Kursplan för

Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik, 9 hp

Deepend Clinical Physiological Diagnostics, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1BA150
Kursens benämning
Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-04-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 105 hp från termin 1-4 vid biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande samt godkänt i kursen ultraljudsdiagnostik.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Studenten ska förvärva fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper inom klinisk fysiologisk metodik med fokus på diagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar.

Kunskap och förståelse:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara de olika metodernas förhållande till varandra i den diagnostiska kedjan vid utredning och funktionsbedömning av hjärt- och kärlsjukdomar
 • Översiktligt beskriva de senaste teknikerna inom ultraljudsdiagnostik av hjärta och kärl
 • Förklara processen för kvalitetssäkring av olika metoder inom den fysiologiska diagnostiken

Färdighet och förmåga:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Göra funktionsbedömningar utifrån resultat från de vanligaste hjärt- och kärldiagnostiska undersökningarna
 • Visa förmåga till fördjupad och/eller breddad metodkunskap inom ultraljudsundersökning av hjärta eller kärl
 • Utföra undersökningar ur ett patient- och kvalitetssäkrat perspektiv
 • Visa förmåga att informera och undervisa olika grupper
 • Visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • Visa förmåga till att sammanställa resultat och redovisa detta enligt en vetenskaplig struktur
 • Söka och inhämta kunskap via olika källor

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • Kritiskt värdera kunskap på en vetenskaplig nivå
 • Uppvisa reflekterande förhållningssätt och därmed identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Innehåll

Kursen består av  2 moment.

Fördjupad klinisk fysiologisk teori och metodik, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar:

Föreläsningar och seminarier om olika undersökningar för diagnostik av hjärt- och kärlsjukdom. Senaste tekniken inom ultraljudsdiagnostik av hjärta och kärl diskuteras. Studenten ska även fördjupa sig inom kvalitetssäkringsarbete och relatera det till yrkesprofessionen och klinisk fysiologi. I momentet ingår också att söka information om aktuella undersökningsmetoder och kritiskt granska/utvärdera relevant forskning inom området.

Tillämpad klinisk fysiologi, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar:

Verksamhetsförlagd utbildning vid fysiologiska kliniker med fokus på fördjupad/breddad metodkunskap inom hjärt- eller kärldiagnostik.

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier. En viktig del av undervisningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning vid olika fysiologkliniker. Litteratursökning och sammanfattning av vetenskapliga artiklar ingår även i kursen.

Samtliga praktiska moment är obligatoriska.

Examination

Moment 1 - Fördjupad fysiologisk teori och metodik,  3 hp examineras med en muntlig presentation . Betyg: U/G
Moment 2 - Tillämpad klinisk fysiologi, 6hp examineras  med muntligt prov, redovisning av loggbok och inlämningsuppgift. Studentens utveckling under VFU utvärderas regelbundet och dokumenteras i ett bedömningsformulär.  Betyg: U/G

För betyget G på hela kursen krävs minst G i  samtliga moment.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid underkänd klinisk praktik har studenten möjlighet att göra om denna vid ett tillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rekommenderad litteratur

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi Jonson, Björn; Wollmer, Per
Klinisk fysiologisk kärldiagnostik Jogestrand, Tomas; Rosfors, Stefan
Persson, Jerker; Stagmo, Martin Perssons kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna Engqvist, Jeanette
Det kliniska arbetsprovet Brauer, Kerstin; Jorfeldt, Lennart; Pahlm, Olle
Olsson, Arne Ekokardiografi