Kursplan för

Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3, 7,5 hp

Applied Biomedical Laboratory Science 3, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Kurskod
1BA151
Kursens benämning
Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LABMED
Datum för fastställande
2018-10-30
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Godkända kurser om minst 105 hp från termin 1-4 vid biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin
inklusive godkänd kurs i Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1 och 2.Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studentenen ska utveckla teoretiska och praktiska kunskaper genom att i laboratoriemiljö studera och använda metoder som förekommer på ett laboratorium. Syftet är också att kursen skall bidra till utveckling av yrkesidentitet, till reflekterande yrkesutövning samt till insikt i yrket

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa kunskap om relevanta metoder inom området och om relevanta författningar
 • inhämta kunskap via olika källor, kritiskt värdera denna samt använda befintlig kunskap för att beskriva nya förhållanden i ett yrkesmässigt sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hanteraavvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter, samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • hantera teknik för att samla in data samt dokumentera dessa data systematiskt i ett yrkesmässigt sammanhang
 • analysera samt bearbeta insamlade data ett yrkesmässigt sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa förståelse för den egna professionens roll samt betydelse för hälso- och sjukvården
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Studenten skall under hela kursen delta i praktiskt arbete under handledning på ett laboratorium och där få tillämpa olika metoder och tekniker som förekommer. Studenten skall reflektera över de moment i laboratorieprocessen som kan påverka analyssvaret. Det innebär att studenten genom praktiskt arbete och teoretiska studier fördjupar sina kunskaper om analysprinciper, det tekniska utförandet samt resultatbedömning ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel.
Studenten skall också kritiskt granska det kvalitetssäkringsarbete som laboratoriet bedriver.

Litteraturstudier skall ingå som en integrerad del under hela kursen.

Arbetsformer

Studenten utför laboratoriearbete på ett laboratorium och har under den tiden tillgång till sakkunnig handledare på laboratoriet samt lärare från Karolinska Institutet.

Examination

Studentens kunskaper och färdigheter bedöms enligt bedömningsformulär av ansvarig handledare på laboratoriet. Denna måste vara godkänd innnan slutlig examination.

Bedömningen från laboratoriet samt skriftliga inlämningsuppgifter ligger till grund för slutliga, muntliga examinationen. Den slutliga examinationen görs av KI utsedd lärare. Samtliga examinationer bedöms som underkänd (U) eller godkänd (G).

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid underkänd klinisk praktik har studenten möjlighet att göra om denna vid ett tillfälle.
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall skall en indiviuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Examination enligt denna kursplan kommer att tillhandahållas under ett år efter beslut om nedläggning av kursen eller revidering av kursplanen. Kursen ersätter kurs 1BA104 med samma namn och hp.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Burnett, David; Crocker, John The science of laboratory diagnosis
Daniels, Geoff; Bromilow, Imelda Essential guide to blood groups. Svenska : Blodgruppsserologi
Genetiska sjukdomar Nordenskjöld, Magnus
Klinisk immunologi Truedsson, Lennart
Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry Lehninger, Albert L.
Suvarna, S. Kim.; Layton, Christopher; Bancroft, John D. Bancroft's theory and practice of histological techniques Theory and practice of histological techniques