessa kan diagnostiseras.
 • Stamcellstransplantation
 • Mikroskopisk analys
 • Arbete med patientfall med fokus på relevanta analysmetoder för hematologiska sjukdomar såsom leukemier, anemier, samt hur dessa tillstånd kan påverka infektionskänslighet.
 • Exempel på diagnostiska metoder för analys av hematologiska maligniteter som praktiseras/berörs i kursen är flödescytometrisk diagnostik, genetisk diagnostik och morfologisk diagnostik.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete med patientfall samt laborationer. 

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen samt godkänd laborationsrapport. Betyg U/G

Samtliga laborationer och seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterliggare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

 

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Hoffbrand, A. V.; Moss, P. A. H. Hoffbrand's essential haematology
Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi Gahrton, Gösta; Juliusson, Gunnar

Rekommenderad litteratur

Mehta, Atul B.; Hoffbrand, A. V. Haematology at a glance
Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Nilsson-Ehle, Peter; Berggren Söderlund, Maria; Theodorsson, Elvar; Becker, Charlotte Laurell, Carl-Bertil
Rodak, Bernadette F. Clinical Hematology Atlas Carr, Jacqueline H. (2016) s. 296